НАЧАЛО » събития

Екоминистерството започна да издава ежедневен бюлетин за въздуха в страната

Националната система на МОСВ за мониторинг на КАВ се състои от 48 стационарни пункта.

fb
3E news
fb
24-02-2021 05:27:05
fb

Министерството на околната среда и водите започва да издава ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в България. В него ще бъдат публикувани данни от Националната система за мониторинг на околната среда, съобщиха от екомонистерството.

Бюлетинът се публикува от 20 февруари, след като в края на януари започна работа обновеният Национален координационен център в МОСВ, който вече обхваща и контрол върху замърсяването на въздуха. От май миналата година на сайта на министерството се публикуват и ежедневен и месечен информационен бюлетин за състоянието на водите.

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на страната, която е разделена на 6 района за оценка и управление.

Националната система на МОСВ за мониторинг на КАВ се състои от 48 стационарни пункта.

В страната има 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, а автоматичните измервателни станции (АИС) са 30. Общо 5 са автоматичните ДОАС системи (на принципа на диференциална оптична атомноабсорбционна спектроскопия), които са разположени в градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и в с. Ръжена (област Ст. Загора). Националната система разполага и с 4 АИС за мониторинг на КАВ в горски екосистеми (Комплексна фонова станция КФС „Рожен”, „Юндола”, „Витиня” и „Старо Оряхово”).

От националната автоматизирана система за контрол на качеството на въздуха ежедневно се измерват концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). В отделни райони от територията на страната се измерват и специфични вещества: фенол, амоняк, толуол, ксилол, стирол, серовъглерод, сероводород, метан и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични замърсители.

Всички автоматични измервателни станции в системата на МОСВ работят постоянно 24 часа, като данните за качеството на атмосферния въздух от тях постъпват в реално време в съответните регионални диспечерски пунктове в Регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) и в централния диспечерски пункт в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в София, където е разположена Националната база данни за КАВ.

Целта на бюлетините е да се повиши информираността на медиите и гражданите за качеството на атмосферния въздух в страната.

Достъпът до бюлетините е от главната страница на сайта на МОСВ , може да влезете ТУК.

МОСВ
качество на атмосферния въздух
бюлетин
автоматични измервателни станции
РИОСВ
ИАОС
МОСВ
качество на атмосферния въздух
бюлетин
автоматични измервателни станции
РИОСВ
ИАОС
По статията работи:

3E news