ЕСО обявява намерение за подаване на ценово заявление до КЕВР за новия регулаторен период 1.07.2020 - 30.06.2021 г.

Енергетика / България
3E news
661
article picture alt description

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, ЕСО ЕАД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени за регулаторния/ценовия период 1.07.2020 г. – 30.06.2021 г.

Ценовото заявление ще бъде изготвено в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия и методите на регулиране, утвърдени в ценовите решения на КЕВР, съобщиха от дружеството.

Предложението ще се базира на принципите, следвани от Дружеството, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензионната дейност, както и отразяване на необходимите средства за развитие и поддръжка на електропреносната мрежа през следващия ценови период.

Цените, по които независимият преносен оператор предоставя услугите достъп до и пренос през електропреносната мрежа, са функция от:

-   Прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичните разходи свързани с преноса. Прогнозната пазарна цена за всеки ценови период за съответната група се определя от КЕВР, съгласно Раздел IIIа на НРЦЕЕ. 

-   Пределният размер на разходите за студен резерв. Предстои:

    -  от страна на Министерство на енергетиката да бъде утвърден средно годишният размер на студения резерв;

    -  от страна на КЕВР предстои да бъде определена цената за разполагаемост за студен резерв, по която ще се определи пределният размер на разходите;

    - предстои провеждането на търгове за осигуряване на студен резерв за предстоящия регулаторен период.

Въз основа на прогнози данни на ценообразуващите елементи (включително условно-постоянни и променливи разходи) ЕСО ЕАД предвижда увеличение на цените на предоставяните мрежови услуги, но поради изброените по-горе обстоятелства не може да се направи обективна оценка за предстоящия ръст.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща