КЕВР утвърди пълният си график за проверки на енергийните и ВиК дружества през 2019 г.

Комисията ще извърши тематични планови проверки на пет дружества - „ЕСО“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, но също така и на топлофикациите, ВиК дружествата и в сектор природе

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
430
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди на днешното си заседание графика на плановите проверки на дружества в секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ през 2019 г. На предишно заседание Комисията прие плановете за проверките и в другите сектори, по отношение на които регулаторът осъществява контролните си правомощия – "Природен газ" и "В и К услуги". Планираните проверки са утвърдени на основание на Закона за енергетиката и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, съобщиха от пресцентъра на енергийния регулатор. По-рано в някои медии регулаторът бе критикуван за това, че не е правил проверка на големи държавни дружества от 2016 г.

 

Приетите графици на планови проверки в различните сектори са изготвени в съответствие с изискванията на "Методиката за осъществяване на контролните правомощия на ДКЕВР по ЗЕ и ЗРВКУ" (Методиката) и при спазване на заложените в нея критерии за подбор на проверяваните регулирани дружества - размер на годишния им оборот и стойност на дълготрайните активи, финансови резултати от предходната година, брой на постъпилите срещу тях сигнали и жалби от потребители, неизпълнение на показателите за качество на предоставяните услуги на потребителите.

 

Съгласно изискванията на Методиката обект на проверки са и дружества, в които не са извършвани планови проверки през последните две години. Проверките ще бъдат извършвани на широк географски принцип и включват както по-големи, така и по-малки дружества на територията на цялата страна, се уточнява в съобщението.

 

През 2019 г. в сектор „Електроенергетика“ експерти на Комисията ще извършат тематични планови проверки на пет дружества - „ЕСО“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Проверките ще бъдат с тематична насоченост и ще бъдат фокусирани върху въпроси, които потребители поставят в своите жалби и сигнали до КЕВР. Целта е да бъде извършен регулаторен контрол и да бъдат изготвени оценки и анализи на мерките, които дружествата - лицензианти предприемат за отстраняване на възникналите проблеми. Експертите от контролните звена на КЕВР ще проверяват изпълнението на инвестиционните програми на дружествата и реално извършените инвестиции спрямо инвестициите, включени в регулаторната база на активите за регулаторния период. Предвид повишаването на броя на подадените през 2018 г. сигнали от потребители относно ниско напрежение и чести изключвания и след констатирана основателност на голяма част от тях, проверките в електроразпределителните дружества ще бъдат насочени към изясняване на причините за постъпилите жалби за влошено качество на доставяната електрическа енергия. Специално внимание ще бъде отделено на предприеманите от дружествата мерки за отстраняване на проблемите и дали това води до конкретни практически резултати.

 

Три енергийни дружества в сектор "Топлоенергетика" ще бъдат обект на проверки от Комисията през 2019 г. - „Топлофикация Велико Търново“ ЕАД, „Топлофикация Разград“ ЕАД и „Топлофикация Русе“ ЕАД. В обхвата на проверките са включени дружества, които не са проверявани повече от две години като целта на инспекциите е извършването на контрол на място за изпълнението на техните лицензионни задължения. Сред критериите за подбора на дружествата са и данните за финансовите им резултати за предходните две години, както и броя на получените сигнали и жалби срещу тях.

 

През 2019 г. в сектор "Природен газ" предстоят комплексни планови проверки на седем дружества, лицензирани за извършване на дейности по „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. В съответствие с чл. 46 от Методиката, при включването на регулирани дружества в графика за планови проверки са отчетени редица индикатори за оценка на риска - брой на присъединените потребители, финансови резултати от предходната година, размера на годишния оборот и стойността на дълготрайните им активи. Две от проверяваните газоразпределителни дружества притежават лицензии за дейност на териториите на няколко общини, а останалите пет дружества имат лицензии само за една община.

 

При изготвянето на графика на плановите проверки в сектор "В и К услуги" Комисията продължава възприетият през 2017 г. подход, с който се поставя акцент върху изпълнението на показателите за качество на ВиК услуги и инвестициите в утвърдените бизнес планове на ВиК дружествата. Съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги, ежегодно до 15 април, ВиК операторите са задължени да предоставят в КЕВР отчетни доклади за изпълнението на техните бизнес планове за предходната година. След анализ на цялата постъпила информация, КЕВР ще изготви график за проверки на избрани ВиК оператори, с цел да установи до каква степен представените данни съответстват на действителните. Графикът включва 20 ВиК оператори с обособени територии по Закона за водите, които имат одобрени бизнес планове за регулаторния период 2017-2021 г.

 

Освен утвърдените планови проверки, през 2019 г. КЕВР ще извършва и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Това ще става в случаите на получавани сигнали за нередности и при публикации в медиите за нарушения на лицензионната дейност. Комисията ще назначава проверки и при възникване на извънредни обстоятелства от важен обществен интерес, допълват още от регулаторната комисия.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща