44-те застрахователни дружества в България управляват активи за над 10.2 млрд. лева

Техният размер нараства с 1.028 млрд. лв. (11.2%) в сравнение с края на юни 2022 г. (9.173 млрд. лв.) и намалява с 82.2 млн. лв. (0.8%) спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. (10.283 млрд. лева), сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
807
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

Средствата, управлявани от 44-те дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 10.201 млрд. лв. към края на юни 2023 година. Техният размер нараства с 1.028 млрд. лв. (11.2%) в сравнение с края на юни 2022 г. (9.173 млрд. лв.) и намалява с 82.2 млн. лв. (0.8%) спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. (10.283 млрд. лева), съобщи на сайта си БНБ.

Още по темата

Размер и структура на активите

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 67.3 млн. лв. (2.5%) – от 2.716 млрд. лв. към края на юни 2022 г. до 2.783 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 година. Спрямо края на март 2023 г. (2.814 млрд. лв.) те намаляват с 31.1 млн. лв. (1.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на юни 2023 г. е 27.3% при 29.6% към края на второто тримесечие на 2022 г. и 27.4% в края на март2023 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, нарастват с 960.4 млн. лв. (14.9%) – от 6.457 млрд. лв. към края на юни 2022 г. до 7.418 млрд. лв. към края на същия месец на 2023 г. и се понижават с 51.1 млн. лв. (0.7%) спрямо края на март 2023 г. (7.469 млрд. лева). Към края на юни 2023 г. относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 72.7% при 70.4% в края на второто тримесечие на 2022 г. и 72.6% в края на края на март 2023 година.

В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2023 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база се увеличават с 523.6 млн. лв. (12.6%) до 4.686 млрд. лева. Спрямо края на юни 2022 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават с 523.5 млн. лв. (30%) до 2.269 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции намаляват с 65.8 млн. лв. (5.3%) до 1.180 млрд. лв., а депозитите намаляват с 10.1 млн. лв. (1.5%) до 651.4 млн. лева. В края на второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 45.9% при 45.4% към края на същото тримесечие на 2022 г., на акциите и другите форми на собственост – 22.2% при 19% към края на юни 2022 г., на вземанията от застрахователни операции – 11.6% при 13.6% към края на второто тримесечие на 2022 г. и на депозитите – 6.4% при 7.2% към края на юни 2022 година.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в евро, като към края на юни 2023 г. относителният им дял от общия размер на активите е 38.6% при 38.3% към края на второто тримесечие на 2022 година. Активите в левове са 34.5% при 36.4% към края на юни 2022 година. Към края на второто тримесечие на 2023 г. активите в щатски долари са 3% при 3.2% към края на юни 2022 г., а в други валути – 23.9% при 22.1% към края на юни 2022 година.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2023 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 502.5 млн. лв. (13.7%) до 4.168 млрд. лв. при 3.666 млрд. лв. към края на юни 2022 година. Техният относителен дял е 40.9% към края на юни 2023 г. при 40% към края на същия месец на 2022 година. В края на второто тримесечие на 2023 г. средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 642.4 млн. лв. (13.8%) до 5.284 млрд. лв. при 4.642 млрд. лв. към края на юни 2022 година. Относителният им дял към края на юни 2023 г. е 51.8% при 50.6% в края на юни 2022 година.

Размер и структура на пасивите

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни 2023 г. са 10.201 млрд. лева. Собственият капитал е 3.785 млрд. лв. към края на юни 2023 г., като нараства с 1.002 млрд. лв. (36%) спрямо края на юни 2022 г. (2.782 млрд. лева). Неговият дял в размера на пасивите към края на второто тримесечие на 2023 г. е 37.1% при 30.3% към края на същото тримесечие на 2022 година. Към края на юни 2023 г. застрахователните технически резерви намаляват на годишна база с 307.7 млн. лв. (5.8%) до 5.002 млрд. лв. при 5.309 млрд. лв. към края на юни 2022 година. Техният дял в размера на пасивите е 49% към юни 2023 г. при 57.9% към края на юни 2022 година.

Застрахователни технически резерви

Задълженията към резиденти, включени в застрахователните технически резерви, възлизат на 3.782 млрд. лв. към края на второто тримесечие на 2023 г. при 3.670 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2023 г. е 75.6% при 69.1% в края на второто тримесечие на 2022 година. Към края на юни 2023 г. задълженията към сектор Домакинства и НТООД нарастват с 95.2 млн. лв. (3.4%) до 2.885 млрд. лв. при 2.790 млрд. лв. към края на юни 2022 година5. Към края на второто тримесечие на 2023 г. техният относителен дял в общата сума на застрахователните технически резерви е 57.7% при 52.5% към края на юни 2022 година. На годишна база към края на второто тримесечие на 2023 г. задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 2.2 млн. лв. (0.3%) до 726.7 млн. лв. при 724.5 млн. лв. към края на юни 2022 г. и представляват 14.5% от застрахователните технически резерви при 13.6% към края на второто тримесечие на 2022 година.

Задълженията към парично-финансови институции (ПФИ) нарастват с 12.5 млн. лв. (32.1%) до 51.4 млн. лв. към края на юни 2023 г. при 38.9 млн. лв. към края на второто тримесечие на 2022 година. Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви е 1% в края на юни 2023 г. при 0.7% към края на юни 2022 година.

Задълженията към нерезиденти (сектор Останал свят) в края на второто тримесечие на 2023 г. намаляват с 419.2 млн. лв. (25.6%) до 1.220 млрд. лв. при 1.639 млрд. лв. към края на същото тримесечие на 2022 година.

Относителният им дял в общия размер на застрахователните технически резерви към края на юни 2023 г. е 24.4% при 30.9% в края на юни 2022 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща