Загубата на ТЕЦ Марица Изток 2 за деветмесечието се ограничава до 173,2 млн. лева

Централата води финансов спор с НЕК за 3,5 милиона лева

Енергетика / България
3E news
983
article picture alt description

Държавната „ТЕЦ Марица изток 2” отчита по-малка загуба от дейността си за деветте месеца на годината. Централата е „на минус“ 173,2 млн. лева преди данъци, което е с 90,4 млн. лева по-малка спрямо същия период на миналата година. Тогава въглищната централа бе натрупала загуба от колосалните за нея 263,7 млн. лева.

Една от основните причини за реализираните загуби през последните шест години са разходите за закупуване на квоти за емисии на парникови газове. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е поставено в неравностойно положение спрямо другите големи централи в комплекса „Марица - изток“, на които НЕК ЕАД заплаща разполагаемост в пълен размер на значително по-високи цени, като едновременно с това им покрива и разходите за закупуване на квоти за парникови газове“, обясняват във финансовия си отчет от ТЕЦ-а.

Разходите през изминалото деветмесечие на 2019 г. само за въглеродни емисии възлизат на 256,8 млн. лева, а за фонд „Сигурност на ЕЕС“ са 21,4 млн. лева, е записано още в междинния отчет.

Общият размер на приходите за деветте месеца на годината на „ТЕЦ Марица изток 2” от оперативна дейност е 504,8 млн. лв. През същия период на миналата година са отчетени през 439,9 млн. лева приходи. Увеличението на общата приходна част е с 64,9 млн. лв. или 14,76%. Основните си приходи дружеството е реализирало от продажби на електрическа енергия на свободния пазар, както и продажба на електрическа енергия  на НЕК.

Към края на септември са реализирани над 4,4 млн. мвтч  електроенергия, като за същия период на предходната 2018 г. са продадени 5,4 млн. мвтч, а намалението е от 18,21%. Въпреки по-малките реализирани количества дружеството отчита ръст на приходите от продажби с 65,1 млн. лева (15,06%). Отчетеното увеличение на средните продажни цени се дължи основно на реализираната по-висока среднопретеглена цена във връзка с увеличение на цените на регионалните борси и БНЕБ ЕАД, както и значително увеличените приходи от регулирания пазар.

Финансов спор с НЕК за 3,5 млн. лева

От междинния финансов отчет на компанията се разбира, че ТЕЦ-ът води спор с НЕК за изплащане на електроенергия за 3,5 млн. лева, предоставена на Обществения доставчик. Споразумение между страните е подписано на 22 август като то е за предоставените 600 000 мвтч електроенергия, поставени специално от енергийния министър Теменужка Петкова. Целта е чрез продажбата на по-големи количества да се стабилизира финансово ТЕЦ „Марица Изток 2“. Това представляваща разликата между определената на НЕК ЕАД с решение на КЕВР от 01.07.2018 г. цена, по която НЕК ЕАД, в качеството на обществен доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители в размер на 71,71 лв./мвтч и утвърдената със същото решение цена на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД от на 76,99 лева /MWh. В споразумението тази част остава спорна, тъй като всяка от страните претендира, че има право да я получи и настоящото споразумение няма за предмет посочените суми. За сума в общ размер 34 113 144,16 лева е уточнено между страните, че ще бъде изплатена от НЕК ЕАД след предявяване и получаване на същата от ФСЕС, е записано в доклада.

Некомпенсирани разходи за „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за доставка на електроенергия към НЕК за регулирания пазар са за 65,2 млн. лева. Те се отнасят допълнително задължение за обслужване на обществото, наложено на централата и състоящо се в предоставяне на НЕК на допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване нуждите на регулирания пазар за сегашния регулаторен период. То е в размер на 200 мвт средногодишно или общо за регулаторния период 1 750 000 мвтч.

Разходи

Основните разходи на дружеството са разходите за парникови газове в размер на 256,8 млн. лева. В сравнение с разходите за емиси към септември миналата година, възлизащи на  259,1 млн. лв., отчетените сега са по-ниски с незначителните  2,3 млн. лева.  Това се дължи от една страна на по-ниското производство през разглеждания период, а от друга на значителното и трайно повишение на пазарната цена на квотите. Разходите за емисии на парникови газове превишават разходите за въглища със 102,4 млн. лева и са с най-голямо относително тегло към общия обем разходи.

Към 30 септември вложените въглища за производство са за 148,6 млн. лева като през същия период на предходната 2018 г. те били 174,9 млн. лева. Отчетено е намаление с 26,2 млн. лева, което се дължи на отчетеното по-ниско производство.

Отчетените разходи за персонала към 30.09.2019 г. са 84 869 хил.лв. и са с 2 634 хил.лв. повече спрямо отчетените 82 235  хил.лв.  за съпоставимия период. Разходите за заплати и възнаграждения  през деветмесечието на 2019 г. са по-високи с 274 хил. лева спрямо съпоставимият период на предходната 2018г. Социалните осигуровки пъл са с 1,5 млн. лева повече.

По отношение на Фонд СЕС - отчитането на разходите  допълнително се отразява изключително негативно на  „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. Разходите към края на септември са в размер на 21,4 млн. лева, спрямо отчетените 20,6 млн. лева през предходния период. Това се дължи на отчетените по-високи приходи от продажба на ел. енергия, обясняват от централата в отчета си.

При настоящата пазарна ситуация Дружеството не е в състояние да покрива изцяло със собствени средства разходите си. То разчита  основно на подкрепата на „БЕХ“, който потвърждава своята финансова и оперативна подкрепа за „ТЕЦ Марица изток 2“, съобразно приетата национална стратегия за развитие в електроенергетиката за продължаване на оперативната дейност и прилагане на принципа за действащо предприятие.

Със заповед на министъра на енергетиката предприятието продължава и през настоящия регулиран период да предоставя допълнителни 200 мвтч електроенергия средногодишно към Обществения доставчик. Съгласно решение на КЕВР e изчислена еднокомпонентна цена на активната елекетроенергия в размер на 135.30 лв./MВтч.

Среща с ЕК за бъдещето на централата и увеличаване на капитала

Предвид ключовото значение на централата за енергийната сигурност и позиционирането и като важен фактор в сферата на енергетиката и необходимостта за гарантиране на финансовата  й стабилност през месец януари 2019 г. бе проведена съвместна среща на „ТЕЦ Марица изток 2“ и БЕХ с Генерална дирекция „Конкуренция“ в Европейската комисия в Брюксел. На нея бе обсъдена необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството съобразено с пазарните условия, така че това да не доведе до нарушаване на европейските норми.          

Предвижда се увеличаване на капитала с 305 730 хил. евро (597 955 хил. лева) чрез капитализиране на дълг. Очаква се положително становише на ЕК, с което ликвидността на дружеството ще бъде значително подобрена.

От Брюксел са изпратили писмо до МЕ на 16 септември, свързано с допълнителни въпроси, необходими за оценката по мярката за увеличаване на капитала. Предоставени са на ЕК отговори със съответните пояснения, за да бъде получено положително становище по предложения подход за увеличаване на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД на базата на принципа за инвеститора в условията на пазарна икономика.

Друго важно събитие за държавната въглищна централа е, че в края на юли дружеството е спечелило търг на ЕСО за закупуване на разполагаемост за студен резерв. ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД се класира по процедурата от лот № 2 с период на действие от 01.11.2019 г. до 29.02.2020 г. и предстои подписване на договор за продажба на студен резерв. Той ще бъде за предоставена нетна разполагаема мощност 55 мвт като постигнатата цена е 11,00 лв./мвтч.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща