Приет е Националният инвестиционен план за водоснабдяване и канализация

Икономика / България
3E news
456
article picture alt description

Министерският съвет прие Национален инвестиционен план за водоснабдяване и канализация, който е изготвен в изпълнение на заложеното изискване в рамките на тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. по цел 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска".

Целта на приетото Решение е изпълнение на действията, отговорност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заложени в РМС № 368 от 25.06.2019 г., с които се осъществяват тематичните отключващи условия за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г.

С Националния инвестиционен план ще се постигне съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, както и поддържане устойчивото функциониране на изградената ВиК инфраструктура в дългосрочен план.

В Националния инвестиционен план е направена индикативна оценка на инвестициите, които са необходими за постигане на съответствие с двете директиви, като агломерациите и населените места, където следва да се насочат средствата са подредени по приоритет на база критерии. Посочени са и потенциалните източници на публично финансиране.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща