АББ: Трансформацията е в ход

Компанията обяви резултати за цялата година и четвъртото тримесечие (Q4) на 2019 г.

Енергетика / Технологии
3E news
599
article picture alt description

Иновативният технологичен лидер АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) обяви финансовите резултати на групата за цялата 2019 година и четвъртото тримесечие (Q4) на миналата година.

“През 2019 година постигнахме добър напредък, като намалихме постепенно невъзвръщаемите разходи като част от процеса на отделяне на “Енергийни мрежи”, и реализирахме спестявания чрез нашата програма за опростяване с АББ-ОС”, сподели Тимо Ихамуотила, главен финансов директор на АББ.

"За в бъдеще ще продължим да поддържаме тази набрана скорост, като стимулираме печеливш растеж в условията на продължителни насрещни ветрове в някои пазари и работим по подобряване на оперативните маржове и поддържане на нашето солидно генериране на парични средства,”, добави той.

АББ реализира устойчиви резултати за годината, същевременно предприемайки много обширна трансформация, подобрявайки леко приходите и оперативните маржове на фона на по-трудни пазари.

Поръчките се увеличиха с 1%3 (запазиха нива в щатски долари) и бяха в размер на 28 588 млн. щ. долара, с умерен ръст от 4% в “Задвижване”, 4% в “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и постоянен резултат в “Индустриална автоматизация”, смекчен от 11% спад в поръчките при "Роботика и Дискретна автоматизация". Развитието при поръчките отразява занижения глобален икономически растеж и значителни насрещни ветрове в дискретните пазари, по-специално автомобилния сектор и машиностроенето. Поръчките се повишиха с 2% в Европа, 1% в Америките и отбелязаха спад от 1% в регион АМЕА. Поръчките за услуги бяха с 2% повече (1% в щатски долари) и представляваха 20% от общия брой поръчки, в сравнение с 19% през 2018 г.

 Приходите се повишиха с 1% до 27 978 млн. щ. долара, благодарение на изпълнението на натрупани поръчки. Приходите в “Задвижване” и “Електроснабдяване и електрообзавеждане” отбелязаха ръст съответно от 4 и 2%, запазиха нива в “Индустриална автоматизация” и бяха с 4% по-ниски при "Роботика и Дискретна автоматизация". На регионална база приходите в Европа нараснаха с 4% и 2% в Америките, докато регион AMEA отбеляза спад от 3%. Приходите от услуги се повишиха с 3% (2% в щатски долари) и представляваха 19% от приходите на групата. Съотношението между получени и реализирани поръчки бе на позиция от 1.02x1 през 2019 г., в сравнение с 1.03x в предходната година.

Маржът на оперативната EBITA1 от 11.1% се повиши с 20 базисни пункта. Маржовете бяха подкрепени от нарастване на маржа в бизнес направление “Задвижване”, подобрение в размер на 146 млн. щатски долара в резулатите за несъществени и продадени бизнес направления, елиминирането на 72 млн. щ. долара разходи от подготовителния период към продажбата на “Енергийни мрежи” и реализирани спестявания от програмата за опростяване с АББ-ОС. Маржовете бяха занижени от целогодишното въздействие на придобиването на GEIS от бизнес направление “Електроснабдяване и електрообзавеждане”, по-ниските маржове в “Индустриална автоматизация”, които бяха повлияни и от преоценка на конкретни проекти през третото тримесечие, и по-ниски маржове в "Роботика и Дискретна автоматизация", повлияни от насрещни пазарни ветрове в нейните крайни пазари.

Приходите на АББ от операции в размер на 1 938 млн. щатски долара, което бе 13% по-ниско на годишна сравнима база, бяха повлияни също и от преструктурирането, свързаните със сделката и отделянето на “Енергийни мрежи” разходи и такси, както и такси от планираната продажба на бизнес направлението за соларни инвертори. Тези въздействия бяха в известна степен смекчени от неоперативните печалби от продажбите на бизнес направления и корекция на покупната цена на GEIS.

Нетният доход от преустановени дейности бе в размер на 438 млн. щатски долара. АББ очаква значително подобрение в работата на своите преустановени дейности от първото тримесечие нататък.

Нетният доход за АББ от 1 439 млн. щатски долара и основната печалба на акция от 0,67 щ. долара едновременно отбелязаха спад от 34% в сравнение със същия период на предходната година. Ефективната данъчна ставка на Групата от 41.5% отразява данъчните въздействия от планираната продажба както на бизнес направлението за соларни инвертори, така и на “Енергийни мрежи”.

Оперативната печалба на акция за цялата година бе 1.241щ. долара, 7 %2 по-малко в постоянна валута.

Паричните потоци от оперативни дейности в размер на 2 325 млн. щатски долара за цялата година бяха 20% по-ниски на годишна сравнима база.

Паричните потоци от оперативни дейности при продължаващи дейности в размер на 1 899 милиона щатски долара бяха солидни и включваха парични разходи, свързани с програмата за опростяване АББ-ОС, както и свързани със сделката и отделянето на “Енергийни мрежи” разходи от над 200 млн. щатски долара6. Нетният работен капитал представляваше 9,5% от приходите, в сравнение с 9% в края на 2018 г. Благоприятните търговски вземания, както и по-ниските материални запаси и изходящи данъчни парични потоци бяха частично неутрализирани от по-малкото входящи парични потоци от търговски задължения. Капиталовите разходи за продължаващите операции на Групата бяха в размер на 762 млн. щатски долара, сравнено със 772 млн. щатски долара през 2018 г.

Паричните потоци от оперативни дейности в преустановените дейности бяха в размер на 426 млн. щ. долара. Капиталовите разходи за преустановени дейности възлязоха на 167 млн. щатски долара спрямо 201 млн. щ. долара през 2018 г.

Краткосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическите показатели предполагат по-слаб ръст в Европа и САЩ, а стабилизиращата тенденция в Китай може да бъде повлияна от епидемията на корона вируса. Глобалната икономика си остава повлияна от геополитическата несигурност; и като цяло се очаква да поддържа подобна тенденция на растеж при сравнение с 2019 г.

Крайните пазари, в които работи АББ, показват устойчивост, с насрещни ветрове в някои пазари и по-специално автомобилния сектор, машиностроенето и секторите на конвенционалното генериране на енергия. Очаква се транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Напредък в трансформацията

Програмите за трансформация на Групата, а именно учредяването на нов бизнес модел, състоящ се от четири бизнес направления, отделянето на “Енергийни мрежи” и въвеждането на нова оперативна система - ABB-OS, отбелязаха решителни стъпки напред през годината.

До края на годината АББ успя да въведе нов оперативен модел. Това включваше прекратяване на регионалните структури и прехвърляне на държавните структури и голяма част от централно управляваната функционална дейност към четирите бизнес направления, като по този начин се създадоха по-ориентирани към клиента бизнес направления, както и много по-стройна корпоративна организация.

Продажбата на “Енергийни мрежи” е в ход, като приключването на сделката се очаква в края на второто тримесечие на 2020 г.

През годината спестяванията от програмата за опростяване АББ-ОС достигнаха целевия прогнозен темп от 150-200 млн. щатски долара за 2019 година. Броят на персонала в продължаващите дейности на АББ бе 113 900 в началото на годината и 110 000 в края на 2019 г., отчасти отразявайки и елиминирането на невъзвращаеми разходи. Целта на АББ е да реализира намаление на разходите с годишен прогнозен темп 500 млн. щатски долара в цялата група от компании от началото на програмата през 2021 г. Във всяко бизнес направление вече са налице планове за непрекъснато усъвършенстване, които са напълно интегрирани в годишния планов процес за подпомагане на реализирането на тази цел.

Активното управление на портфолиото на АББ продължи през цялата 2019 г. Забележителна новина е, че “Електроснабдяване и електрообзавеждане” обяви, че ще излезе от бизнес направлението за соларни инвертори и ще придобие водещата китайска компания за оборудване за зареждане на електрически превозни средства Chargedot през първото тримесечие на 2020 г. В допълнение, придобитата през 2018 г. GEIS вече е изцяло интегрирана в бизнес линиите на “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и възнамерява да планира реализирането на разходни синергии.

АББ продължи да разширява своята дигитална екосистема, обявявайки няколко важни партньорства през годината, най-скорошното от които с Ericsson - за съвместно разработване на софтуерни решения за роботи и интелигентни заводи, използвайки възможностите на 5G. Партньорствата помагат да се гарантира, че решенията от ABB Ability™ последователно използват най-новите високотехнологични развития, максимизирайки предложението за стойност на дигиталните решения за нашите клиенти.

Акценти от цялата 2019 г.

- Поръчки 28.6 млрд. щатски долара, запазват нива; на сравнима база +1%

- Приходи 28 млрд. щатски долара, +1%; на сравнима база +1%

- Марж на оперативната печалба EBITA1 11.1%, повлиян от комбинирани 130 базисни пункта в резултат на невъзвращаеми разходи и несъществени дейности

- Приходи от операции 1 938 млн. щатски долара, -13%

- Net income $1,439 million, -34%

- Основна печалба на акция EPS 0.67 щ. долара, -34%2; Оперативна печалба на акция EPS1 1.24 щ. долара, -7%

- Парични потоци от оперативни дейности 2 325 млн. щатски долара, -20%, вкл. изходящи парични потоци за програмата по опростяване и отделянето на “Енергийни мрежи”

 – Предложен дивидент в размер на 0,80 швейцарски франка на акция

Акценти от четвърто тримесечие на 2019 г.

 – Поръчки 6,9 млрд. щатски долара, -1%; на сравнима база +1%

 – Приходи 7,1 млрд. щатски долара, -4%; на сравнима база -2%

- Марж на оперативната печалба EBITA 10.1%, повлиян от комбинирани 170 базисни пункта в резултат на невъзвращаеми разходи и несъществени дейности

 – Приходи от операции 648 млн. щатски долара, +136%

 – Парични потоци от оперативни дейности 1 911 млн. щатски долара, +2%, вкл. изходящи парични потоци за програмата по опростяване и отделянето на “Енергийни мрежи”

Ново ръководство

- Бьорн Розенгрен е назначен за изпълнителен директор от 1 март 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Технологии:

Предишна
Следваща