Бианор увеличи приходите си два и половина пъти през последното тримесечие на 2023 година

Консолидираните приходи от клиенти достигнаха 3.5 млн. лева

Икономика / Финанси
3E news
367
article picture alt description

Публичната компания “Бианор Холдинг” АД (BNR) реализира ръст от 2.5 пъти на консолидираните приходи от клиенти за четвъртото тримесечие на 2023 година до 3.5 млн. лв. спрямо 1.4 млн. лв. за същия период на предходната година.

Резултатът е комбинация от органичен ръст на бизнеса и от консолидацията на дейността на придобитите през миналата година дружества ITIDO, Databreathe, GotoAdmins и Bulbera. Резултатите на последните две е отразена само частично в отчета за тримесечието, тъй като консолидацията на техните финансови показатели започва от месец декември 2023 година.

Още по темата

Дружеството реализира отрицателен финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации от 98 хил. лв. за четвъртото тримесечие на 2023 година спрямо отрицателен резултат от 44 хил. лв. година по-рано.

“Разширяването на групата води до очаквания значителен ръст на приходите и възможност да работим по по-големи и стратегически за нашите клиенти проекти,” сподели Коста Йорданов, изпълнителен директор на Бианор Холдинг. “Работим активно както по нови сделки за последващо разширяване на групата, така и по оптимизиране на работата на компаниите, включително изграждането на по-ефективен общ търговски отдел и по консолидация и оптимизиране на някои дублиращи се административни и офис разходи. Очакваме високите ръстове на приходите да се запазят и през 2024 година,” добави Йорданов.

По-рано този месец, КФН одобри Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “Бианор Холдинг” АД. Дружеството подготвя ново увеличение на капитала с издаването на 5 482 813 (пет милиона четиристотин осемдесет и две хиляди осемстотин и тринадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3,70 (три и седемдесет) лева всяка. „Бианор Холдинг“ АД ще публикува съобщение за публичното предлагане, с посочване на началния и крайния срок за прехвърляне на права и за записване на акции, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни за предлагането, съгласно нормативните изисквания. При пълно записване на емисията, компанията очаква да привлече над 20 млн. лв.

И през тази година ръководството на Бианор Холдинг ще продължи практиката да представя и коментира резултатите на дружеството и плановете за бъдещо развитие. С оглед на комуникацията за предстоящото увеличение на капитала, от компанията допълнително ще оповестят дата за среща с акционерите и инвестиционната общност.

“Бианор Холдинг” АД обединява група от високотехнологични компании предоставящи специализирани услуги по разработка на софтуер. Дружествата в групата разработват софтуерни решения за  водещи  корпорации в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио обхваща компании основно от телекомуникационната, технологичната и отбранителната индустрии, на които компаниите от групата на Бианор предоставят услуги свързани със стрийминг на данни, машинно обучение и изкуствен интелект, преход към облака и дигитална трансформация.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща