Над 17 млрд. лв. са натрупани във фондовете за втора пенсия в края на 2020 година

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове 4 819 139 души, като техният брой нараства с 1.18% спрямо 31.12.2019 г., сочат обобщените данни на КФН

Икономика / България
3E news
691
article picture alt description

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 декември 2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 17 294 294 хил. лв. В сравнение с края на 2019 г. активите им нарастват с 10.67 на сто. Това показват обобщените данни на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН) от дейността по допълнително пенсионно осигуряване до края на 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН.

Натрупаните средства

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2020 г. възлизат на 217 020 хил. лв. и се увеличават с 8.88 на сто в сравнение с отчетените приходи за 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 31.12.2020 г. е в размер на 58 432 хил. лв.

* Индивидуалният размер на натрупаните средства по партидите на осигурените лица варира в широки граници и зависи от множество фактори като: продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход; редовното постъпване на вноските във фонда; удържаните такси; постигнатата доходност и др.

** В изчисленията не са включени средствата по неперсонифицираните партиди и партидите на резерва за гарантиране на минималната доходност.

*** В УПФ се осигуряват лица, родени след 31.12.1959 г.

**** При изчисляването на средния размер на натрупаните средства на едно осигурено лице, не са включени лица по § 4б, ал.1 от ПЗР на КСО, по чиито партиди няма натрупани средства.         

От таблицата по-горе е видно, че най-голям е средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в Професионалните пенсионни фондове (ППФ) – общо 4 237.27 лева, като при мъжете е 4 405.80 лева, а при жените е 3 216.35 лева.

Следват: Универсалните пенсионни фондове (УПФ) – общо 3 826.48 лева, като при мъжете сумата е 3 995.69 лева, а при жените - 3 646.50 лева; Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – общо 1 893.17 лева, като при мъжете сумата е 2 052.72 лева, а при жените – 1 680.51 лева; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) – общо 1 802.26 лева, като при мъжете сумата е 1 603.06 лева, а при жените – 1 889.02 лева.

Осигурените

От обобщената справка на КФН става ясно, че общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2020 г. е 4 819 139 души, като техният брой нараства с 1.18% спрямо 31.12.2019 г.

От таблицата по-горе е видно, че най-много са осигурените лица в УПФ – общо 3 850 566 души, от които мъжете са 1 984 599, а жените са 1 865 967.

Следват: ДПФ – общо 645 569 души, от които мъжете са 368 846, а жените са 276 723; ППФ – общо 301 896 души, от които 259 117 мъже и 42 779 жени; ДПФПС – общо 10 138 души, от които мъжете са 3 076, а жените са 7 062.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща