Европейската програма за миграцията - четири години по-късно

Необходимо е консолидиране на значителния напредък в условията на нестабилна ситуация

Икономика / Свят
3E news
351
article picture alt description

В навечерието на заседанието на Европейския съвет през октомври Европейската комисия докладва днес за най-важните постижения в изпълнението на Европейската програма за миграцията, направени от 2015 г. насам, съобщи пресслужбата на ЕК. В документа е поставен акцент върху мерките, които ЕС предприе след публикуването на последния доклад за напредъка през март 2019 г. Комисията също така посочва областите, в които работата за преодоляване на настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията, трябва да продължи.

“През последните години създадохме външна миграционна политика на ЕС, започвайки от нулата. Изградихме нови партньорства и укрепихме вече съществуващите такива с Африканския съюз и Организацията на обединените нации. Заедно спасяваме хора и осигуряваме закрила на нуждаещите се, като отваряме канали за законна миграция, работим за отстраняването на причините за миграцията и противодействаме на контрабандата на мигранти и трафика на хора. Последните години бяха потвърждение на това, че нито една държава не може да се справи сама с този сложен проблем. Само ако работим заедно, като обединим сили, можем да преодолеем тези глобални предизвикателства по ефективен, хуманен и устойчив начин”, заяви върховният представител на ЕС и заместник-председател на ЕК Федерика Могерини.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос от своя страна заяви: “Последните години показаха, че само заедно като Съюз сме в състояние да реагираме на извънредни обстоятелства. Заедно поставихме структурните и оперативните основи на всеобхватна европейска система в областта на миграцията, която не само реагира ефективно и дава резултати, но също така подкрепя солидарността и отговорността. Въпреки че предстои още работа и ситуацията продължава да е нестабилна, ние сме много по-добре подготвени, отколкото през 2015 г.”.

Когато през 2015 г. избухна миграционната криза, ЕС предприе бързи и решителни действия, за да отговори на създалите се изключителни предизвикателства чрез общи европейски решения.

През последните 4 години бяха поставени основите на силна колективна политика на ЕС в областта на миграцията и вече разполагаме с нови инструменти и процедури за ефективна координация и сътрудничество. ЕС е по-подготвен от всякога да предоставя оперативна и финансова подкрепа на държавите членки, подложени на натиск, да управлява външните граници и да работи в партньорство с държавите извън ЕС.

Необходими са обаче повече усилия, за да завършим тази работа и да направим миграционната политика на ЕС истински пригодна за бъдещето, ефективна и устойчива.

Важен напредък беше постигнат в създаването на силна и ефективна политика на ЕС за управление на миграцията.

През последните 5 години Комисията работи неуморно за създаването на по-силна политика на ЕС в областта на миграцията. Като се съсредоточихме върху приоритетните области, успяхме да преминем от състояние на криза към изработването на структурни решения, с които да се гарантира, че Европа е по-добре подготвена за бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията, в средносрочен и дългосрочен план.

Солидарност и подкрепа за държавите членки: понастоящем сътрудничеството на ЕС с държавите членки е по-тясно от всякога благодарение на подхода на „горещите точки“ и агенциите на ЕС, както и на командированите на място над 2300 служители. Това способства за по-добро управление на миграцията, спасяване на човешки животи, намаляване на броя на незаконно пристигащите лица и осигуряване на ефективно връщане. Координационните процеси и оперативните структури, разработени и въведени на място, са ключови постижения, които ще продължат да работят и в бъдеще.

По-тясното сътрудничество с партньорските държави дава резултати: ЕС засили своето сътрудничество с партньори извън Европа, за да се справи с първопричините за незаконната миграция, да защитава бежанците и мигрантите и да подкрепя приемащите общности. За тази цел беше мобилизирано безпрецедентно финансиране в размер на 9,7 милиарда евро, по-специално чрез Доверителния фонд на ЕС за Африка, Доверителния фонд за Сирия и Механизма за бежанците в Турция, по линия на който вече са разпределени 97 % от 6 милиарда евро. Подкрепата на ЕС се съсредоточава също така върху устойчивостта, стабилността, икономическите и трудовите възможности. Сътрудничеството с партньорските държави в областта на връщането също се подобри, като понастоящем се прилагат споразумения и договорености за връщане и обратно приемане с 23 държави партньори.

Поставени са основите на бъдещи силни и справедливи правила в областта на убежището: необходимостта от реформа на общата европейска система за предоставяне на убежище е една от най-ясните поуки от кризата от 2015 г. Комисията представи всички необходими предложения за цялостна и устойчива уредба на ЕС за миграцията и убежището. Въпреки че по пет от седемте предложения беше постигнат напредък, реформата все още не е завършена и продължава да е необходим общ подход за осигуряването на справедлива, ефективна и устойчива система за предоставяне на убежище.

Значителен напредък в осигуряването на безопасни и законни пътища: през последните 5 години държавите членки положиха най-големите колективни усилия в областта на презаселването и досега са презаселени почти 63 000 души. Потвърждавайки своя ангажимент и решимост за осигуряване на приемственост на усилията на ЕС за презаселване в бъдеще, държавите членки откликнаха на призива на Комисията да продължат с презаселването през 2020 г., като вече поеха ангажимент за около 30 000 места за презаселване.

Необходими са повече усилия и неотложни мерки в ключови области

Макар че като цяло ситуацията по всички миграционни маршрути вече е сравнима с тази отпреди кризата, като броят на пристигналите през септември 2019 г. е с около 90 % по-малък, отколкото през септември 2015 г., положението остава нестабилно и геополитическите развития изправиха ЕС пред нови предизвикателства. Необходима е допълнителна работа, за да се посрещнат непосредствените ключови предизвикателства и да се постигне напредък по текущата работа, поспециално:

-  Спешни действия за подобряване на условията в Източното Средиземноморие: въпреки че през последните месеци гръцките органи предприеха стъпки за облекчаване на натиска върху островите, включително по-специално с изработената нова стратегия за приемане и нови мерки в областта на убежището, увеличаването на броя на пристигащите увеличи допълнително натиска върху вече изнемогващата система. Макар изявлението на ЕС и Турция да продължава да дава конкретни резултати, подновеният миграционен натиск в Турция и нестабилността в региона като цяло продължават да будят тревога. С оглед на това трябва да бъдат предприети спешни действия за подобряване на условията на приемане, да бъдат засилени прехвърлянията от островите към континентална Гърция и връщанията по линия на изявлението. Комисията увеличава също така своята подкрепа за Кипър, тъй като понастоящем страната е изправена пред увеличение на броя на пристигащите лица.

- Повече солидарност в областта на търсенето и спасяването: въпреки операциите по търсене и спасяване в морето продължават да умират хора и е очевидно, че ad hoc решенията за преместване, координирани от Комисията, не решават проблема в дългосрочен план. Комисията поддържа ангажимента си да работи с държавите членки и да ги подкрепя при съгласуването на временни договорености за улесняване на свалянето на брега след операции по търсене и спасяване в Средиземно море и приканва повече държави да се включат в усилията за солидарност. Тези договорености биха могли да послужат като пример за справяне с потоците в други части на Средиземно море.

- Ускоряване на евакуациите от Либия: положението в Либия продължава да буди сериозна загриженост. След избухването на ожесточен конфликт в Триполи и околностите му през април 2019 г., усилията в рамките на тристранната работна група между АС, ЕС и ООН трябва да продължат, за да се подпомогне освобождаването на задържаните мигранти, да се улесни доброволното връщане (49 000 връщания досега) и да се евакуират най-уязвимите лица (над 4000 евакуирани). Държавите членки трябва спешно да увеличат броя и ускорят темпа на презаселванията по механизма за транзитно преминаване при кризисни ситуации (МТПКС) в Нигер, управляван съвместно с ВКБООН, и да предоставят подкрепа за новосъздадения МТПКС в Руанда.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща