Енергийните дружества харесаха промените в Правилата за търговия с електрическа енергия, но не съвсем

Енергетика / България
3E news
2892
article picture alt description

Промените в Правилата за търговия с електрическа енергия предизвикаха редица коментари от страна на енергийните дружества и асоциации в страната в рамките на проведеното в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обществено обсъждане. Разбира се, като цяло всички се обявиха в подкрепа, но с редица коментари и предложения. Подобаващ отговор от своя страна даде ръководителят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски.

Понятието „агрегатор на група от обекти“ предизвика одобрение от едната част на представителите на енергийните дружества и в частност  най-много от Електроенергийния системен оператор (ЕСО), но не и от EVN, ЧЕЗ и ЕНЕРГО-ПРО. Припомняме, че въвеждането му цели, според промените в Правилата за търговия с електрическа енергия  регламентиране на правното положение, както и правата и задълженията на този търговски участник в качеството му на доставчик на бърз (минутен) и бавен (студен) резерв за заместване в рамките на пазара на балансираща енергия.

Със задоволство забелязахме, че се включени клаузите за агрегаторите, което е едно от средствата  за увеличаване на ликвидността на българския електроенергиен пазар, отбеляза представителят на ЕСО Николай Илиев. В същото време той обърна внимание на размерите на балансиращите групи, което спъва процеса на развитие на балансиращия пазар.

Отново и във връзка с нашето желание за развитието на този пазар и за спазване на регламентите ще предложим също от средата на годината да се въведе 15-минутен сетълмент и също да се приложи механизма на маргиналните цени, каквито са изискванията на регламента, и каквито изисквания са необходими както за продължаване на процеса за обединяване на пазарите, така и за бъдещия процес на обединение на балансиращите пазари, процес, който е далеч по-труден отколкото процесът за обединение на пазарите, отбеляза Илиев.

След подкрепата за измененията на Правилата за търговия с електрическа енергия, Венцислав Марков НЕК също изрази притесненията на компанията. В часност той обърна внимание на измененията, касаещи въвеждането за доставчиците на балансираща енергия на дневен график.  Не е изяснен и процеса на заявяване – как ще става този дневен график, каза Марков. Другият коментар от негова страна бе за договарянето на гаранционното обезпечение.  Досега то се договаряше в договорите за балансиране, а тук предложението е да бъде само в инструкцията на ЕСО. Смятаме, че беше по-коректно да е в договорите на участниците, обясни той. Виждането на Марков за уточненията по отношение на гаранционното обезпечение бе подкрепено както от Зорница Генова от ЧЕЗ, така и от други енергийни компании.

Представителите на ЧЕЗ, EVN и EНЕРГО-ПРО, след подкрепата като цяло на промените, контрираха върху част от измененията, включително и решението  за отпадането на възможността балансиращите групи на крайния снабдител и на технологичния разход да се обединяват в общ финансов сетълмент.

Според Зорница Генова от ЧЕЗ и Анна Димитрова от EVN е редно ново въдените понятия като агрегатор и оператор за затворена система да бъдат регламентирани първо в законодателството, а след това в Правилата за търговия с електрическа енергия.

Оценяваме високо предложените промени, както и включването на клиринговата къща. От друга страна считаме, че понятия, които се въвеждат с тези промени, включително и клирингова къща, агрегатор, оператор на затворена система, както и съоръжения за съхранение на енергия би трябвало първо да се включат в законодателството, а след това техният статут да се доразвива в правилата, каза тя.

Генова отправи и редица предложения, включително и свързани с фигурата на доставчик от последна инстанция. Както и за смяната на доставчик.

Приветстваме изясняването на процедурата за смяна на доставчик във връзка с нейната дигитализация и очакваното развитие, но считаме, че предвиденото пълномощно с нотариална заверка с подписи на съдържание ще затрудни изключително клиентите, които искат да сменят своя доставчик. На практика това означава при всеки търговец да има един нотариус. Осъзнаваме, че предвиденото е с цел събиране и отчитане на оборота и предотвратяване на злоупотреби от страна на некоректни търговци по отношение на представянето им на клиенти , но пък за клиентите ще е финансово обременително и критично, каза тя.

За нас понятието оператор на затворена енергийна система, агрегатор и съоръжения за съхранение на енергия не са определени в националното законодателство. Съответно не следва да бъдат упоменати за пръв път в подзаконов акт, какъвто са правилата, заяви Анна Димитрова от EVN, като обърна внимание за съответствието с лицензионния и разрешителния режим, в който работят дружествата.

Първо трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство и предвидените с това отговорности, а не само права, допълни тя, като отбеляза, че те не са надлежно мотивирани и не са съпроводени с необходимата оценка на риска. Това за нас буди съмнение, че са тенденциозни и се прави опит за разрешаване на конкретен казус по административен път, обясни Анна Димитрова.

Тя коментира и  промяната, свързана с отнемането на възможността на разпределителните дружества да се балансират съвместно с крайните снабдители, което по думите й не води до общи ползи за електроенергийната система.  

Пламен Стефанов от ЕНЕРГО-ПРО отчете, че с изменението на правилата, продължава да решава натрупали се практически проблеми на работата на пазара и да прави нови стъпки към допълнителна либерализация. В същото време той също отправи възражение срещу отпадането на възможността балансиращите групи на крайния снабдител и на технологичния разход да се обединяват в общ финансов сетълмент. Считаме, че това неминуемо ще доведе до повишаване и то значително на разходите за балансиране на дружествата, които отиват при разходите за регулиране от комисията, отбеляза той.

Стефанов също застана на позицията, че  понятието, съоръжения за съхранение на енергия първо би трябвало да намери своята законова дефиниция в закона за енергетиката и след това в правилата за търговия. Това, върху което обръщаме внимание е, че може би трябва да се преосмисли положението по отношение на заплащането на мрежови цени от тези съоръжения за съхранение, тъй като при тях невинаги съхранената енергия, която е и консумирана от мрежата ще бъде равна на отдадената, което би нарушило баланса по отношение на приходите и разходите на мрежовите цени, каза той.

Красимир Живачки от АТЕБ от своя страна коментира, че КЕВР, освен Правилата за търговия с електрическа енергия би трябвало да упражнява и контрол върху тарифите. Към това мнение на Живачки се присъедини и Мария Кръстева от АСЕП.  

Само борсата ли ще има възможност да подава към комисията промени в своите правила. Считаме, че комисията трябва да отчита и подадени предложения от пазарните участници по отношение на правилата на борсата. Комисията трябва да отчита и тарифите на борсата.
Редно е да напомня, че борсата е монополно дружество според Закона за енергетиката. Може да има само една лицензия за борсов оператор. Затова тарифите трябва да бъдат също подложени на контрол от КЕВР, отбеляза той.

Вторият коментар на Живачки бе по отношение на затварянето на графици ден минус, както и с възможността за смяна на координаторите на балансиращи групи, като поиска по-кратък срок за смяната им в случай на некоректност и трупане на взаимна задлъжнялост.

Мария Кръстева от АСЕП от своя страна постави въпроса, че ако с въвеждането на новия търговски участник агрегатор, тъй като се поставя изискване да има лицензия с права и задължения като координатор, същото задължение да се изисква и за производител и за търговец.- Тоест ако има такова изискване да е и за търговец и за производител. Ако няма, да няма за никого, каза тя.

Овен с одобряване на правилата трябва да има и одобряване на търгове за студен резерв, които се публикуват от ЕСО и се вкарват по проекта за промените в Правилата за търговия с електрическа енергия, посочи още тя.

Към искането КЕВР да одобрява, освен Правилата за търговия с електрическа енергия и тарифите се присъедини и Габриела Тодорова от вятърната асоциация. Представителят на фотоволтаичната асоциация Никола Николов от своя страна изрази пълна подкрепа на промените, като припомни колко бързо се променят технологиите.

Разпоредбите за агрегатор, затворена система са част от еврорегламенти от 2013 и 2016 г., опонира от своя страна председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски. Затова по думите му няма проблем във въвеждането им в настоящия проект за изменение на Правилата за електрическа енергия.

Младеновски контрира и по отношение на забележките на енергийните дружества за невъзможността крайните снабдители да се обединяват с електроразпределителните дружества за финансов сетълмент. Промените в правилата са направени, тъй като дружествата, според него, през последната една година са допуснали драстични нарушения е  не са си купували електроенергия за техническите нужди от пазара, а от обществения доставчик на регулирани цени. Винаги подобни обединения водят до изкривяване на пазара, заяви Младеновски.

Председателят на работната група в отговор на АСЕП, АТЕБ и вятърната асоциация обясни, че по закон регулаторът има право да одобрява  Правилата за търговия с електрическа енергия, но не и тарифите.

Енергийните компании имат срок от 14 дни за внасянето на възражения, а КЕВР ще се произнесе окончателно след закрито заседание на 9 януари 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща