Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз: Правата на гражданите

Икономика / България
3E news
510
article picture alt description

/Продължение от 1 част/

II. Какво е договорено относно правата на гражданите?

Правото на всички граждани на ЕС и членовете на техните семейства да живеят, работят или учат в държава — членка на ЕС, е един от фундаментите на Европейския съюз. Много граждани на ЕС и на Обединеното кралство са направили своя житейски избор въз основа на правата, свързани със свободното движение съгласно правото на Съюза. Защитата на житейския избор на тези граждани и на членовете на техните семейства бе приоритет от началото на преговорите.

Споразумението за оттегляне защитава правото на повече от 3 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и 1 милион граждани на Обединеното кралство в държави от ЕС да останат и да продължат текущата си дейност.  Кой е защитен съгласно Споразумението за оттегляне? Споразумението за оттегляне защитава гражданите на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, и гражданите на Обединеното кралство, които пребивават в една от 27-те държави — членки на ЕС в края на преходния период, когато пребиваването е в съответствие с правото на ЕС относно свободното движение. Споразумението за оттегляне защитава също така членовете на семействата, на които са предоставени права съгласно правото на ЕС (настоящите съпруги/съпрузи и регистрираните партньори, родителите, бабите и дядовците, децата, внуците и лицата, с които гражданите имат трайна връзка) и които не живеят все още в същата приемна държава като съответния гражданин на ЕС или на Обединеното кралство, за да могат те да се присъединят към последните в бъдеще.

Съгласно Споразумението за оттегляне децата ще се ползват със защита, независимо дали са родени преди или след оттеглянето на Обединеното кралство, или дали са родени във или извън приемащата държава, в която пребивава гражданинът на ЕС или на Обединеното кралство. Единственото предвидено изключение се отнася за децата, които са родени след оттеглянето на Обединеното кралство и спрямо които родителят, по отношение на когото не се прилага Споразумението за оттегляне, е единственият, който има право да упражнява родителските права съгласно приложимото семейно право. По отношение на социалната сигурност Споразумението за оттегляне защитава всички онези граждани на ЕС, които в края на преходния период са се намирали в положение, което засяга едновременно както Обединеното кралство, така и дадена държава членка. Членовете на техните семейства и преживелите ги лица също са защитени.

Кои права са защитени?

Споразумението за оттегляне дава възможност на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, както и на членовете на техните семейства да продължат да упражняват своите права, произтичащи от правото на Съюза, на територията на другата страна до края на живота си, когато тези права се основават на житейски избор, направен преди края на преходния период.

Гражданите на Съюза и на Обединеното кралство и членовете на техните семейства могат да продължат да живеят, работят или учат в приемащата държава, както в момента, при същите материалноправни условия както съгласно правото на Съюза, като се възползват в пълна степен от прилагането на забраната за дискриминация въз основа на националност и от правото на еднакво третиране с гражданите на приемащите държави.

Единствените ограничения, които се прилагат, са тези, произтичащи от правото на Съюза или предвидени в Споразумението.

Споразумението за оттегляне не възпрепятства Обединеното кралство или държавите членки да решат да предоставят по-благоприятни права. 

Права на пребиваване

Материалноправните условия на пребиваване са и ще останат същите, като тези по силата на действащото законодателство на ЕС относно свободното движение. В случаите, при които приемащата държава е избрала задължителна система за регистриране, решенията за предоставянето на нов статут на пребиваване съгласно Споразумението за оттегляне ще бъдат вземани съгласно обективни критерии (т.е. без право на преценка) и въз основа на същите условия, посочени в Директивата за свободното движение (Директива 2004/38/ЕО):

- С членове 6 и 7 се предоставя право на пребиваване до пет години за лицата, които работят или разполагат с достатъчни финансови средства и здравна застраховка,

- а с членове 16— 18 се предоставя право на постоянно пребиваване за тези, които са пребивавали законно за период от пет години.

По същество гражданите на ЕС и гражданите на Обединеното кралство отговарят на тези условия, ако са:

- работници или самостоятелно заети лица;

- или разполагат с достатъчно средства и здравна застраховка;

- или са членове на семейството на друго лице, което отговаря на тези условия; или вече са придобили право на постоянно пребиваване (което повече не зависи от никакви условия).

Споразумението за оттегляне не изисква лицето да присъства физически в приемащата държава в края на преходния период — приемат се временни отсъствия, които не засягат правото на пребиваване, и по-продължителни отсъствия, които не засягат правото на постоянно пребиваване.

Лицата, защитени със Споразумението за оттегляне, които все още не са придобили право на постоянно пребиваване — ако не са живели в приемащата държава поне пет години — ще бъдат изцяло защитени от Споразумението за оттегляне и ще могат да продължат да пребивават в приемащата държава и да придобият права на постоянно пребиваване и след оттеглянето на Обединеното кралство.

Гражданите на ЕС и гражданите на Обединеното кралство, които пристигат в приемащата държава през преходния период, ще се ползват от същите права и задължения съгласно Споразумението за оттегляне, като лицата, пристигнали в приемащата държава преди 30 март 2019 г. Правата им също така ще подлежат на същите ограничения.

Засегнатите лица ще престанат да бъдат бенефициери на Споразумението за оттегляне, ако не са живели в приемащата държава за период от повече от пет години. 

Права на работниците и на самостоятелно заетите лица и признаване на професионалните квалификации

Лицата, обхванати от Споразумението за оттегляне, ще имат право да бъдат наемани на работа или да извършват икономическа дейност като самостоятелно заето лице. Те също така ще запазят всичките си трудови права, придобити въз основа на правото на Съюза. Така например, те ще продължат да се ползват от правото на недискриминация на основание гражданство по отношение на заетостта, трудовото възнаграждение и другите условия на труд и заетост; правото на достъп до и упражняване на дейност в съответствие с правилата, приложими по отношение на гражданите на приемащата държава, правото на помощ за намиране на работа при същите условия като гражданите на приемащата държава, правото на равно третиране по отношение на условията за наемане и условията на труд, правото на социални и данъчни предимства, колективните права и правото децата им да имат достъп до образование.

Със Споразумението за оттегляне ще бъдат защитени правата на пограничните работници и на самостоятелно заетите погранични работници в държавите, в които те работят.

Освен това когато лице, което е обхванато от Споразумението за оттегляне, е получило признаване на професионалните си квалификации в държавата (държава — членка на ЕС, или Обединеното кралство), където живее понастоящем, а ако е пограничен работник — където работи, то ще може да продължи да разчита на решението за признаване за целите на извършването на професионалните дейности, свързани с използването на тези професионални квалификации. Ако лицето вече е подало заявление за признаване на неговите професионални квалификации преди края на преходния период, заявлението му ще бъде обработено в страната в съответствие с правилата на ЕС, приложими към момента на подаването на заявлението. 

Социална сигурност

В Споразумението за оттегляне са предвидени правила относно координацията на системите за социална сигурност във връзка с бенефициерите на частта от Споразумението за оттегляне, отнасяща се до гражданите, както и във връзка с другите лица, чието положение в края на преходния период засяга както Обединеното кралство, така и дадена държава членка от гледна точка на координацията на системите за социална сигурност. Тези лица ще запазят правото си на здравни грижи, пенсии и други социалноосигурителни обезщетения, и ако имат право на парични обезщетения в дадена държава, те ще могат да ги получават дори и ако живеят в друга държава.

Разпоредбите на Споразумението за оттегляне, отнасящи се до координацията на системите за социална сигурност, уреждат правата на гражданите на ЕС и на гражданите на Обединеното кралство в случаи в областта на социалната сигурност, които имат трансграничен аспект и засягат Обединеното кралство и (поне) една държава членка в края на преходния период. Тези разпоредби могат да бъдат разширени, за да обхванат тристранни случаи с трансграничен аспект, засягащи държава членка (или няколко държави членки), Обединеното кралство и държава от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Това ще позволи да се защитят правата на гражданите на ЕС и на Обединеното кралство, както и на гражданите на държава от ЕАСТ в този вид тристранни случаи.

За да може тази схема да функционира, е необходимо да се прилагат три различни договорености: член от Споразумението за оттегляне, осигуряващ защита на гражданите на държавите от ЕАСТ, разпоредби за защита на гражданите на ЕС, включени в съответни споразумения между Обединеното кралство и държавите от ЕАСТ и разпоредби за защита на гражданите на Обединеното кралство, включени в съответни споразумения между ЕС и държавите от ЕАСТ. Членът от Споразумението за оттегляне, осигуряващ защита на гражданите на ЕАСТ, ще се прилага само ако бъдат сключени и се прилагат двете последни договорености. Решението относно приложимостта на този член ще бъде взето от Съвместния комитет, създаден със Споразумението за оттегляне.

Приложими процедури

В Споразумението за оттегляне на приемащата държава се предоставя избор дали да изисква или не задължително заявление като условие за упражняването на правата по Споразумението за оттегляне. Обединеното кралство вече изрази намерението си да прилага система за задължително регистриране за бенефициерите на Споразумението за оттегляне.

Лицата, отговарящи на условията, ще получат документ за пребиваване (който може да бъде и в цифров формат). Някои от държавите — членки на ЕС, са посочили, че също ще прилагат система за задължително регистриране (т.нар. „учредителна система“). В други държави членки обаче гражданите на Обединеното кралство, отговарящи на посочените в Споразумението условия, автоматично ще стават бенефициери по Споразумението за оттегляне (т.нар. „декларативна система“). В последния случай гражданите на Обединеното кралство ще имат право да изискват приемащата държава да им издаде документ, удостоверяващ, че са бенефициери по Споразумението за оттегляне.

ЕС придаде особена важност на наличието на безпрепятствени и прости административни процедури, позволяващи на гражданите, обхванати от Споразумението, да упражняват правата си. Може да се изисква само това, което е абсолютно необходимо и пропорционално за определяне дали са изпълнени критериите за законно пребиваване, като се избягват всички ненужни административни тежести. Тези изисквания са от особено значение, ако приемащата държава членка избере да въведе система за задължителна регистрация. Разходите за подаване на такива заявления не трябва да превишават разходите, наложени на гражданите на съответната държава за издаване на подобни документи. Лицата, които вече притежават документ за постоянно пребиваване, ще могат в замяна да получат безплатно „ специалния статут“.

Административните процедури за кандидатстване за „специален статут“, които Обединеното кралство или държавите членки ще въведат съгласно Споразумението за оттегляне, трябва също да отговарят на горепосочените изисквания. По отношение на възникналите при подаването на заявлението грешки, неволни пропуски или неспазване на крайния срок трябва да се прилага пропорционален подход. Общата цел е да се гарантира, че процесът е възможно най-ясен, прост и небюрократичен за засегнатите граждани. 

Прилагане и мониторинг на частта от Споразумението за оттегляне, отнасяща се до правата на гражданите Текстът на Споразумението за оттегляне относно правата на гражданите е много точно формулиран, за да може гражданите на ЕС да се позовават пряко на него пред британските съдилища, а гражданите на Обединеното кралство — пред съдилищата на държавите членки. Всички разпоредби на националното право, които не са в съответствие с разпоредбите на Споразумението за оттегляне, ще трябва да престанат да се прилагат. Съдилищата на Обединеното кралство ще могат да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС относно тълкуването на частта за правата на гражданите от Споразумението за оттегляне за период от осем години след края на преходния период.

За въпросите, свързани със заявлението за получаване на статут на уседналост в Обединеното кралство, този осемгодишен период започна да тече от 30 март 2019 г. Упражняването и прилагането на правата на гражданите в ЕС ще се следи от Комисията, която действа в съответствие с Договорите на Съюза. В Обединеното кралство тази роля ще се изпълнява от независим национален орган. На този орган ще бъдат предоставени еквивалентни правомощия като тези на Европейската комисия, за да получава и разглежда жалби от граждани на Съюза и членове на техните семейства, да провежда разследвания по собствена инициатива, както и да завежда дела в съдилища на Обединеното кралство относно предполагаемо неспазване от страна на административните органи на Обединеното кралство на задълженията им съгласно частта от Споразумението за оттегляне, отнасяща се до правата на гражданите. Органът и Европейската комисия следва ежегодно да се уведомяват взаимно чрез Съвместния комитет, създаден със Споразумението за оттегляне, относно предприетите мерки за упражняване и прилагане на правата на гражданите съгласно Споразумението. Такава информация следва да включва по-специално броя и естеството на разгледаните жалби, както и предприетите последващи правни действия.

III. Какво е договорено по въпросите, свързани с разделянето?

В съответствие с насоките на Европейския съвет (член 50) Споразумението за оттегляне има за цел, когато е необходимо, да се осигури организирано оттегляне и да се предвидят подробни разпоредби, които са необходими за плавното преустановяване на текущите процеси и механизми в редица области на политиката. Стоки, пуснати на пазара В Споразумението за оттегляне се предвижда стоките, които са пуснати законно на пазара в ЕС или в Обединеното кралство преди края на преходния период, да може да продължат да се движат свободно между тези два пазара и да достигнат до крайните потребители, без да са необходими промени или повторно етикетиране на продуктите.

Това означава, че стоките, които ще бъдат все още във веригата на дистрибуция в края на преходния период, ще могат да достигнат до крайните потребители в ЕС или в Обединеното кралство, без да е необходимо да се спазват допълнителни изисквания по отношение на продукта. Такива стоки могат също така да бъдат въведени в експлоатация (когато това е предвидено в приложимите разпоредби на правото на Съюза) и ще бъдат обект на постоянен надзор от страна на органите за надзор на пазара в държавите членки и на Обединеното кралство.

По изключение движението на живи животни и животински продукти между пазара на Съюза и пазара на Обединеното кралство след изтичането на преходния период ще подлежи на приложимите правила на страните за вноса и санитарния контрол на границата, независимо дали са пуснати на пазара преди края на преходния период. Това е необходимо предвид високите санитарни рискове, свързани с тези продукти, както и необходимостта от ефективни ветеринарни проверки, когато тези продукти, както и живи животни, влизат на пазара на ЕС или на Обединеното кралство.

Свеждане до минимум на смущенията във веригите на дистрибуция в края на преходния период

Със Споразумението за оттегляне се гарантира, че дадена стока, която вече е била пусната на пазара, може да продължи да се предлага на пазара на Обединеното кралство и на единния пазар на ЕС след края на преходния период. Това се прилага за всички стоки в обхвата на свободното движение на стоки, както е определено в Договора за функционирането на Европейския съюз, като например: селскостопански продукти, потребителски стоки (като играчки, текстил, козметика), здравни продукти (фармацевтични продукти, медицински изделия) и промишлени продукти, като моторни превозни средства, морско оборудване, машини, подемни съоръжения, електрическо оборудване, строителни продукти и химикали.

След изтичането на преходния период обаче живите животни и животинските продукти, като например хранителни продукти от животински произход, ще трябва да отговарят на правилата съответно на ЕС или на Обединеното кралство за вноса от трети държави.

Текущо движение на стоки от митническа гледна точка

По причини, свързани с митническото обработване, ДДС и акцизите, със Споразумението за оттегляне се гарантира, че движението на стоки, започнало преди оттеглянето на Обединеното кралство от митническия съюз на ЕС, следва да може да приключи съгласно правилата на Съюза, които са действали при започването на движението. След края на преходния период правилата на ЕС ще продължат да се прилагат за трансгранични операции, започнали преди края на преходния период, по отношение на правата и задълженията на данъчно задължените лица по ДДС, например задължения за подаване на декларации, плащане и възстановяване на ДДС.

Същият подход се прилага и за текущото административно сътрудничество, което заедно с обмена на информация, започнал преди оттеглянето, следва да бъде завършено съгласно приложимите правила на ЕС.

Защита на правата върху интелектуалната собственост

Съгласно Споразумението за оттегляне се запазва защитата, предоставяна на територията на Обединеното кралство за съществуващите права на ЕС върху интелектуалната собственост с единен характер (марки, права върху регистриран промишлен дизайн, права на закрила на сортове растения и др.). Всички защитени права от тези видове ще трябва да бъдат защитени от Обединеното кралство като национални права върху интелектуалната собственост.

Превръщането на правото на ЕС в право на Обединеното кралство с цел защита в Обединеното кралство ще бъде автоматично, безплатно и без повторна оценка. Така ще се гарантира зачитането на съществуващите права на собственост в Обединеното кралство и ще се осигури необходимата сигурност по отношение на ползвателите и носителите на права. ЕС и Обединеното кралство се договориха също така, че съществуващите географски указания (ГУ), одобрени от ЕС, ще се ползват с правна защита съгласно Споразумението за оттегляне, освен ако и докато не бъде сключено ново споразумение, приложимо за географските указания, в контекста на бъдещите отношения.

Тези географски указания понастоящем са съществуващи права на интелектуална собственост в Обединеното кралство и в ЕС. Обединеното кралство ще гарантира най-малко същото равнище на защита за съществуващите географски указания, като приложимото понастоящем в рамките на ЕС. Тази защита ще се реализира чрез националното законодателство на Обединеното кралство. Одобрените от ЕС географски указания с названия за произход от Обединеното кралство (напр. „Welsh Lamb“) остават незасегнати в рамките на ЕС и следователно продължават да се ползват със защита в ЕС. Над 3 000 географски указания следва да продължат да бъдат защитени в Обединеното кралство Над 3 000 географски указания, като пармска шунка, шампанско, баварска бира, сирене „Feta“, токайско вино, сладкиш „ Pastel de Tentúgal“, херески оцет, понастоящем са защитени съгласно правото на ЕС като sui generis права върху интелектуалната собственост в целия ЕС, включително Обединеното кралство.

Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз няма да доведе до загуба на тези права върху интелектуалната собственост. Споразумението относно географските указания обхваща защитените наименования за произход, защитените географски указания, храните с традиционно специфичен характер и традиционните наименования за вина. Това споразумение ще бъде от полза и за географските указания, носещи название за произход от Обединеното кралство (напр. „Welsh lamb“): те също ще получат защита на територията на Обединеното кралство по силата на неговото законодателство и ще продължат да се ползват от защита в ЕС съгласно законодателството на ЕС. Географските указания имат голяма стойност за местните общности, както от икономическа, така и от културна гледна точка. Всяко защитено в ЕС указание е селскостопански продукт, храна или напитка с дълбоки местни корени, чиято защита съгласно правото на ЕС е генерирала значителна стойност за съответните производители и местна общност.

Качеството, репутацията и характеристиките на продуктите се отдават на техния географски произход.

Защитата на тези продукти спомага да се съхрани тяхната автентичност и подпомага развитието на селските райони и възможностите за работа в областта на производството, преработката и други свързани услуги. Текущо полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси В Споразумението за оттегляне се предвиждат правила за постепенното приключване на текущите полицейски и съдебни производства по наказателноправни въпроси, в които участва Обединеното кралство. Всички производства от този вид следва да бъдат приключени според същите правила на ЕС.

Примери: Как ще функционират полицейското и съдебното сътрудничество на практика?

Престъпник, арестуван от органите на Обединеното кралство въз основа на европейска заповед за арест, следва да бъде предаден на държавата членка, издирваща въпросното лице. Аналогично, съвместен екип за разследване, сформиран от Обединеното кралство и други държави членки въз основа на правилата на ЕС, следва да продължи своите разследвания. В случай че орган на държава — членка на ЕС, получи искане от Обединеното кралство за конфискация на облагите от престъпна дейност преди края на преходния период, това искане следва да бъде изпълнено в съответствие с приложимите норми на ЕС.

Текущо съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

В Споразумението за оттегляне се предвижда правото на ЕС относно международната компетентност при трансгранични граждански спорове да продължи да се прилага за съдебните производства, образувани преди края на преходния период, както и че съответното право на ЕС относно признаването и изпълнението на съдебни решения ще продължи да се прилага за решенията по тези производства. Как ще се процедира при текущите съдебни производства между дружества след края на преходния период?

Да вземем следния пример: в края на преходния период може да има висящ съдебен спор между нидерландско дружество и дружество от Обединеното кралство пред съд в Обединеното кралство. Компетентността на съда на Обединеното кралство да разгледа делото е определена от правото на ЕС. Съгласно Споразумението за оттегляне след края на преходния период съдът на Обединеното кралство остава компетентен да разгледа делото въз основа на правото на ЕС.

Друг пример: в края на преходния период дадено дружество може да е страна по съдебно производство пред френски съд срещу дружество от Обединеното кралство. Съгласно Споразумението за оттегляне след края на преходния период правото на ЕС относно признаването и изпълнението на съдебни решения продължава да се прилага по отношение на признаването и изпълнението в Обединеното кралство на решението, постановено от френския съд. 

Използване на данни и информация, обменени преди края на преходния период

По време на членството в ЕС частни организации и публични органи в Обединеното кралство са получили лични данни от дружества и администрации в други държави членки. В Споразумението за оттегляне се предвижда, че след края на преходния период Обединеното кралство трябва да продължи да прилага правилата на ЕС за защита на данните спрямо тези лични данни, докато Комисията не установи посредством официално решение относно адекватното ниво на защита, че режимът за защита на личните данни на Обединеното кралство предоставя гаранции за защита на данните, които „по същество са равностойни“ на тези в ЕС. Официалното решение на Комисията относно адекватното ниво на защита трябва да бъде предшествано от оценка на приложимия в Обединеното кралство режим на защита на данните. Ако решението относно адекватното ниво на защита бъде анулирано или отменено, Обединеното кралство ще трябва да гарантира, че спрямо получените данни ще продължи да се прилага същият стандарт за „равностойна по същество“ защита като този съгласно правилата на ЕС за защита на данните.

Текущи процедури за възлагане на обществени поръчки

Споразумението за оттегляне осигурява правна сигурност във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, които още са в ход към края на преходния период: те следва да бъдат приключени в съответствие с правото на ЕС, т.е. съгласно същите процесуални и материалноправни норми като тези, съгласно които са започнали.

Евратом

Съгласно Споразумението за оттегляне и във връзка с оттеглянето от Евратом и контрола на сигурността, който то налага, Обединеното кралство прие да носи цялата отговорност за понататъшното извършване на контрола на сигурността на ядрените материали и международния си ангажимент относно бъдещ режим, който да е с обхват и ефективност, равностойни на съществуващите механизми на Евратом. Евратом ще прехвърли на Обединеното кралство собствеността на оборудването и друго имущество в Обединеното кралство, свързани с контрола на сигурността, като ще бъде компенсиран за тях съгласно счетоводната им стойност. Съюзът отбелязва също, че оттеглянето означава, че международните споразумения, по които Евратом е страна, вече няма да се прилагат за Обединеното кралство и че то трябва да се ангажира с международните партньори в този контекст.

Правото на собственост върху специалните делящи се материали, държани в Обединеното кралство от образувания от Обединеното кралство, ще бъде прехвърлено от Евратом на Обединеното кралство. По отношение на специалния делящ се материал, съхраняван в Обединеното кралство от предприятия на ЕС-27, Обединеното кралство е приело, че свързаните с Евратом права следва да продължат да действат (напр. правото да се одобрява бъдеща продажба или прехвърляне на тези материали). И двете страни са съгласни, че крайната отговорност за отработено гориво и радиоактивни отпадъци се носи от държавата, в която те са били генерирани, в съответствие с международните конвенции и законодателството на Европейската общност за атомна енергия. 

Текущи съдебни и административни производства на Съюза

Съгласно Споразумението за оттегляне Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) ще продължи да бъде компетентен по съдебните производства, свързани с Обединеното кралство, регистрирани в Съда на ЕС преди края на преходния период, като тези производства следва да продължат до постановяването на окончателно обвързващо решение в съответствие с правилата на Съюза. Това се отнася за всички етапи на производствата, включително обжалване или връщане в Общия съд. Така ще се даде възможност за надлежното приключване на висящите дела. Докато с горното се решава въпросът за висящите дела, освен това ще бъде възможно пред Съда на ЕС да се завеждат определени дела, свързани с Обединеното кралство, след края на преходния период с оглед на решаването им съгласно правилата на Съюза.

В Споразумението се предвижда, че в рамките на четири години след края на преходния период Комисията може да завежда пред Съда на ЕС нови производства за установяване на нарушение срещу Обединеното кралство във връзка с нарушения на правото на Съюза, извършени преди края на преходния период. В същия период пред Съда на ЕС може да се завеждат и дела срещу Обединеното кралство за неспазване на дадено административно решение на институция или орган на Съюза, издадено преди края на преходния период или — за определени процедури, изрично посочени в Споразумението — след края на преходния период.

Компетентността на Съда на ЕС за тези нови дела е в съответствие с принципа, че прекратяването на Договор не засяга правата, задълженията или правното положение на страните, създадени преди неговото прекратяване. По този начин се гарантират правна сигурност и равни условия между държавите — членки на ЕС, и Обединеното кралство по отношение на ситуации, възникнали по време, когато Обединеното кралство е имало задължения по силата на правото на Съюза. Що се отнася до административните производства, Споразумението за оттегляне предвижда, че започналите процедури, продължават да се разглеждат в съответствие с правилата на Съюза. Това се отнася до производствата по въпроси като конкуренцията и държавната помощ, които са били започнати преди края на преходния период от институциите, службите и агенциите на Съюза и които се отнасят до Обединеното кралство или за физически или юридически лица от Обединеното кралство. По отношение на помощ, предоставена преди края на преходния период, за срок от 4 години след края на преходния период Европейската комисия е компетентна да започва нови административни процедури в областта на държавната помощ по отношение на Обединеното кралство. След изтичането на 4-годишния срок Европейската комисия е компетентна по процедурите, започнати преди изтичането на този срок. За срок от 4 години след края на преходния период Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е компетентна да започва нови разследвания по отношение на факти, настъпили преди края на преходния период, или митническите задължения, възникнали след края на преходния период.

Възможността за започване на подобни нови административни производства е в съответствие с идеята, че Обединеното кралство остава изцяло обвързано от правото на Съюза до края на преходния период и че поради това през целия период следва да се осигуряват спазване на правилата и равнопоставени условия с другите държави членки.

Функциониране на институциите, агенциите и органите на Съюза

Съгласно Споразумението за оттегляне сегашните привилегии и имунитети на Съюза следва да продължат да се прилагат за дейностите, извършени преди края на преходния период. И двете страни ще продължат да гарантират спазването на задълженията за опазване на професионална тайна. Класифицираната информация и другите документи, получени докато Обединеното кралство е било държава членка, следва да останат със същата степен на защита, както преди края на преходния период.

/Следва/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща