422.5 млн. лева излишък в бюджета за януари отчита Министерството на финансите

Очаква се 1 млрд. лева излишък за февруари, сочат предварителните данни

Икономика / Финанси
3E news
347
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Министерство на финансите

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за януари 2024 г. е положително в размер на 422,5 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП), което е близко до отчетеното за януари 2023 г., съобщи пресцентърът на финансовото ведомство.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. нарастват със 7,6 на сто спрямо януари 2023 г., което компенсира в голяма степен по-високите разходи, дължащи се основно на базов ефект при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2024 г. са в размер на 5 233,0 млн. лв. Постъпленията нарастват с 367,4 млн. лв. (7,6 %) спрямо отчетените за януари 2023 г. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо януари 2023 г. с 473,8 млн. лв., докато неданъчните приходи   нарастват с 30,8 млн. лв. Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са по-ниски от постъпленията за януари 2023 г. със 137,2 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 4 455,2 млн. лв. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 473,8 млн. лв. (11,9 %) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 85,1 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 718,9 млн. лв. (ръст от 30,8 млн. лв., 4,5 % спрямо същия период на 2023 г.) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 59,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2024 г. възлизат на 4 810,5 млн. лв. В номинално изражение разходите нарастват спрямо януари 2023 г. с 415,5 млн. лв. (9,5 %). Нарастване на разходите има при социалните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал и други, докато разходите за субсидии за нефинансови предприятия (основно по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“) отчитат спад, основно поради нормализирането на цената за небитовите потребители на електрическа енергия на Българската независима енергийна борса, която остана под определения праг за изплащане на компенсации през декември 2023 г. и януари 2024 г., докато през януари 2023 г. бяха изплатени компенсации по действащи тогава програми. 

Нелихвените разходи са в размер на 4 634,2 млн. лв., като нарастват с 381,5 млн. лв. (9,0 %) спрямо отчетените за януари 2023 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 4 460,1 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 172,5 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1,7 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 157,4 млн. лв. (ръст от 127,0 млн. лв. спрямо януари 2023 г.).

Размерът на фискалния резерв към 31.01.2024 г. е 13,7 млрд. лв., в т.ч. 11,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 2,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Очаква се 1 млрд. лева излишък за февруари

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец февруари 2024 г. да бъде излишък в размер на 1,0 млрд. лв. (0,5 % от прогнозния БВП). Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2024 г. нарастват с около 4,8 на сто спрямо същия период на предходната година.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2024 г. се очаква да бъдат в размер на 9,9 млрд. лв. и нарастват с 0,5 млрд. лв. (4,8 на сто) спрямо отчетените за първите два месеца на 2023 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват спрямо февруари 2023 г. c 6,2 % (0,5 млрд. лв. в наминално изражение), докато неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на 2023 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2024 г. са в размер на 8,9 млрд. лева. За сравнение, разходите по КФП за първите два месеца на 2023 г. бяха в размер на 9,6 млрд. лева. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии през януари и февруари 2024 г., след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 29.02.2024 г. от централния бюджет, възлиза на 0,2 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща