Сключените договори за компенсиране на производителите на енергия от ВЕИ с премия ще се смятат за изменени след влизането в сила на нови законови текстове

Енергетика / България
3E news
1141
article picture alt description

източник: 3e-news.net

С влизането в сила на измененията на Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (ЗЕВИ) сключените договори за компенсиране на производителите на енергия от ВЕИ с премия се считат за изменени. Премия ще се изплаща при други условия. Това в крайна сметка решиха депутатите от енергийната комисия към Народното събрание при приемането на второ четене на промените в посочения закон (ЗЕВИ). Казусът по този текст наложи временна почивка от 20-тина минути, през които бе приет предложеният текст на вносителя в лицето на Министерски съвет. Преди това председателят на енергийната комисия Дулан Добрев предложи свой  текст за решаване на проблема -  чрез т.нар. „договори за разлика“, но той се оказа проблемен за този казус, който касае и евентуално надвзети приходи.

В рамките на разискването председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов напомни, че от 2018 г. механизмът за компенсиране на разходите за производителите на енергия от ВЕИ е с премии. По думите му в две от последните пет години на борсата е имало цени със 7% по-ниски, но през останалите цените на са били по-високи, което е и довело до по-високи приходи за производителите на енергия от ВЕИ. В тази връзка той изрази съмнение в промяна на механизма на премии с договори за разлики. Съответно бе даден пример и с отрицателните цени, които понякога се наблюдават в сегмента „ден напред“.

От министерство на енергетиката изразиха увереност, че оттук нататък при така формираните текстове няма да има свръх компенсиране. Все пак председателят на комисията по енергетика Делян Добрев предложи Министерство на енергетиката и Фонд „Сигурност на енергийната система“ заедно с КЕВР да анализират проблема с надвзетите приходи.

Преди това Миглена Русинова изрази мнение, че предложеният текст по договора за разлики е ретроактивен, в нарушение на евродирективата и „ще взриви сектора“.

Приемането на промените в Закона за енергията от възобновяеми източници е пряко свързано с получаването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Предстои промените в пленарна зала да бъдат приети до края на седмицата. По думите на председателя на енергийната комисия Делян Добрев окончателно текстовете трябва да бъдат приети на заседанието на Народното събрание в петък.

Въпреки критикуваното от експерти на т.нар. „зониране“ все пак измението в ЗЕВИ го въвежда като предвижда разработване от ресорните министри на План за определяне на зони за изграждане на обекти за производство на енергия от ВЕИ. За тях се предвижда ускорен процес на издаване на необходимите административни разрешения до пускането им в експлоатация, включително присъединяване към електропреносната или  електроразпределителната мрежа. Приоритет се отдава на вятърните мощности. Законопроектът залага на изграждане на центрове за административно обслужване към общините, които да подпомагат предоставянето на административни услуги. В процеса на разискване в енергийната комисия не бе поставен въпрос за капацитета на общините или на съставът им и необходимата квалификация.

По отношение на предложението, внесено между първо и второ четене производителите на електрическа енергия от ВЕИ да заплащат гаранция от 50 хил. лв. в полза на оператора на съответната електрическа мрежа на всеки мегават инсталирана мощност за бъдещия енергиен обект, депутатите отсъдиха „да“. При условие обаче, че това няма да важи за малки ВЕИ произвеждащи енергия за собствени нужди.

Новият изменения в ЗЕВИ предвиждат облекчени процедурите за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ, по-кратки срокове сроковете за издаване на становище за присъединяване, отпадане на необходимостта от сключване на предварителен договор, намаляване на  сроковете по договорите за присъединяване.

В същото време се въвеждат се изисквания за гаранциите за произход на енергията от ВЕИ по отношение на европейски стандарти. Регламентира се възможността да се издават гаранции за произход за газ и зелен водород от ВЕИ. Предвиждат се възможности по отношение биогоривата от ново поколение. Предложени са и по-критериит за устойчивост, за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата и течните горива от биомаса. Въвеждат се критерии за газообразните и твърдите горива от биомаса. 

Предвид реформите по ПВУ са са предложени изменения и допълнения в Закона за енергийната ефективност, в Закона за опазване на околната среда, в Закона за опазване на земеделските земи. 

От гледна точка на препоръките на Европейската комисия по отношение на държавните помощи отпада подпомагането чрез изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциални цени и дългосрочни договори за нови обекти с инсталирана мощност до 30 киловата, които се изграждат върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. Предложени са и промени, които да позволят осъществяване на контрол и предприемане на необходимите действия по изпълнение на изискванията за предоставяне на държавната помощ към получателите по вече действащите схеми.

Въпросът с надвзети средства от производителите на ВЕИ, ако има такива остава все пак сред спорните моменти. 

Остава под въпрос и неприетото от енергийната комисия становище на МОСВ по закона за водите и геотермалната енергия. 

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща