БЕМФ с 12 предложения за нормативни промени с гаранции за безопасно изгаряне на отпадъци

Енергетика / България
3E news
511
article picture alt description

Българският енергиен и минен форум /БЕМФ/ публикува на интернет страницата си 12 предложения за промени в българските нормативни документи за регламентиране и контрол на безопасното енергийно оползотволяване на битовите и индустриални отпадъци в страната. Предложенията са внесени в три постоянни комисии на Народното събрание, в Министерство на околната среда и водите, в Министерство на енергетиката и в КЕВР.

Публикуваме аргументацията и самите предложения:
 
Енергийното оползотворяване на частта от около 30% от натрупваните и внасяни за преработка отпадъци е задължение на страните-членки на ЕС, което представлява сериозен енергиен ресурс, който се отчита в националните горивно-енергийни баланси на всички страни.   

Понастоящем в страната в нарушение на действащите нормативни документи се внасаят и изгарят нерегламентирано значителни количества битови и индустриални отпадъци, дори бихме ги определили като отпадъци с неясна класификация. Това крие изключително опасни последици за здравето на населението и качеството на околната среда, поради освобождаване на вредни и силно канцерогенни вещества – кисели газове, фурани, диоксини, тежки метали, прах. 

Държим да споделим нашата оценка, че в страната няма нито една горивна инсталация, включително и тази на ТЕЦ Сливен, която има законово основание по смисъла на Рамковата конвенция на ЕС за отпадъците, Директива 2010/75/ЕО и транспонираната българска Наредба 4/2013 на МОСВ да изгаря какъвто и да е вид отпадъци, в това число и т.н. RDF. И основната причина за това е, че за да може да се изгаря безопасно такова гориво в пещните камери на съществуващи горивни инсталации, тези обекти трябва да преминат през съществени рекострукции, за което са необходими одобрени технически проекти след пълен ОВОС, модификации и монтиране на редица допълнителни технологични, филтърни и контролни системи, както и продължителни пробни тестове. 

Заявяваме нашата оценка, че основно поради неспазване на Наредба № 2/2014 г. към Закона за управление на отпадъците, така и на цитираната по-горе Наредба №4 в страната се извършва нерегламентиран внос и изгаряне на некласифицирани битови и индустриални отпадъци в пещни камери на съществуващи горивни инсталации и това представлява сериозен обществен риск.

Поради това, че проблемите с натрупването и безопасното третиране на отпадъците в страната ще нарастват, с цел привеждане на тези практики в съответствие с европейските стандарти, предлагаме следните насоки за законодателни и регулаторни промени:
 
1) В задълженията на министъра на околната среда и водите, в рамките на задълженията му по Закона за опазване на околната среда да бъде вменено задължението за разработване и ежегодна актуализация на Стратегия за минимизиране на частта на отпадъците насочени за депониране, вкл. битови, утайки от пречиствателни станции за отпадни води, „опасни”, промишлени и др. отпадъци, съответстващо на изискванията на директива 2008/98/EC и постигане на целта 10% от общия обем отпадъци за крайно депониране.

2)  На Изпълнителната агенция по околна среда да бъде вменено задължение за контрол и отчитане на резултатите от изпълнение на Стратегията за минимизиране на частта на отпадъците насочени за депониране. 

3) В Закона за управление на отпадъците, в Наредба №4 към него и в други нормативни документи имащи отношение по темата да бъде въведена дефиницията „газификация” като нова бързо развиваща се и предпочитана в развитите икономики  технология за екологично нискоемисионно енергийно оползотворяване на отпадъци, принципно различна от „изгаряне”. 

4) В Закона за управление на отпадъците, в Закона за енергията от възобновяеми източници и съответните подзаконови нормативни документи да бъде въведена и дефиницията „синтетичен газ” като възобновяемо гориво и указан реда, по който този продукт се произвежда, съхранява, компресира и търгува безопасно.  

5) Допълнително в същия закон управление на отпадъците да бъдат въведени текстове инкриминиращи нерегламентираното оползотворяване на битови и индустриални отпадъци.  

6) В Закона за енергетиката в чл.39, ал.1, т.1 и ал.4, точки 1, 2 и 4 да бъдат включени нови текстове регламентиращи задължително лицензиране на всички горивни инсталации използващи битови и/или индустриални отпадъци за производство на топлинна и електрическа енергия, независимо от мощността им, след ОВОС и спецификация на горивото по единната европейска система за класификация.

7) В Наредба № 2 към ЗУО да бъдат включени нови допълнителни изисквания към операторите и РИОСВ – работните площадки за съхранение на отпадъци и дейностите по преработката им да преминават ОВОС преди издаване разрешенията за дейностите, а на самите площадки контролните органи да организират система за мониторинг на количествата и вида на отпадъците, както и контрол, включително и дистанционен,  на параметрите на околната среда в района на площадката – емисии на газове и течове.

8) Издаването на лиценз на обекта трябва да бъде въз основа на разработен и утвърден от компетентен експертен съвет на МОСВ ОВОС и технически проект на инсталацията, включващ изпълнението на пълния обем изисквания към очистване на газовете и пепелите, както и изискванията за непрекъснат и периодичен мониторинг на инсталацията.

9) КЕВР да предложи за приемане от МС на промени в Наредба №3/2014 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, като включи нова група „енергийно оползотворяване на битови и индустриални отпадъци” в списъка на видовете енергийни съоръжения и съответно да определи преференциални тарифи за изкупуване на електрическата и топлинна енергия от тях, с цел опазване на околната среда. 

10)  КЕВР да предложи за приемане от МС на промени в Наредба №2/2013 г. за ценообразуване на природния газ, като включи новия продукт „Синтетичен газ от отпадъци”.

11) КЕВР да предложи за приемане от МС на нова Наредба за ценообразуване на енергията от битови и индустриални отпадъци.

12) В Закона за акцизите и данъчните складове да бъде включен текст освобождаващ от акциз производството и търговията с дериватни продукти от преработката на отпадъци – синтетичен газ или течни горива получени от него

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща