3 млрд. лв. печалба отчитат банките в България в края на октомври

Нарастването е с 1.3 млрд. лв. (75 на сто) повече спрямо отчетената печалба за десетте месеца на 2022 г.

Икономика / Финанси
3E news
347
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БНБ

Към края на октомври печалбата на банковата система е в размер на 3 млрд. лв. - с 1,3 млрд. лв. (75 на сто) повече спрямо отчетената за десетте месеца на 2022 г., съобщава на сайта си Българската народна банка (БНБ) на базата на представените от банките междинни отчети.

Нетният лихвен доход на банките за десетте месеца на 2023 г. е 4 млрд. лв. - с 1,4 млрд. лв. по-висок спрямо реализирания за същия период на миналата година.  Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 302 млн. лв. в края на октомври 2023 г. (при 367 млн. лв. в края на октомври 2022 г.).

Още по темата

Общата сума на активите на банковата система към 31 октомври е 164,2 млрд. лв. - с 942 млн. лв. (0,6 на сто) по-малко спрямо края на септември 2023 година.

Отношението на ликвидно покритие в края на октомври 2023 г. е 250,3 на сто (при 241,9 на сто в края на септември). Ликвидният буфер е 45 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18 млрд. лв. (при съответно 46,2 млрд. лв. и 19,1 млрд. лв. в края на септември).

Брутните кредити и аванси в края на октомври са 108,8 млрд. лв. и на месечна база отбелязват растеж със 752 млн. лв. (0,7 на сто). Вземанията от кредитни институции намаляват с 52 млн. лв. (0,4 на сто) до 13,4 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства с 804 млн. лв. (0,8 на сто) до 95,4 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 525 млн. лв., 1,4 на сто), за нефинансови предприятия (с 245 млн. лв., 0,5 на сто) и за други финансови предприятия (с 82 млн. лв., 1 на сто). Намаляват кредитите за сектор държавно управление - с 49 млн. лв. (4,1 на сто).

Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140,1 млрд. лв., като през месеца е отчeтен спад в размер на 1,2 млрд. лв. (0,9 носта). Намаляват депозитите на кредитни институции - с 1,3 млрд. лв. (13,1 на сто), на други финансови предприятия - с 291 млн. лв. (7,7 на сто), както и на сектор държавно управление - с 218 млн. лв. (5,6 насто). Увеличават се депозитите на домакинства (с 571 млн. лв., 0,7 на сто) и на нефинансови предприятия (с 22 млн. лв., 0,05 на сто).

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 19.6 млрд. лв. и на месечна база нараства с 300 млн. лв. (1.6%). Основен принос за растежа има повишената печалба през отчетния период.

В края на септември 2023 г. регулаторният капитал на банковата система е 17.9 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 81.9 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 30 септември 2023 г. е 21.84%, на капитала от първи ред – 20.68%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 20.22%.

Отношението на ливъридж (при напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 30 септември 2023 г., е 9.88% при регулаторно изискване за минимум 3.0%.

Отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ), отчетено към 30 септември 2023 г., възлиза на 156.1% при минимално регулаторно изискване за 100%. Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) в края на септември е 128.9 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) – 82.6 млрд. лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща