Бизнес климатът в България през февруари колкото и през януари

Повишение се наблюдава в промишлеността, без промяна в строителството и търговията на дребно и спад в сектора на услугите, сочат данните на НСИ от месечната анкета с предприемачите

Икономика / Финанси
3E news
401
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/НСИ

През февруари 2024 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец (от 22.8% на 22.6%) януари. Повишение на стопанската конюнктура се наблюдава в промишлеността, докато в строителството и търговията на дребно запазва нивото си от януари. Единствено в сектора на услугите е регистрирано понижение, сочат обобщените данните на НСИ от месечната анкета с предприемачите по отношение на състоянието и развитието на техния бизнес.

Във всички наблюдавани сектори през февруари сред основните проблеми са несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила. Към тези затруднения в строителството се добавят цените на материалите, в търговията на дребно и услугите - конкуренцията в бранша, като за търговците проблем е и недостатъчното търсене.

Стопанската конюнктура в четирите сектора

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се повишава с 0.7 пункта (от 23.3% на 24.0%) в резултат на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност е неблагоприятна, но прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на втория фактор. Относно продажните цени в промишлеността преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството“ остава на нивото си от предходния месец (от 27.0% на 27.2%). Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността през следващите три месеца са оптимистични.

Най-сериозните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и цените на материалите.

По отношение на продажните цени в строителството прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, макар по-голяма част от тях да очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ запазва нивото си от януари (от 24.8% на 24.9%). Оценките на търговците на дребно за обема на продажбите през последните три месеца са леко влошени, докато прогнозите им за следващите три месеца са благоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостигът на работна сила и недостатъчното търсене продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, като анкетата отчита намаление на негативното влияние на последния факт.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ намалява с 2.9 пункта (от 15.8% на 12.9%) главно поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очаквано търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за дейността остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като спрямо януари се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на първия и третия фактор.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

За сравнение

През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата в България се е повишил с 3 пункта в сравнение с декември 2023 г., когато показателят е намалял с 1.8 пункта спрямо предходния месец, което се е дължало на неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите. Само в промишлеността показателят през декември миналата година е запазил приблизително ноемврийското си равнище.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща