Съветът на ЕС одобри заключенията за инфраструктурата на електрическите мрежи

Енергетика / Свят
3E news
1209
article picture alt description

източник: Endesa, архив

Съветът на ЕС одобри заключенията относно инфраструктурата на електроенергийната мрежа на Европейския съюз. В тях се предлагат поредица от мерки за взаимосвързана и устойчива електрическа мрежа в Европа, за да се гарантира енергийната сигурност и да се постигне декарбонизация в ЕС.

„Делът на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия се е удвоил от 2004 г. до почти 40%. Заключенията на Съвета са в съответствие с това развитие и отразяват амбицията на Европейския съюз да стане по-екологичен, конкурентоспособен и устойчив в енергийния сектор, като подчертават необходимостта от въвеждане на супермрежа (Supergrid) в ЕС, за да се включат повече възобновяеми енергийни източници, подкрепа за електрификация, стабилизиране на цените и повишаване на енергийната сигурност“, коментира. Tinne Van der Straeten, белгийски министър на енергетиката

Координирана, взаимосвързана и интегрирана европейска електрическа мрежа

ЕС има за цел да постигне напълно интегрирана, взаимосвързана и синхронизирана електроенергийна система в Европа. Заключенията на Съвета подчертават необходимостта от дългосрочно, координирано планиране на инфраструктурата на електроенергийната мрежа на европейско ниво, особено с оглед на нарастващото предизвикателство за претоварване на мрежата.

Това планиране следва да се комбинира с координация отдолу нагоре на националните планове на регионално ниво, както и да отчита спецификите на регионите, които не са взаимосвързани или недостатъчно взаимосвързани.

В този контекст Съветът припомни заключенията на Европейския съвет относно постигането на истински енергиен съюз и значението на междусистемните връзки за постигането на това. Европейската комисия е поканена да предложи по-силна рамка, която гарантира, че планирането и разгръщането на мрежата е в съответствие с целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Целта е да се увеличи прозрачността и проследимостта за целия процес на планиране и развитие на преносната мрежа.

Заключенията също така призовават Комисията (ЕК) да оцени и идентифицира пропуските и ако е необходимо да разработи мерки за подобряване на управленската рамка на ниво ЕС по отношение на планирането, избора и изпълнението на трансгранична инфраструктура, за да се гарантира достатъчно интегриран европейски регионален подход.

Още по темата

Енергийна свързаност: Изграждане и финансиране на разширяването на европейския пазар на междусистемни връзкиСигурност и устойчивост на енергийната система на Европа

Европейският съюз се нуждае от координиран набор от мерки за енергийна сигурност в отговор на новите заплахи, пред които е изправен от 2022 г., включително рискове за киберсигурността. Според заключенията на Съвета, ЕК трябва да помогне на държавите членки да подобрят сигурността на доставките на електроенергия, като се съсредоточи върху готовността за риск и като вземе предвид специфичните такива, свързани с някои от външните граници на ЕС.

За да се засили устойчивостта на инфраструктурата, държавите-членки също се приканват да подобрят сътрудничеството на всички нива, с акцент върху хибридните заплахи и критичната инфраструктура.

Преодоляване на разликата в инвестициите в електроенергийната мрежа

В заключенията се признават безпрецедентната необходимост от инвестиции в електрическите мрежи, както на ниво пренос, така и на разпределение, за да се осигури силно взаимосвързана, интегрирана и синхронизирана европейска електроенергийна система, която е необходима за постигане на целите на ЕС за декарбонизация, конкурентоспособност и сигурност на доставките.

Поради това, в заключенията се приканва Комисията, наред с другото, да предостави информация относно действителните нужди от инвестиции във връзка с електрическите мрежи, в сравнение със средствата, предназначени за тях, и да потърси начини за увеличаване на общите вложения в инфраструктурата на електроенергийната мрежа. Европейската инвестиционна банка също е призована да подкрепи по-нататъшното разширяване и модернизиране на мрежите чрез инициативи за финансиране.

Хибридните мрежи, за свързване с различни държави-членки, стават все по-важни за развитието на офшорното производство на енергия по икономически ефективен начин. Поради това Съветът приканва ЕК да направи оценка на предизвикателствата и оставащите пропуски, свързани с използването на хибридни мрежи в допълнение към радиалните връзки.

По-бързо разгръщане на мрежата и дизайн, включващ природата

Съветът приканва също така ЕК да набележи мерки за ускоряване на процедурите за издаване на разрешителни с цел по-бързото развитие на електрическите мрежи, като същевременно се гарантира ангажираност на обществеността.

Заключенията също така подчертават необходимостта от ускоряване на стандартизацията на електроенергийната инфраструктура, за да се сведат до минимум смущенията във веригата на доставки и да се гарантира наличието на мрежови компоненти в Европа. Комисията се приканва да проучи възможностите за улесняване на проследяването на регионално или общоевропейско ниво относно обществените поръчки за мрежови компоненти. Това ще даде правилните сигнали на  местната индустрия за увеличаване на производствения капацитет. В този контекст ЕК също е приканена да оцени възможността за адаптиране на правилата на ЕС относно обществените поръчки.

Войната на Русия в Украйна доведе до енергийна криза в Европа. За да премахнат постепенно зависимостта от руските изкопаеми горива и да осигурят енергийна сигурност, лидерите на ЕС подписаха Версайската декларация през март 2022 г. Те се споразумяха да подобрят взаимното свързване на европейските газови и електрически мрежи и да  ги синхронизират напълно в в целия ЕС.

Белгийското председателство организира неофициална министерска среща през април, за да обсъди как да се засилят и развият електрическите мрежи на ЕС.

Освен това в заключенията си от април 2024 г. Европейският съвет призова за продължаване на работата по енергетиката като двигател на конкурентоспособността, за да се постигне истински енергиен съюз, който служи на двете цели - за европейски енергиен суверенитет и климатична неутралност чрез амбициозно преминаване към електроенергия и инвестиране в мрежи, съхранение и междусистемни връзки.

Вижте още по темата: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10459-2024-INIT/en/pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/54773/20220311-versailles-declaration-en.pdf

https://www.consilium.europa.eu/media/m5jlwe0p/euco-conclusions-20240417-18-en.pdf

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/how-is-eu-electricity-produced-and-sold/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща