Съветът на ЕС постигна съгласие за разширяване на списъка на технологични продукти с нулеви емисии с ядрени и устойчиви алтернативни горива

Енергетика / Свят
3E news
1022
article picture alt description

Съветът на ЕС прие позицията си („общ подход“) относно проект на регламент, установяващ рамка от мерки за засилване на европейската екосистема за производство на технологични продукти с нетни нулеви емисии (нетна нула б.р.), по-известна като „Закон за промишлеността с нулеви емисии“ ( ‘Net-zero Industry Act’.).

Настоящата позиция разширява списъка с технологии с нулеви емисии от 8 на 10, като в него се включват ядрени и устойчиви алтернативни горива, се казва в съобщение на СЕ на ЕС. Разширява се и  списъка на нестратегическите нулеви технологии до биотехнологични климатични и енергийни решения, други ядрени технологии и трансформиращи индустриални технологии за енергоемките индустрии. Предвижда се и  редовна оценка на регламента във връзка с поставените цели, което отваря вратата за включване на други подходящи технологии.

Основната цел на предложението е ускоряване на промишленото внедряване на критични технологии, необходими за подпомагане на прехода към климатична неутралност чрез единния пазар за засилване на икономическата устойчивост и конкурентоспособност на Европа.

С Net-Zero Industry Act Европейският съюз има за цел да постигне глобално лидерство в зеления преход, използвайки технологиите на бъдещето, за повишаване на конкурентоспособността на индустрията, създаване на качествени работни места и засилване на стратегически суверенитет.

 Осигурявана на пътя към технологиите с нетна нула

Законът предлага улеснявана на условията за инвестиране на база на списък от ключови технологии, чрез опростяване на процедурите за издаване на разрешителни и приоритизиране на стратегически проекти. Той също така предлага да се улесни достъпът до пазара на стратегически технологични продукти, подобряване на уменията на европейската работна сила съответните обещаващи сектори (по-специално чрез стартирането на промишлени академии с нетна нула). Както и създаване на платформа за координиране на действията на ЕС в тази област. За да насърчи иновациите, Net-Zero Industry Act предлага създаването на специфични регулаторни рамки за разработване, тестване и валидиране на иновативни технологии.

Той определя индикативния показател за достигане на 40% от производството за покриване на нуждите на ЕС от стратегически технологични продукти, като слънчеви фотоволтаични панели, вятърни турбини, батерии и термопомпи. Предложението също така определя конкретна цел за улавяне и съхранение на въглероден диоксид на CO2 с годишен капацитет за нагнетяване  от най-малко 50 милиона тона CO2, който трябва да бъде постигнат до 2030 г., коментира испанският министър на индустрията и туризма Jordi Hereu Boher.

Съвета подкрепя основните цели на Net-Zero Industry Act като в същото време разширява обхвата на неговото приложение, изяснява правилата за процедурите за издаване на разрешителни, достъп до пазара и обществени поръчки, както и по отношение на насърчаването на уменията, изследванията и иновацииите.

Обхват и списъци на технологиите

Увеличава се списъка на стратегическите нулеви технологии от 8 на 10, като в него се включват ядрени и устойчиви алтернативни горива. В същото време се обяснява, че това не трябва да засяга нито правото на държавите членки да определят енергийния си микс, нито разпределението на средствата на ЕС по време на текущия многогодишен бюджет.

Разширява се и  списъка на нестратегическите нулеви технологии до биотехнологични климатични и енергийни решения, други ядрени технологии и трансформиращи индустриални технологии за енергоемки индустрии. Освен това позицията на Съвета включва приложение със списък на продукти и компоненти, използвани основно за производството на технологии с нетна нула. Освен това мандатът предвижда редовна оценка на регламента във връзка с поставените цели, което отваря вратата за включване на други подходящи технологии.

Мандат на Съвета

Позицията на Съвета подкрепя основните цели на Net-Zero Industry Act, но въвежда няколко подобрения, като разширяване на обхвата на приложение, изясняване на правилата за процедурите за издаване на разрешителни, достъп до пазара и обществени поръчки и насърчаване на умения, изследвания и иновации.

Обхват и списъци на технологиите

Съветът на ЕС увеличава списъка на стратегическите нулеви технологии от 8 на 10, като включва ядрени и устойчиви алтернативни горива. Той също така изяснява, че това не трябва да засяга нито правото на държавите членки да определят техния енергиен микс, нито разпределението на средствата на ЕС по време на текущия многогодишен бюджет.

Разширява се и списъка на нестратегическите нулеви технологии до биотехнологични климатични и енергийни решения, други ядрени технологии и трансформиращи индустриални технологии за енергоемки индустрии. Освен това позицията на Съвета включва приложение със списък на продукти и компоненти, използвани основно за производството на технологии с нулево отражение.  Педвижда се и редовна оценка на регламента във връзка с поставените цели, което отваря вратата за включване на други подходящи технологии в бъдеще.

Процеси на издаване на разрешителни

Съгласно позицията на Съвета стратегическите технологии с нулево нетно потребление ще се възползват от подобрени и реалистични процедури за издаване на разрешителни, както  и от допълнителна подкрепа за привличане на инвестиции. Освен това общият подход включва концепцията за зони на нетна нула.

Капацитет за нагнетяване на CO2

Документът включва преноса на CO2 и инфраструктурата в обхвата на разпоредбите за капацитет за нагнетяване на CO2. По този начин се разширява веригата за създаване на стойност за този сектор. Преразглежда се приноса на  малките производители на нефт и газ.

Обществени поръчки и търгове

В новата позиция се изясняват процедурите за възлагане на обществени поръчки, така че да се осигурят прозрачни, приложими и хармонизирани изисквания за технологии  с нетна нула, както и диверсификация на доставките на стратегически технологии за ЕС.  Според съобщението същевременно се гарантира достатъчна гъвкавост за възлагащите органи. Той изяснява например, при какви условия публичните органи могат да изберат доставчик, който не е най-евтиният, ако има по-голям принос за екологичната устойчивост и устойчивост на държавата членка.

Що се отнася до търговете, предложението на Съвета позволява на държавите-членки да прилагат както критерии за предварителна квалификация, така и критерии за възлагане. Европейската комисията ще определи тези критерии в акт за изпълнение и ще преразгледа обема, продаден на търг въз основа на оценка на функционирането на системата.

Подобряване на уменията

Въпреки че припомня, че образованието е национална компетентност, позицията на Съвета подкрепя широките цели за Европейските академии за индустрия с нетни нулеви емисии за възпроизвеждане на успешния модел на  “European batteries academy” в разработването и предоставянето на учебно съдържание, адаптирано към промишлеността с нулева нетна мрежа потребности от умения.

Предвидени са и съответни регулации.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща