Бюджетен излишък от 843.3 млн. лв. за януари очаква Министерство на финансите

Сумата представлява 0.7% от прогнозния БВП, уточняват от ведомството

Икономика / България
3E news
644
article picture alt description

Превишаване на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 841.3 млн. лв. (0.7 % от прогнозния БВП) очаква Министерството на финансите на база предварителните данни и оценки за януари 2020 година.

Според приетия Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРД) за 2020 година са заложени общи приходи от данъци, помощи и дарения в размер на 46 836.6 млн. лева и не се планира бюджетен дефицит, докато в Бюджет 2019 година бяха заложени общи приходи в размер на 43 857 млн. лв. и дефицит от 600 млн. лева. Последва и актуализация заради сделката със закупуването на 8 американски бойни самолета Ф16. По предложение на правителството бе променен бюджета за 2019 година и дефицитът в него се увеличи. Според обявените от Министерство на финансите данни за изпълнение на Бюджет 2019, салдото по КФП на касова основа за 2019 г. е отрицателно в размер на 1 148.3 млн. лв. (0.97 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 040.8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 107.5 млн. лева. Съпоставено с разчетите към Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2019 г. се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с около 1.3 млрд. лева.

Освен това,

тази година България трябва да приключи с балансиран бюджет

тъй като това е едно от важните условия за влизането на страната ни в чакалнята на еврозоната (Европейския валутно-обменен механизъм - ERM II). Ако това се случи, държавният бюджет за настоящата година ще завърши на плюс за пръв път от последните 11 години. Но вече се чуват предупреждения, че това условия може и да не бъде изпълнено, тъй като се задава глобална рецесия, която допълнително може да бъде задълбочена заради китайския коронавирус. При това положение може и да не бъде изпълнена прогнозата на Министерство на финансите за нарастване с 3.3% на българската икономика.

Приходите

Засега опасенията не се оправдават, поне според предварителните данни за изпълнение на Бюджет 2020 за януари. От тях става ясно, че приходите, помощите и даренията по КФП за първия месец на настоящата година се очаква да бъдат в размер на 3 751.2 млн. лв. (8.0 % от годишния разчет) и са близки до отчетените за същия период на миналата година.

Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо предходната година със 118.1 млн. лева, уточняват от финансовото ведомство.

Разходите

по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2020 г. са в размер на 2 909.9 млн. лв., което е 6.2 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2019 г. бяха в размер на 2 712.1 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.01.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 187.3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2020 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща