НЕК: Компанията изпълнява най-сложните функции на енергийния пазар в страната

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
3571
article picture alt description

Националната електрическа компания (НЕК) изпълнява най-сложните функции на енергийния пазар в страната, съчетавайки ангажименти по изкупуване на енергия и реализацията й на регулиран и свободен пазар, производство на електроенергия от ВЕЦ съобразявайки се с ограниченията от МОСВ и изпълнявайки ангажименти към европейската комисия, поддържайки функциите на доставчик от последна инстанция и координатор на различни балансиращи групи. Също така осигурява надежден резерв от първично, вторично и третично регулиране на ЕСО ЕАД гарантирайки сигурната и надеждна работа на ЕЕС. Това се казва в становище на НЕК, публикувано на интернет страницата. В документа се прави подробен преглед на използваемостта на генериращите съобръжения, собственос на компанията, или контролирани от дружеството, при това за периода от юли 2018 г. до декември 2019 г.

Публикацията явно е в отговор на критиките на председателя на комисията по енергетика към Народното събрания Делян Добрев. Неотдавна по време на излушване в енергийната комисия той направи забележка на изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев за това, че двете американски централи не работят на пълен капацитет, в резултат на което се плаща по-висока цена за разполагаемост и вместо тях се пускат ВЕЦ-овете на компанията.

В становището, публикувано на страницата на НЕК по този повод се припомнят променените условия на работа на дружеството, както на регулирания, така и на свободния пазар след промяната в Закона за енергетиката и Правилата за търовия.


НЕК ЕАД като обществен доставчик няма вече задължението да снабдява с електроенергия ЕСО ЕАД и електроразпределителните дружества за технологичните разходи по преноса и разпределението. Също така отпадна задължението за закупуване на енергия от ВЕИ и ВЕКП с инсталирана мощност 4 и над 4 МВт. Това беше отразено в решението на КЕВР за регулаторния период юли 2018 – юни 2019 г. В това решение НЕК има ангажимент да осигури 12,4 ТВтч електроенергия за крайните снабдители и 4,9 ТВтч за свободния пазар.

При изпълнение на своите ангажименти съгласно Закона за енергетика и Правилата за търговия с електроенергия НЕК ЕАД е заинтересован да оптимизира използването на производствените мощности по дългосрочните договори (ДД) с ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 и рационално използване на водния запас в язовирите стопанисвани от дружеството.

С мощностите по ДД (дългосрочни договори б.р.) осигуряваме енергия за регулирания пазар, резерв за първично и вторично регулиране на ЕСО ЕАД и с оставащата мощност предоставяме енергия за свободния пазар. Компанията използва максимално възможностите на БНЕБ като оферира продукти на всички платформи – за двустранни договори, пазар ден напред и пазар в рамките на деня. Целта е натовареност на съоръженията възможно най-много за постигане на най-ниска приведена цена.

Също така в зависимост от хидроложката обстановка се съобразяваме до каква степен да бъдат използвани хидрогенериращите мощности на НЕК, като изпълняваме ангажименти подобни на тези с ДД, но с допълнително осигуряване на енергия по ангажимента на БЕХ към европейската комисия.

В края на 2018 г. изтече първата половина на новия регулаторен период и вече могат да се направят някои изводи за изпълнението на решението на КЕВР за периода юли 2018–юни 2019г.“, се казва в становището.Според данните, за крайните снабдители НЕК е доставил 56,4 % от годишното количество, което е осигурявано с енергия над 50 % от централите с дългосрочни договори (ТЕЦ AES Марица изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3), квотните централи и ВЕЦ на НЕК. ВЕИ и ВЕКП са под половината от годишният им разчет поради сезоността на работата им и вероятно ще наваксат изоставането през първите месеци на 2019 г.

 

Спрямо решението на КЕВР НЕК е доставил за регулирания пазар енергия от ВЕЦ в определения процентен размер около 31 %. Тъй като това е енергия, която не се компенсира с други механизми, НЕК се стреми да не надвишава дела определен за регулирания пазар, за да изпълнява финансовите параметри на ценовото решение, обясняват от електрическата компания.

Нещо повече, НЕК за пръв път така публично коментира работата на водните електроцентрали.

Анализът на мощностите диспечирани от НЕК за II-ро полугодие на 2018 г. показва почти максимална натовареност на съоръженията в термичните централи за месеците от септември до декември. По-малката натовареност е в месеците юли и август, когато поради необичайната метеорологичната обстановка имаше значително пълноводие и трябваше принудено да се преработват големи количества вода, за да не се допуска преливане на язовирите и енергийно непреработени води. За потвърждение на това към 01.07.2018 г запълнения обем е бил 89 % от общия, на 15.07.2018 г запълнения обем е бил 90,5 %, на 31.07.2018 г запълнения обем е бил 90,4 %, на 15.08.2018 г запълнения обем е бил 87 %, на 31.08.2018 г запълнения обем е бил 81,5 %. Това са обеми нетипични за летни месеци въпреки голямата производствена натовареност на съответните подязовирни ВЕЦ показана в таблицата по-долу.

Използваемостта на ТЕЦ AES Марица Изток 1 през второто полугодие на миналата година е било 74,4 %, а на ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 2 – 87,1 %, посочва още НЕК.Възможността за значителна натовареност на термичните централи беше осигурена от промените в нормативната база касаещи обществения доставчик (ОД). Основно това е заради намаляване на дела на закупуваната енергия от ВЕИ и ВЕКП, които трябва да я реализират на свободния пазар. Това са мощности с по-трудно прогнозируемо производство, заради което се резервираше от ОД диапазон в термичните централи с ДД. Промяната в ПТЕЕ промени реда на затваряне на пазарите. Сега регулирания пазар се обвързва енергийно от ОД преди свободния пазар и цялата оставаща енергия е възможно да се реализира на БНЕБ при наличие на търсене. И другото основно влияние е продължаване на усилията на мениджмънта на НЕК, компанията да е активен участник на свободния пазар при реализацията на повече енергия и на по-добра цена. За целта бяха реализирани дългосрочни продукти, които обезпечиха нормалната експлоатация на централите и впоследствие се оферираше само на пазар ден напред и пазар в рамките на деня на по-изгодни цени.

През месец януари условно могат да се забележат два периода – при намален воден запас и при пълноводие. В началото на месеца при ограничен воден ресурс на БНЕБ са предлагани само по ангажимента на БЕХ към БНЕБ и количества от свободния диапазон на централите при наличие на такъв. Наличие е на почти напълно оползотворяване на мощностите в термичните централи, като в някои случаи се е ползвал и диапазона за регулиране. Това е ставало след съгласуване с ЕСО ЕАД с цел пестене на воден ресурс. След 27.01.2019 г. след обилните валежи в района на р. Арда започна бързо покачване на нивото на яз. Кърджали, яз. Студен кладенец и яз. Ивайловград. Наложи се да се преработва по-големи обеми вода и съответно по-голямо принудено производство от ВЕЦ. Тези количества се разпределяха както към регулиран, така и към свободния пазар. В тези дни се оферираха по-големи количества към БНЕБ, както от диапазона на ТЕЦ така и от ВЕЦ. Когато не се реализираше цялото оферирано количество на БНЕБ се налагаше разтоварване на блокове в тецовете в някои часове. Това е нормална практика, като се цели пълно използване на водния ресурс и запазване в работа на всички работещи блокове, за да не се допускат режими на спиране и разпалване на блокове. Това е тежък технически режим и е свързан с риск от последваща аварийност, се обяснява в становището.Повече по темата, включително и разчетите на компанията могат да бъдат прочетени на: https://nek.bg/index.php/bg/za-nas/novini/1141-ii-2018-2019-1

 

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща