КЕВР обсъжда промените в Правилата за търговия с електрическа енергия

Енергетика / България
3E news
3648
article picture alt description

Комисията за енергийно и водно регулиране ще разгледа промените в Правилата за търговия с електрическа енергия. Промените са продиктувани от последните изменения в Закона за енергетиката. Предвижда въвеждането на агрегатори като субект на електроенергийния пазар, ограничавания по отношение на електроенергията, закупувана от енергийните дружества за технологични разходи, усъвършенстване на балансиращите групи, премахване на някои спорни моменти, свързани с доставчика на електроенергия и пр.

Както се посочва в доклада на работната група, причините за промяна на Правилата за търговия с електрическа енергия се налагат, заради измененията в Закона за енергетиката. Те постановяват и нов етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, като задължението на производителите на електрическа енергия, произвеждана от възобновяеми източници (ВИ) и от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ВЕКП) да продават цялото произведено количество електрическа енергия на различните сегменти на организирания борсов пазар следва да се прилага и спрямо тези с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW.

В тази връзка се налага реорганизация на работата на балансиращия пазар и по-конкретно на структурата и състава на балансиращите групи, на възможността за обединение на балансиращи групи, както и на дейността на координаторите на балансиращи групи, посочват от работната група.

Очакването е с промените да нараснат търгуваните обеми електроенергия на борсата. По-високите търгувани обеми ще доведат съответно и до търсенето/предлагането на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в най-голяма степен на портфолиото на съответния търговски участник, което ще даде допълнителен тласък в развитието на борсовата търговия, смятат от работната група.

С промените се въвежда яснота относно лицата, които дължат цени за достъп и/или за пренос до/през електропреносната и електроразпределителните мрежи, в т.ч. и в случаите на износ на електрическа енергия с произход Р България. Това допълнение на Закона за енергетиката от своя страна налага отмяна на някои разпоредби в Правилата за търговия с електрическа енергия, които му противоречат. Предложените промени, касаещи работата на организирания борсов пазар на електрическа енергия са необходими във връзка с предстоящата интеграция на българската пазарна зона със съседни такива в сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“, заявяват от работната група.

От работната група обосновават необходимостта от промени в Правилата за търговия с електрическа енергия и заради необходимостта от разширение и по отношение на други съоръжения за съхранение на енергия, освен ПАВЕЦ. Това се налага, предвид липсата на регламентация и очакваното скорошно навлизане на такъв тип обекти. Припомняме, че заради липсата на такъв текст досега критики търпеше и регулаторът.

Създават се нови текстове, регламентиращи правомощие на КЕВР да одобрява правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия по предложение на оператора на борсовия пазар, което налага извършването на промени в глава четвърта „Борсов пазар на електрическа енергия“.  Целта е създаване на нормативни предпоставки и уреждането на новия тип пазарни отношения, които ще възникнат в резултат от интеграцията на българската пазарна зона с други пазарни зони и/или обединения на пазарни зони в сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“

Прецизирани са и разпоредбите за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща група и правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция и премахването на възможността за прехвърляне на отговорността за балансиране. Прецизирани са и разпоредбите, касаещи структурата на отделните видове балансиращи групи. С тези измененията се цели облекчаване и опростяване работата на независимия преносен оператор и на координаторите на балансиращи групи при изготвянето и регистрацията на графиците на производителите от ВИ с обекти с обща инсталирана електрическа мощност от 1 MW до 4 MW в системата за администриране на пазара, обясняват от работната група.

Предвиждат се и усъвършенстване на текстовете, свързани със закупуване на технологични разходи през борсата.  Целта е премахване на съществуващата възможност за крайния снабдител и оператора на електроразпределителната мрежа чрез съгласувани действия, които отчитат разликите в регулираната цена на обществения доставчик (която е постоянна, независимо от часа/периода/сезона на потребление) и динамиката на цените на пазара "ден напред" (които се влияят от горните фактори), като по този начин операторите на електроразпределителни мрежи покриват технологичните си разходи с електрическа енергия от обществения доставчик, което води до чувствително превишаване на определената от КЕВР разполагаемост (по чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗЕ) и създава необходимост от налагане на допълнителни задължения към обществото на производители от страна на министъра на енергетиката. Промените, касаещи работата на организирания борсов пазар на електрическа енергия имат за цел създаването на необходимите нормативни предпоставки и уреждането на новия тип пазарни отношения, които ще възникнат в резултат от интеграцията на българската пазарна зона с други пазарни зони и/или обединения на пазарни зони в сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“. С предложенията относно понятието „агрегатор на група от обекти“ се регламентира  правното положение ,както и правата и задълженията на този търговски участник в качеството му на доставчик на бърз (минутен) и бавен (студен) резерв за заместване в рамките на пазара на балансираща енергия.

С предложенията относно понятието „агрегатор на група от обекти“се регламентира правното положение, както и правата и задълженията на този търговски участник в качеството му на доставчик на бърз (минутен) и бавен (студен) резерв за заместване в рамките на пазара на балансираща енергия,  обясняват още в доклада си експертите от работната група.

В правилата се правят и промени, свързани с доставчика. Според работната група те предвиждат премахват в значителна степен съществуващите в практиката спорни моменти и неясноти по отношение прилагането на реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща група и правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция.

Експертите анализират и съответствие с правото на ЕС. Като цяло очакването е за постигане на по-голяма равнопоставеност на участниците на пазара и гарантиране на по-прозрачна среда и конкурентност.

 

Докладът на КЕВР: http://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2019/rep_PID_PTEE_20112019.pdf

 

Предложенията за промените в Правилата за търговия с електрическа енергия: http://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2019/Pr_res_PID_PTEE_20112019.pdf

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща