Средната годишна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ остава в диапазона 60 – 90 евро/MWh

Силните колебания в цените не са плод само на времето, а и на промяната на структурата на производство

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2806
article picture alt description

Ден за доставка 13 май, източник: Energylive

Средната годишна цена на европейските електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ остава без съществени изменения, независимо от колебанията в различните часове през деня. Колкото повече наближава края на пролетта и началото на лятото, толкова по-силно е отражението от участието на възобновяемите енергийни източници и в частност слънчевите и вятърни мощности. Ценовите нива като цяло отразяват производството и състоянието на електроенергийните пазари, които често са в зависимост от климата и търсенето, а колебанията в цените са плод на променящата се структура на производство, а съответно и на пазар.

Производство на електроенергия

Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през деветнадесетата (19-та) седмица на 2024 г. според постъпилите и преди окончателните данни е в обем от 38 512 GWh към ранните вечерни часове на 12 май 2024 г. (41 199 GWh за 18-та седмица).

За сравнение, през 19-та седмица на миналата 2023 г. то е било в обем от 42 127 GWh, по данни на energy charts, базирани на ENTSO-E, а през 2022 г. – 43 911 GWh, според ъпдейтваните данни от 05.05 2024 г.

От това общо производство през 19-та седмица от настоящата 2024 г. на фосилните горива се пада дял от 23.1 % или 8 930 GWh ( 19.45 % или 8 014 GWh седмица по-рано). От тях  кафявите въглища участват с 2 354 GWh или 6.11 %, а каменните с 1 435 GWh или 3.73 %. Природният газ държи дял от 10.53 % или 4 057 GWh (9.0.6 % или 3 733 GWh през 18-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 9 543 GWh или 24.78 %.(10 146 GWh – 24.63 % през предходната седмица след корекциите).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 19-та седмица на 2024 г. е в обем от 20 039 GWh или 52.03 % срещу 23 040 GWh (55.92 %) седмица по-рано. Вятърните централи на сушата са произвели обем от 4 240 GWh (11.01 %), а офшорните – 333.5 GWh (0.87 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на 6 609 GWh или 17.16 %(през 18-та седмица – 6 243 или 15.15 %). Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 6-58% и 11.75 %, както и на биомасата – 3.80 %.

Внос, износ, ВЕИ

Франция продължава да е лидер при износа на електроенергия, който през 19-та седмица на 2024 г. към публикуването на данните се изчислява на 2 119.0  GWh. След нея се нарежда Австрия с 294.7 GWh, следвана от Швейцария с 269.3 GWh, както и Испания със 189.0GWh.

България е сред вносителите, макар и само с 20.9 GWh.

Сред големите вносители са Германия – 1132.3 GWh, Италия – 938.3 GWh, Великобритания – 752.2 GWh.

Към подготовката на данните, най-общо през 19-та седмица на 2024 г. Европейският съюз е вносител на 58.3 GWh.

По отношение на дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар в процентно отношение през 19-та седмица от настоящата година лидерството се пада за пореден път на Австрия – 124.5 %, следвана от Швейцария с 80.6%, Испания – 70.3 % и Португалия - 63.1 на сто. При другите страни този дял е доста по-нисък, но Гърция например е с дял от 58.5 %  и изпреварва Германия – 51.5 %.

Прави впечатление, че Франция, която е лидер иначе като експортьор по отношение на дела на ВЕИ в електрическия товар е с дял от 43.3 %.

По отношение на  България, дела на ВЕИ в електрическия товар през посочената 19-та седмица е само 39.6 %, докато за Румъния е 53.5 %.  Доста по-назад са Унгария – 24.7 % и Чехия – 23.6 на сто.

Средна годишна цена

Средната годишна цена в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси като цяло остава в познатия диапазон 60 – 70 – 90 евро/MWh. Най-ниски са цените на Пиренейския полуостров, а най-високи - в Ирландия и Италия.

Както на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX), така и на румънската OPCOM средната годишна цена в не се променя съществено и към 12 май тя съставлява съответно 70.36 и 70.13 евро/MWh.  Малко по-висока в посочения сегмент е цената на гръцката HENEX – 73.15 евро/MWh.

На този фон цените на електроенергийните борси в Западна Европа продължават да остават по-ниски, а тези в централна са в близост до постигнатите стойности и на IBEX , и на OPCOM. Така средната годишна цена към 12 май на унгарската HUPX е 69.69 евро/MWh, а на чешката OTE – 69.1 евро/MWh.

Под тези годишни нива са изчислените стойности  в посочения сегмент на електроенергийните борси в Германия  (65.63 евро/MWh), Франция (51.58 евро/MWh), Белгия (60.99 евро/MWh). Разбира се, има и изключения, като Швейцария  (71.01 евро/MWh). 

На другия полюс са двете борси на Пиренейския полуостров – Португалия и Испания, където средната годишна цена остава най-ниска и е от порядъка на 35.66 и 35.99 евро/MWh съответно.

Най-високи отново остават ценовите нива в сегмент „ден напред“ на електроенергийните борси в Ирландия (91.59 евро/MWh), Италия (90.38 евро/MWh) и Полша (81.33 евро/MWh).

На този фон средната месечна цена на повечето от европейските електроенергийни борси в посочения сегмент върви нагоре, но диапазона, ако се вземат предвид по-ранните периоди се стеснява. Към 12 май тази година средната месечна цена остава в много широк диапазон – между 25 и 106 евро/MWh. Така нивото на двете иберийски борси (Португалия и Испания) е от порядъка на 25.44 и 25.05 евро за MWh, както и 25.9 евро/MWh във Франция. Над два пъти е по-висока средната месечна цена на електроенергийната борса в Германия – 58.9 евро/MWh в Белгия. Според данните и на  трите регионални борси (IBEX, OPCOM и HENEX) средната месечна цена остава по-висока – 69.85 евро/MWh на IBEX, 68.41 евро/MWh на OPCOM и 68.17 евро/MWh на HENEX.

Тенденцията Ирландия да е водеща по най-висока цена на електроенергията се запазва като средната месечна стойност остава изключително висока – 106.28 евро/MWh, а след нея отново се нарежда Италия, но вече с  доста по-ниското ниво от 87.46 евро/MWh.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ за 19-та седмица на 2024 г.

Средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси показва интересно развитие. Отново остават много високи стойностите на двете ирландски борси. , така и на италианската GME. Растат стойностите и на двете иберийски борси, намалява цената във Франция, но расте и в Германия, а и на други пазари. Така твърде широкият диапазон – между 28 евро/MWh във Франция и до 90 евро/MWh в Италия и 108 евро/MWh в Ирландия се запазва.

Цената в сегмента „ден напред“ на електроенергийната борса във Франция се понижава от 33.84 евро/MWh ( през 18-та седмица) и остава най-ниска – 28.06 евро/MWh.

Двете иберийски борси или Португалия и Испания отстъпват с цени от 31.55 и 30.81 евро/MWh  ( преди седмица - 28.55 и 28.33 евро/MWh).

В Германия средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 19-та седмица нараства съществено – до 67.33 евро/MWh в сравнение с регистрираните по-рано 56.87 евро/MWh.

Най-общо ценовите нива на останалите борси в централна и източна Европа са около 67-65 евро/MWh.

По-висока е средната борсова цена на трите регионални борси – българската IBEX (БНЕБ), румънската OPCOM и гръцката HENEX.

Средната борсова цена на българската IBEX расте от отчетените преди седмица 56.83 евро/MWh до 75.10 евро/MWh, близка е стойността на румънската OPCOM – 75.17 евро/ MWh (преди - 54.01 евро/MWh). Малко по-ниско е нивото на гръцката HENEX – 73.42 евро/MWh (предишна – 55.94 евро/MWh).

Ирландия остава страната с най-високата средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ и през 19-та седмица – 107.95 евро/MWh (18-та седмица – 106.63 евро/MWh).

Полша също не отстъпва от високите ценови нива. Така средната борсова цена за 19-та седмица е пресметната на 90.41 евро/MWh, което е много силен ръст, предвид нивото от 66.45 евро/MWh през миналата седмица.

Отчетената средна борсова цена в посочения сегмент на италианската GME от порядъка на 92.13 - 89.90 евро/MWh в зависимост от региона, покачвайки се от 84.24 – 77.29 евро/MWh седмица по-рано.

Тенденции

При слънчеви и ветровити дни отрицателните цени превземат пазарите, а много често разликата между най-ниската и най-високата цена е впечатляваща. Тази динамика, диктувана от метеорологичните данни се преодолява все още трудно от пазарите. Особено от тези, които са заложили изключително на възобновяеми източници. Фактът, че в моментите на липса на слънце и вятър водят до стойности между 270 – 320 лв./MWh говори, че все още не са научени уроците от енергийната криза. Това се отнася и за отрицателните цени. Все по-често експертите говорят за т.нар. мигриращо търсене, което ще променя пазарите. Вероятно улавянето на скоростта на търсенето е следващото предизвикателство. Съвременният дизайн на пазара на електроенергия изглежда, че ще трябва да бъде адаптиран към изключително голяма гъвкавост, която ще се постига не само чрез батерии. В допълнение пазарът на електроенергия, особено европейският, съвсем скоро ще трябва да се съобрази с прилагането на CBAM (механизъм за коригиране на въглеродните емисии). Нещо повече,  енергийният преход, както постановяват призивите и документите означава отказ от въглища, нефт и газ, което на практика е промяна на производството на електроенергия, на самата структура. Тоест, това производство вече се осъществява в голямата си част от възобновяеми енергийни източници. В бъдеще въз основа на  тази променена структура все повече ще се поставя въпроса за управлението на енергийните пазари и за енергията като стока.   

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща