Средната цена базов товар на БНЕБ в сегмента „ден напред“ през ноември намалява с 3.8%

В сравнение с октомври, общо търгуваните базови количества на електроенергийната борса в България нарастват и в двата основни сегмента

Енергетика / Анализи / Интервюта
3E news
2934
article picture alt description

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ, IBEX) през месец ноември в сравнение с предходния октомври намалява с 3.8 %, а търгуваните количества растат 14.8 на сто. В сегмента „пазар в рамките на деня“ среднопретеглената цена за сравнявания период също спада с 3.1%, а търгуваният обем се увеличава с 8.6 процента.  Изменения има и при двустранните договори.  Това става ясно от публикувания доклад на БНЕБ.

Пазар ден напред

Средната цена базов товар в сегмента „пазар ден напред“ на БНЕБ през месец ноември в сравнение с предходния октомври намалява до 201.12 лв. или с 3.8 % (- 7.85%).

По-различни са данните за средната цена пиков товар, която според отчета през ноември се променя в посока към повишение с 5.0% или с 11.23 лв. до 236.55 лв. Затова пък средната цена извънпиков товар за сравнявания период (ноември спрямо октомври) намалява с 14.0% или с 26.97 лв. до 165.70 лв.

Най-ниската цена през ноември е 0.00 лв. в сравнение месец по-рано, когато бе отрицателна – минус 2.15 лв.

Впечатляваща остава най-високата постигната цена през единадесетия месец на годината от 508.44 лв., въпреки че е със 17.1 % или със 104.89 лв. по-ниска от тази през октомври – 613.33 лв.

На този фон общо търгуваният базов обем през ноември в сравнение с октомври нараства с 14.8 % до 2 357 048.8 MWh. Месец по-рано общо търгуваният базов обем е възлизал на 303 895.9 MWh.

Прави впечатление скокът на пиковия обем с 15.2% или със 158 683.2 MWh до 1 204 827.3 MWh, както и на извънпиковия – с 14.4% до 1 152 221.5 MWh.

Среднодневният търгуван обем през ноември нараства с 18.6%  (12 337.6 MWh) до 78 568.3 MWh в сравнение с регистрираните 66 230.7 MWh месец по-рано.

С 18.8% или с 517.8 MWh/h се увеличава и средночасовият търгуван обем до 3 273.7MWh. През предходния октомври е достигал до 2 755.9 MWh/h.

Няма промяна при регистрираните пазарни участници и те остават 115.

От доклада на борсовия оператор за търгуваните обеми в сегмента „пазар ден напред“ по вид на търговски участник става ясно, че през ноември в сравнение с предходния октомври осъществените покупки на технологични разходи за електрическа енергия при пренос и разпределение са били 10 %, от производителите – 6 %, от търговците – 75 %, и от потребители – 9 %.

Осъществените продажби по вид на търговски участник в този сегмент са били, както следва - 22 % от производители, 29% от участници с до и над 5 MWh, а 49 % - от търговци.

 Пазар в рамките на деня

Както и при „пазар ден напред“, така и в сегмента „пазар в рамките на деня“ за сравнявания период се наблюдава понижение на цената и ръст на търгуваните количества.

Среднопретеглената цена през месец ноември намалява с 3.1 % (минус 7.28 лв./MWh) до 227.65 лв./MWh. Месец по-рано тя е достигала 234.94 лв./MWh.

Както и в сегмента „пазар ден напред“ и тук е характерно увеличението, но доста по-слабо на среднопретеглената цена пиков товар. Така през ноември в сравнение с октомври тя се покачва с 2% до 251.46 лв./MWh.

Затова пък среднопретеглената цена извънпиков товар за сравняваното време намалява (минус) с 14.1 % или с 30.60 лв./MWh до 185.97 лв./MWh.

Висок е и ръста на общо търгуваните количества.

С 8.6 % или с 18 467.3 MWh нараства общо търгуваният базов обем през ноември и достига до 234 070.3 MWh. Месец по-рано количествата са достигали до 215 603.1 MWh.

Значителен и скока при пиковия обем – плюс 13.0% - до 148 984.0 MWh (със 17 142.0 MWh) през ноември спрямо месец по-рано (октомври – 131 842.0 MWh). Извънпиковите търгувани количества нарастват доста по-слабо – само с (плюс) 1.6% до 85 086.4 MWh.

Среднодневният търгуван обем през сравнявания период нараства с 12.2 % до 7 802.3 MWh, а средночасовият – с 12.3% - до 325.1 MWh/h.

Регистрираните пазарни участници се увеличават с 1  (1.1%) – до 94.  

Пазарен сегмент „двустранни договори“

Според отчета на борсовия оператор, изменения се наблюдават, както при доставените, така и при изтъргуваните количества.

Среднопретеглената цена в частта, отнасяща се до доставените количества се покачва с 9.5% или с 22.59 лв./MWh през ноември и достига до 260.55 лв./MWh. През октомври тя е съставлявала 237.96 лв./MWh.

Общо доставените количества са се свили съответно с 10.0% - от 614 160.0 MWh през октомври до 552 480.0 MWh през ноември.

По-съществени са измененията в частта „изтъргувани количества“. Според доклада, през ноември спрямо октомври среднопретеглената цена е намаляла съществено – (минус) с 13.2 % или 29.08 лв./MWh до 191.40 лв./MWh (220.48 лв./MWh през октомври).  Въпреки това общо изтъргуваните количества са се свили с невероятните 84.3% или с (минус) 902 005.0 MWh – до 168 000.0 MWh. Съответно, успешните сделки на екран Auction са били три.

Повече подробности може да научите на страницата на https://ibex.bg

 

 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща