Енергийните спестявания в сектор „индустрия“ през 2018 г. възлизат на 58,5 % от общо постигнатите за страната

Икономика / България
3Enews
503
article picture alt description

Очакваните енергийни спестявания в предприятията са в размер на 549 686,94 MWh/г., а очаквано намаляване на емисиите е в размер на 414 752,43 тона/г по процедурата към ОПИК за осъществяване на финансова подкрепа за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Общо сключени са 449 административни договора на обща стойност 519,886 млн. лв., от които размерът за безвъзмездна финансова помощ е 330,738 млн. лв. Това се казва в материали на Министерство на икономиката, предоставени на комисията по енергетика към Народното събрание във връзка с прегледа за изпълнение на страната ни на мерките за енергийна ефективност в страната.

Според справката, към момента са приключили 338 административни договора за безвъзмездни финансови плащания (окончателно извършени), а изплатените по процедурата средства са общо 295 680 066.95 лева. Реализираните енергийни спестявания по приключилите договори са в размер на 461 457,94 MWh/г. Постигнатото намаляване на емисиите е в размер на 367 179,33 тона/г. СО2.

Във връзка с отчитане на напредъка по изпълнение на националната цел за енергийна ефективност следва да се уточни, че през 2018 г. са приключили 165 договора, като изплатените средства са общо 104,228 млн.лв. Безвъзмездна финансова подкрепа. Постигнатият ефект за енергийни спестявания от тях  възлиза на 112 756,82 MWh/г. и годишно намаляване на емисиите на парникови газове в размер на 61 450,07 тона СО2, се казва в материалите.

По другата процедура - „Повишаване на енергийната ефективност в предприятията“ сключените административни договора за безвъзмездна финансова подкрепа са 68 за безвъзмездна финансова помощ за 122,571 млн. лв. Планираните енергийни спестявания по сключените договори са в размер на 553 505,51 MWh/г. Очакваното намаляване на емисиите на парникови газове е в размер на 330 006,61 тона/г. СО2.

Приключилите към настоящия момент договори са 6 за безвъзмездна финансова помощ с изплатени по тях средства за 46 165 870.23 лева. Енергийните спестявания, осъществени в тези предприятия по договорите са от порядъка на 26 811,16 MWh. Постигнатото намаляване на емисиите на парникови газове е за 16 589,9 тона / г. СО2.

В същото време в документите се посочва, че при отчитане на напредъка за изпълнение на националната цел по енергийна ефективност за 2018 г. по тази процедура не се отчитат договори с приключено изпълнение.

В документите се отбелязват мерките на ведомството по отношение на екодизайна и енергийното етикиране, но без да се поемат конкретни ангажименти. В същото време се правят три общи извода. Според тях за периода 2001 г. - 2017 г. енергийната интензивност в индустрията е намаляла почти два пъти до около 45 % от нивото от началото на периода.
Общо реализираните енергийни спестявания в сектор „индустрия“ през 2018 г. възлизат на 58,5 % от постигнатите общи спестявания в страната. Третият извод касае успешността на финансовата подкрепа за енергоспестяващи технологии.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща