Цените на европейските електроенергийни борси отбелязват повишение в опит за намиране на баланс

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2008
article picture alt description

източник: Energylive

Производството на електроенергия през миналата седмица намалява. По-слабо е и търсенето. Завръща се високия дял на фосилните горива, а електроенергията от вятър и слънце намалява.  На този фон, цените на повечето европейски електроенергийни борси в сегмента „ден напред“ демонстрират повишение.  Това не се отнася за страните от Пиренейския полуостров, където бе отчетен съществен спад и връщане до символични нива от порядъка на 4 евро/MWh. Друг е въпросът за разликата между тези стойности и постигнатите от порядъка на 83 евро/MWh в Италия. Намирането на баланс остава трудно.

Производство на електроенергия

Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през деветата седмица на 2024 г. според постъпилите и преди окончателните данни е в обем от 46 739 GWh към ранните вечерни часове на 3 март 2024 г. (49 380 GWh за 8-та седмица).

За сравнение, през 9-та седмица на миналата 2023 г. то е било в обем от 51 459 GWh, по данни на energy charts, базирани на ENTSO-E, а през 2022 г. – 52 827 GWh, според ъпдейтваните данни от 29 и 27.02 2024 г.съответно.

От това общо производство през 9-та седмица от настоящата 2024 г. на фосилните горива се пада дял от 28.88 % или 13 497 GWh ( 25.22 % или 12 454 GWh седмица по-рано). От тях  кафявите въглища участват с 3349 GWh или 7.17 %, а каменните с 2255 GWh или 4.83 %. Природният газ държи дял от 14.17 % или 6623 GWh (12.26 % или 6055 GWh през 8-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 11 848 GWh или 25.35 %.(12 847 GWh – 26.02 % през предходната седмица след корекциите).

Делът на възобновяемите енергийни източници през 9-та седмица на 2024 г. е в обем от 21 393 GWh или 45.77  % срещу 24 080 GWh (48.76 %) седмица по-рано. Вятърните централи на сушата са произвели обем от 8410 GWh (17.99 %), а офшорните – 1373 GWh (2.94 %).

Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на едва 2973 GWh или 6.36 %(през 8-та седмица – 2696 или 5.46%). Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 6.27% и 8.21 %, както и на биомасата – 3.25 %.

Внос, износ, ВЕИ

Франция остава лидер при износа на електроенергия, който през 9-та седмица на 2024 г. към публикуването на данните се изчислява на 1569,4  GWh. След нея се нарежда Испания с 363,3 GWh, а трета е Чехия с 238.5 GWh. Другите износители са малки количества като Словакия – 119.0 GWh, Швейцария – 114.1 GWh и др.

България остав сред вносителите, макар и с малък обем от 18.6 GWh.

Италия запазва мястото си на най-голям вносител – 1458.7 GWh, следвата от Германия – 800.0 GWh и Унгария – 298.1 GWh, както и Гърция – 149.5 GWh. Много висок е вносът през 9-та седмица и във Великобритания – 885.4 GWh.

Към подготовката на данните, най-общо през 9-та седмица на 2024 г. по отношение на показателите за внос-износ на електроенергия, ЕС е на минус 1.1 GWh.

По отношение на дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар в процентно отношение през 9-та седмица от настоящата година лидерството е отново на Португалия – 92.2 %, следвана от Испания с 80.5 %, Австрия – 80.1 % и Хърватия – 65.4 %. При другите страни този дял е много нисък. Така например дела на Франция е едва 33.2%.  Участието на възобновяемите енергийни източници се изчислява на 17.1 % за България, докато за Румъния е 44.7%, а за Гърция – 39.2 %.

Средна борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 9-та седмица на 2024 г.

Средната борсова цена на електрическата енергия през 9-та седмица на 2024 г. в сегмента „ден напред“ за българската IBEX (БНЕБ) се изчислява на 69.14 евро/MWh, което е повишение в сравнение с 68.49 евро/MWh  през 8-та седмица.

На румънската OPCOM средната борсова цена също се повишава от  68.34 евро/MWh през 8-та седмица до 69.18 евро/MWh.

Ръст се отчита и на гръцката HENEX – до 73.02 евро/MWh спрямо 72.21 евро/MWh през предходната седмица.

Увеличение се наблюдава и на западните европейски електроенергийни борси. Така например в Германия стойността нараства до 67.26 евро/MWh ( 57.00 евро/MWh през 8-та седмица).

Във Франция цената през 9-та седмица се връща на ниво от 65.92 евро/MWh от 54.33 евро/MWh седмица по-рано.

В Унгария средната борсова цена на електроенергията през 9-та седмица на 2024 г. също върви нагоре – до 69.03 евро/MWh (61.98 евро/MWh през предходната). По-високо и нивото в Полша – 78.39 евро/MWh от отчетеното през 8-та - 70.68 евро/MWh.

На този фон продължава и то силно спадът на двете иберийски борси (Португалия и Испания) – 4.65 и 4.53 евро/MWh ( през 8-та седмица - 24.24 и 24.45 евро/MWh) съответно.

В Италия средната борсова цена в сегмента „ден напред“ също се движи в посока към ръст, макар и не така силно и е в диапазона от 84.33 до 82.42 евро/MWh в зависимост от региона ( през 8-та седмица - 82.43 – 80.70 евро/MWh).

Така средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през деветата седмица на централните пазари остава между 68 - 69 евро/MWh. В близост са и ценовите нива на западните борси – между 67-66 евро/MWh. Най-високите ценови нива са в Италия и двете ирландски борси (81.65 евро/MWh).

Средна месечна и годишна цена към 3 март 2024 г.

Средната месечна и средната годишна цена в сегмента „ден напред“ на европейските електроенергийни борси към трети март се променя, като на част от пазарите и по-точно западните, се наблюдава повишение, докато на други спадът продължава. Все пак е началото на месеца и е твърде рано за изводи.

Проследяването на данните по отношение на средната месечна цена сочи, че най-високи към 3 март остават ценовите нива на италианската GME (85.61 евро/MWh) и на двете ирландски борси (87.29 евро/MWh), а след тях се нареждат Великобритания – (76.23 евро/MWh) Гърция (73.96 евро/MWh) и Полша (72.79 евро/MWh).

Средната месечна цена в сегмента „ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) и румънската OPCOM продължава да върви в посока към понижение и към 3 март е от порядъка на 68.16 и 67.98 евро/MWh (към 25 февруари - 69.66 и 69.34 евро/MWh, съответно). Близо до тази стойност са и нивата, отчетени в Чехия – 67.73 евро/MWh (предишна - 68.86  евро/MWh), Унгария 67.81 евро/MWh  (към края на предишната седмица - 68.91 евро/MWh), Словакия – 67.79  евро/MWh (преди - 68.17 евро/MWh), Австрия 68.4 евро/MWh (към 25.02 - 65.18 евро/MWh).

Към ръст се връщат цените в сегмента „ден напред“ на електроенергийните борси в Германия  - 67.9 евро/MWh  (към края на миналата седмица 60.38 евро/MWh) и Франция – 67.85 евро/MWh (предишна - 57.45 евро/MWh).

На този фон средномесечните ценовите нива,  постигнати на иберийските електроенергийни борси са просто символични – 4.13 евро/MWh в Португалия (към 25 февруари - 43.77 евро/MWh) и Испания  - 4.51 евро/MWh ( предишна - 43.93 евро/MWh).

Що се отнася до средната годишна цена в сегмента „ден напред“, и към 3 март остава в широк диапазон – между 93 и 77 евро/MWh.  Най-висока отново е средната годишна стойност на борсата в Италия – 93.09 евро/MWh ( към 25 февруари - 94.05 евро/MWh ) и на ирландския пазар – 92.16 евро/MWh ( предишна - 93.23 евро/MWh), следвани от Полша – 84.26 евро/MWh ( регистрирана към 25 02 - 85.14 евро/MWh) и Гърция – 83.03 евро/MWh ( преди - 84.14 евро/MWh).

Средната годишна цена на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM е 79.38 и 78.32 евро/MWh ( към 25 февруари - 80.5 и 79.31 евро/MWh). Както и преди по-ниски са стойностите, отчитани за Чехия – 75.71 евро/MWh (76.49 евро/MWh към 25.02), Словакия – 76.29 евро/MWh (77.01 евро/MWh – по-рано), Унгария – 77.19 евро/MWh ( преди - 78.06 евро/MWh). Постигнатата цена на електроенергийната борса във Великобритания е 77.19 евро/MWh, спадайки от по-ранен отчетен период от 77.91 евро/MWh.

Под тези стойности в сегмента „ден напред“ остават отчетените на електроенергийната борса в Германия – 69.13 евро/MWh (предишна - 69.19 евро/MWh) и Франция  - 67.79 евро/MWh (67.86 евро/MWh – предходен период към 25.02).

Лидери по най-ниски ценови нива в посочения сегмент са двете иберийски борси (Португалия и Испания) с постигнати ценови нива от 54.2 и 54.3 евро/MWh (преди - 60.25 и 60.34 евро/MWh), съответно.

Петрол, газ, СО2

Пазарът на петрол изглежда в застой, след като през миналата седмица глобалните фактори се оказаха недостатъчни, за да въздействат върху ценовите нива. Макроикономическите новини от Китай и Европа се оказаха не така добри – производствената активност остава по-скоро мечта, отколкото реалност. На този фон намалението на лихвените проценти от САЩ остава по-скоро намерение за бъдещето. Така цената на петрола сорт Brent, която на 26 февруари беше на ниво от 81.67 долара за барел в края на търговията на 1 март се оказа доста по-висока – 83.55 долара за барел. При това, макар и за кратко през последната седмица от сесията успа да достигне до 84.31 долара за барел.

Междувременно световните анализатори се оказаха разделени – едните заложиха на спад на Brent и задържане до 80 долара за барел,  а другите видяха възможност за ниво от порядъка на 87 долара за барел.

Вниманието на петролния пазар бе насочено към заседанието на ОПЕК+. Анализаторите се оказаха прави, като предрекоха, че страните от обединението ще удължат съкращаването на производството на петрол и през второто тримесечие. Аргументът е съвсем прост -  необходимостта на страните от ОПЕК+ да задържат цената на Brent над 80 долара за барел.

Що се отнася до цената на природния газ в Европа, през миналата седмица за пръв път от дълго време бе наблюдаван опит за леко покачване и вероятно подкрепен от слаби аргументи. Цената на газа по индекса TTF на борсата ICE завърши първия ден от търговията през миналата седмица  на ниво от 24.08 евро/MWh, но при затварянето на сесията на 1 март стойността успя да се покачи до 25.80 евро/MWh. Наблюдателите напомнят, че европейските подземни газохранилища са запълнени до 62%, а само след два месеца стартира и периода на запълване на газохранилищата за следващия отоплителен сезон. Междувременно  Европейската комисия препоръча страните от ЕС да продължат с намаляване на потреблението на природен газ.

На този фон цените на въглеродните емисии запазиха тенденцията за спад заедно с европейските цени на синьото гориво.  Европейските цени на въглерода паднаха под 60 евро за тон през изминалата седмица, до най-ниските нива от третото тримесечие на 2021 г. Това в частност се дължи от една страна на слабото търсене на енергия и на слабата търговия с емисии.

Цените на TTF в процеса на преминаването от въглища към газ през зимата на 2023/24 г. са не едно от най-ниските си нива, а това допълнително намалява въглеродните емисии в енергийния сектор.

Наблюдателите на пазара напомнят, че от януари в Системата за търговия с емисии (СТЕ) вече е включено и корабоплаването (постепенно). В по-дългосрочен план ЕС има намерение да  намали предлагането на разрешителни за СТЕ (62% поети съкращения до 2030 г.).

Тенденции

Бъдещето е на батериите за съхранение на енергия. Това е тезата, която напоследък превзема пространството. На тази база някои казват, че потреблението на природен газ ще намалява. Но това все още е теза, която е оспорима. На този етап няма технология, освен газовите инсталации, която да е достатъчно добър балансьор. Батериите изглеждат добра алтернатива, но все още могат да съхраняват енергия от един до четири часа, а това е проблем. Той може да се окаже достатъчно голям, особено в момент, в който европейските електроенергийни борси са в момент на изчакване на одобрението на новия дизайн на пазара.

Енергийният преход набира ход. Поне това твърдят политическите лидери на Европа. В същото време икономиката е с висока степен на тревожност. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща