Булгартрансгаз завършва 2019 г. с печалба от 104 млн. лв.

Енергетика / България
3E news
986
article picture alt description

“Булгартрансгаз” завършва 2019 г. с печалба за периода от 104 млн. 654 хил.лв. в сравнение с 47 млн.138 хил. лв.година по-рано. Общите приходи от дейността на дружеството възлизат на 357 млн. 956 хил.лв. Спрямо 372 млн. 828 хил. лв. през 2018 г. Това става ясно от публикувания от „Булгартрансгаз“ индивидуален отчет за дейността на дружеството за миналата година, изготвен в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане и преди консолидираният отчет за дружеството.

Основният предмет на дейност на „Булгартрансгаз“ включва съхранение и пренос на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на газопреносните мрежи, съхранение на природен газ и присъединяване към газопреносни мрежи, администриране на сделките с природен газ и организиране балансирането на пазара на природен газ в съответствие с изискванията на действащото законодателство, инженерингова, инвестиционна дейност и др.  

Сред основните приходи на дружеството са тези от пренос на природен газ до трети страни. „Приходите от дейността са формирани основно от приходи от предоставени услуги по пренос на природен газ на територията на страната, пренос на природен газ от границата с Румъния до границите с Гърция, Турция и Македония, съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“ и балансиране на пазара на природен газ.

При извършване на услугата по пренос на природен газ от границата с Румъния за Турция, Гърция и Македония е необходим природен газ за работа на компресорните станции, който представлява газ за технологични нужди. Технологичният газ, необходим за работата на компресорните станции по пренос от Румъния за Турция, Гърция и Македония се предоставя безвъзмездно на дружеството от ползвателя на тази мрежа, за който се извършва услугата. „Булгартрансгаз“ отчита този безвъзмезден газ като текущ приход и текущ разход, което не оказва влияние върху финансовия резултат“, се коментира в отчета.
Така според отчета, приходите от пренос на природен газ до границите с Гърция, Турция и Македония през 2019 г. нарастват до 224 млн. 682 хил. лв. в сравнение с 202 млн. 894 хил. лв година по-рано.

Малко по-високи са и приходите от пренос на природен газ по националната газопреносна мрежа в края на отчетната 2019 г. – 85 млн. 924 хил. лв. спрямо 84 млн. 604 хил. лв. през 2018 г.

Приходите от съхранение на природен газ през 2019 г. са от порядъка на 6 млн. 195 хил. лв. спрямо 5 млн. 228 хил. лв. през 2018 г. Затова пък намаляват приходите от балансиране до 12 млн. 682 хил. лв. спрямо отчетените година по-рано 13 215 хил. лв.

По отношение на т.нар. безвъзмезден газ (непарично възнаграждение, получено от клиента във връзка с договор за пренос на природен газ или по-точно технологичният газ) става ясно, че предоставеният такъв по съответните договори е бил на стойност от 20 млн. 226 хил. лв. през 2019 г. За сравнение, отчетеният през 2018 г. приход е бил 58 млн. 695 хил. лв.

Приходите от чуждестранните пазари са два пъти по-високи от вътрешния пазар, но в сравнение с 2018 година и те намаляват. Така например ако през 2018 г. приходите от чуждестранни пазари са възлизали на 265 млн. 261 хил. лв., то през 2019 г. вече са 247 млн. 818 хил. лв. Затова пък нарастват приходите от вътрешния пазар – до 101 млн. 891 хил. лв.  през 2019 г. спрямо 99 млн. 375 хил. лв. през 2018 г.

В индивидуалния отчет се обръща внимание на нарастването на активите на „Булгартрансгаз“ през 2019 г. Сред тях са разширението на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ със съответния възел за включване към двата транзитни газопровода на стойност от 48 млн. 896 хил. лв.  Както и разширението на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“ , етап „Газоизмервателна станция „Странджа“ на стойност 27 млн. 552 хил. лв.“ и ремонтно-възстановителните работи по газопроводното отклонение „Търговище“ за 132 хил. лв.

Основните обекти, които към края на миналата година са в процес на изграждане касаят разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ от българо-турската граница до българо-сръбската граница на стойност 40 млн. 468 хил. лв., както и рехабилитацията, модернизацията и разширението на преносната система на стойност 21 млн. 064 хил. лв.

Авансите за придобиване на активи са в общ размер от 461 млн. 914 хил. лв. и предплатени суми по сключени договори и касаят проекти, по които дружеството осъществява дейности, сред които изграждането на оптична кабелна линия по транзитния за Гърция – газоизмервателна станция Дупница, строително  монтажни работи на АГРС Игнатиево, както и други вътрешни преносни газопроводни участъци, модернизиране на 3 компресорни станции и др.  Отчита се и изплащането на аванса към „Консорциум Аркад“ за „Балкански поток“ от 250 млн. лв. и с „Ферощал Балкангаз“ за компресорните станции по този участък на стойност 140 млн. лв.

В отчета на „Булгартрансгаз“ се обръща внимание и на учредяването акционерното дружество „Газов хъб Балкан“, получил популярност като газова борса. „Стойността на инвестицията е в размер на 500 хил. лв., която представлява и размера на регистрирания капитал на дъщерното дружество. Основният предмет и дейност на „Газов хъб Балкан“ включва изграждане и опериране на електронна платформа, на която са създадени условия за сключване на двустранни сделки и борсов пазар с физически и нефизически продукти – природен газ, енергийни продукти, енергийни носители, енергийни зелени и бели сертификати, въглеродни емисии и други, свързани с енергопотреблението продукти. Акциите на „Газов хъб Балкан“ не се котират на фондова борса“, заявяват авторите на отчета.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща