Промишлени емисии: Съветът на ЕС актуализира правилата за по-добра защита на околната среда

Икономика , Климат / Свят
3E news
852
article picture alt description

Съветът на ЕС прие преразгледаната директива относно промишлените емисии  (directive on industrial emissions (IED)п и регламента за създаване на портал за промишлени емисии (IEP). Това са два допълващи се законодателни акта, насочени към регулиране и мониторинг на въздействието на промишлените дейности върху околната среда, съобщиха от пресслужбата на Съвета на ЕС.

Новите правила предлагат по-добра защита на човешкото здраве и околната среда чрез намаляване на вредните емисии от промишлените инсталации, като същевременно насърчават енергийната ефективност, кръговата икономика и декарбонизацията, се казва в съобщението на Съвета на ЕС. Уточнява се, че те също така ще подобрят докладването на данни за околната среда чрез надграждане на съществуващия европейски регистър за изпхвърляне и пренос на замърсители (E-PRTR), така че да се създаде по-всеобхватен и интегриран портал за промишлени емисии.

По-широкия обхват включва индустрии от производство на батерии до животновъдни ферми, включително за свине и птици

Директивата за промишлените емисии е основният инструмент на ЕС, регулиращ замърсяването от промишлени инсталации, включително интензивни животновъдни ферми. Инсталациите, регулирани от вече съществуващата директива – включително електроцентрали, рафинерии и обработка на отпадъци – представляват приблизително 40% от емисиите на парникови газове и 20% от емисиите на замърсители във въздуха и водата.

С цел допълнително намаляване на промишлените емисии, преразгледаната директива въвежда в обхвата си повечето от големите интензивни животновъдни ферми, включително такива за свине и птици. Минните дейности и широкомащабното производство на батерии също са добавени в обхвата на директивата: след преразглеждане от Комисията обхватът може да бъде разширен и за индустриални минерали.

По-малко бюрокрация и въвеждане на електронни разрешителни

Разрешителните са необходими за инсталациите, тъй като те трябва да докажат съответствието си с настоящите правила за намаляване на промишлените емисии, включително подходящи мерки и норми за допустими емисии.

Новата директива ще направи издаването на разрешителни по-ефективно и по-малко натоварващо, например чрез въвеждане на задължение за държавите членки да създадат електронна система за разрешителни (e-permit) до 2035 г.

Ефективно правоприлагане и санкции до 3% от годишния оборот

Държавите-членки ще установят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на неспазване на директивата. При сериозни нарушения от операторите може да се изисква да плащат санкции в размер на най-малко 3 % от техния годишен оборот в Съюза.

Директивата също така въвежда правото на лица, чието здраве е било засегнато, да искат обезщетение от тези, които нарушават директивата.

Информиране и обществено участие

Официално приетият днес регламент създава нов портал за по-изчерпателна и интегрирана информация за промишлените емисии, който заменя съществуващия Европейски регистър за изхвърляне и пренос на замърсители (E-PRTR).

По отношение на амбицията на Зелената сделка за нулево замърсяване, новият портал ще подобри обществения достъп до информация, свързана с промишлените емисии и ще улесни общественото участие във вземането на решения за околната среда, включително идентифицирането на източниците на замърсяване.

Следващи стъпки

Директивата за индустриалните емисии сега ще бъде подписана и публикувана в Официалния вестник на ЕС. Тя ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването. След тази дата държавите-членки на ЕС ще имат до 22 месеца, за да включат разпоредбите на директивата в националното си законодателство.
През 2028 г. (и на всеки пет години след това) Комисията ще преразглежда и оценява прилагането на директивата, като взема предвид нововъзникващите технологии. Освен това до 2026 г. Комисията трябва да оцени как най-добре да се справи с емисиите, генерирани от отглеждането на едър рогат добитък и от селскостопански продукти, пуснати на пазара на ЕС.

След публикуването в Официалния вестник на ЕС, регламентът за новия портал за индустриални емисии ще стане задължителен и пряко приложим във всички страни членки от 2028 г.

Европейската зелена сделка призова за преразглеждане на мерките на ЕС срещу замърсяването от големи промишлени инсталации. По време на Конференцията за бъдещето на Европа европейските граждани изразиха своята подкрепа за ЕС да се справи със замърсяването на водата, почвата и въздуха и да намали емисиите на метан.

На 5 април 2022 г. Комисията представи предложение за преразглеждане на директивата за промишлените емисии – приета за първи път през 2010 г., както и паралелното и допълващо предложение за изменение на регламента относно Европейския регистър за изхвърляне и пренос на замърсители, приет през 2006 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща