Кого и как ще подпомагат Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
1166
article picture alt description

Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния публичен сектор, така и от частния сектор. Представеният днес план за инвестиции на Европейския зелен пактПланът за инвестиции за устойчива Европа — ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро, както публикува във вторник 3е-news.

Въпреки че всички държави членки, региони и сектори ще трябва да дадат своя принос за прехода, мащабът на предизвикателството пред тях не е един и същ. Някои региони ще бъдат особено засегнати и ще претърпят дълбоки икономически и социални промени, съобщи пресслужбата на Европейската комисия.

С Механизма за справедлив преход ще се осигури съобразена с конкретните нужди финансова и практическа подкрепа, с която да се помогне на работниците и чрез която ще се генерират необходимите инвестиции в тези региони.

Планът за инвестиции на Европейския зелен пакт

С Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще се мобилизират средства от ЕС и ще се създаде необходимата рамка за улесняване и стимулиране на публичните и частните инвестиции за прехода към неутрална по отношение на климата, екологична, конкурентоспособна и приобщаваща икономика. В допълнение към другите инициативи, обявени в рамките на Зеления пакт, Планът се основава на три измерения: финансиране — мобилизиране на най-малко 1 трилион евро устойчиви инвестиции през следващото десетилетие.

Частното финансиране ще бъде стимулирано от по-големия от всякога досега дял от бюджета на ЕС, предназначен за разходи за действия в областта на климата и околната среда, като ключова роля ще има Европейската инвестиционна банка; законодателни и други мерки — осигуряване на стимули за набавянето и пренасочването на публични и частни инвестиции.

Поставяйки устойчивото финансиране в центъра на финансовата система, ЕС ще предостави инструменти за инвеститорите и ще улесни устойчивите инвестиции от страна на публичните органи чрез

- насърчаване на екологосъобразното бюджетиране и възлагане на обществени поръчки, както и чрез разработването на начини за улесняване на процедурите за одобряване на държавните помощи за регионите в преход;

- практическа помощ: Комисията ще окаже подкрепа на публичните органи и организаторите на проекти при планирането, изготвянето и изпълнението на устойчиви проекти.

Механизмът за справедлив преход

Механизмът за справедлив преход (МСП) е ключов инструмент, гарантиращ, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин, за да няма изоставени.

Въпреки че всички региони ще се нуждаят от финансиране и че това е предвидено в Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт, Механизмът ще предоставя целева подкрепа за мобилизирането на най-малко 100 милиарда евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите региони, за да се смекчат социално-икономическите последици от прехода.

Механизмът ще генерира необходимите инвестиции в подкрепа на работниците и общностите, които разчитат на веригата за създаване на стойност, свързана с изкопаемите горива. Той ще допълни съществения принос от бюджета на ЕС, предоставян чрез всички пряко свързани с прехода инструменти. Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника на финансиране:

1) Фонд за справедлив преход, който ще получи средства от ЕС в размер на 7,5 милиарда евро, в допълнение към предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

За да се възползват от своя дял от Фонда, държавите членки, в диалог с Комисията, ще трябва да определят допустимите територии чрез специални териториални планове за справедлив преход. Те освен това ще трябва да се ангажират да допринасят за всяко евро от Фонда за справедлив преход с едно евро от средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд плюс, както и да предоставят допълнителни национални ресурси.

По този начин ще се осигури финансиране в размер между 30 и 50 милиарда евро, което ще мобилизира още инвестиции.

Чрез Фонда ще се предоставят предимно безвъзмездни средства на регионите. С тези средства ще се помогне на работниците да развият умения и компетенции за пазара на труда на бъдещето, както и на МСП, стартиращите предприятия и инкубаторите, за да създадат нови икономически възможности в тези региони.

С Фонда ще се подкрепят и инвестициите в прехода към чиста енергия, например в областта на енергийната ефективност.

2) Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU за мобилизиране на инвестиции в размер до 45 милиарда евро.

Целта на тази схема е да се привлекат частни инвестиции, включително в устойчива енергия и транспорт, които да са от полза за тези региони и да помогнат на техните икономики да намерят нови източници на растеж.

3) Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската инвестиционна банка, подкрепен от бюджета на ЕС, за мобилизиране на инвестиции в размер на 25—30 милиарда евро.

Той ще служи за отпускането на заеми в публичния сектор, например за инвестиции в топлоснабдителни мрежи и саниране на сгради.

Комисията ще представи законодателно предложение за създаването му през март 2020 г.

Механизмът за справедлив преход е нещо повече от инструмент за финансиране: разчитайки на платформа за справедлив преход, Комисията ще оказва техническа помощ на държавите членки и инвеститорите и ще гарантира участието на засегнатите общности, местните органи, социалните партньори и неправителствените организации. Механизмът за справедлив преход ще включва стабилна рамка за управление, в чиято основа ще бъдат териториалните планове за справедлив преход, е посочено в съобщението на ЕК.

“В центъра на въплътената в Европейския зелен пакт визия за това как Европа да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 г. са хората. Предстои ни безпрецедентна трансформация. Тя ще бъде успешна само ако е справедлива и само ако е от полза за всички. За да сме сигурни, че никой няма да бъде изоставен, ще окажем подкрепа на хората и регионите, които трябва да положат по-големи усилия за тази трансформация. Зеленият пакт налага големи инвестиционни потребности, които ще се превърнат във възможности за инвестиции. Планът, който представяме днес и който цели да се мобилизират най-малко 1 трилион евро, ще зададе посоката и ще отприщи поток от зелени инвестиции”, коментира председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс: “Преходът към неутралност по отношение на климата е необходим и чрез него ще се подобри благосъстоянието на хората и ще се повиши конкурентоспособността на Европа. Но това ще изисква повече усилия от страна на гражданите, секторите и регионите, които разчитат в поголяма степен на изкопаемите горива. Механизмът за справедлив преход ще помогне на найзасегнатите, като привлече съответните инвестиции и предложи пакет от финансова и практическа подкрепа на стойност най-малко 100 милиарда евро. Това е нашият ангажимент за солидарност и справедливост”.

“За да се осъществи преходът на Европа към неутрална по отношение на климата икономика, са нужни политически ангажимент и мащабни инвестиции. Зеленият пакт е израз на нашата решимост да се справим с изменението на климата, която сега подкрепяме с план за финансиране. Първо, ще използваме бюджета на ЕС, за да привлечем частни средства за екологични проекти в цяла Европа и за да подкрепим регионите и хората, които са най-силно засегнати от прехода. Второ, ще създадем подходящите регулаторни стимули, за да могат зелените инвестиции да имат успех. И не на последно място, ще помагаме на публичните органи и на участниците на пазара да набелязват и подготвят такива проекти. Европейският съюз не е построен за един ден. Екологизирането на Европа също няма да настъпи изведнъж. Поставянето на устойчивостта в основата на методите ни на инвестиране изисква промяна в начина на мислене. Днес направихме важна крачка в тази посока”, заяви Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората.

На 11 декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт, чиято амбиция е до 2050 г. ЕС да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата блок. Европейският преход към устойчива икономика изисква значителни инвестиции във всички сектори: за постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. ще са необходими допълнителни инвестиции в размер на 260 милиарда евро годишно до 2030 г.

Успехът на Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще зависи от ангажираността на всички участници, подчертават от ЕК. От съществено значение е държавите членки и Европейският парламент да запазят по време на преговорите по предстоящата финансова рамка амбициозните цели на предложението на Комисията. От решаващо значение ще бъде и бързото приемане на предложението за регламент за Фонда за справедлив преход.

ЕК ще следи отблизо и ще оценява напредъка в хода на прехода. Като част от тези усилия всяка година ЕК ще провежда среща на високо равнище по въпросите на устойчивите инвестиции с участието на всички съответни заинтересовани страни и ще продължи да работи за насърчаването и финансирането на прехода. Еврокомисията приканва също така инвестиционната общност да използва пълноценно благоприятните регулаторни условия и все по-нарастващите потребности от устойчиви инвестиции, а органите да поемат дейна роля в набелязването и насърчаването на такива инвестиции.

За повече информация:

Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на Европейския зелен пакт: обяснение

Инвестиране в неутрална по отношение на климата и кръгова икономика

Механизмът за справедлив преход — за да няма изоставени

Финансирани от ЕС проекти за екологизиране на икономиката

Предложение за регламент за създаване на Фонда за справедлив преход

Изменения на Регламента за общоприложимите разпоредби

Европейският зелен пакт

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща