МИР разясни как класира компании с „Печат за високи постижения“ от ЕК за финансиране по мярка на ПВУ

Икономика / България
3E news
525
article picture alt description

Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Разяснения за класираните за финансиране компании по мярката от Националния план за възстановяване и устойчивост „Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейската комисия, разпространиха до медиите от Министерството на иновациите и растежа. Ето подробностите:

·        Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа е определена за структура за наблюдение и докладване (СНД) по инвестиция C2.I1 от Плана за възстановяване и устойчивост „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“, Стълб 1: Укрепване на научноизследователския и иновационен потенциал и ускоряване на интернационализацията на националната иновационна екосистема, Операция 1: „Изпълнение на проектни предложения на иновативни малки и средни предприятия (МСП), получили знака за качество „Печат за върхови постижения“1 по конкурсите на Европейския съвет по иновациите“.

·        „Печат за високи постижения“ се присъжда от Европейската комисия за проекти, кандидатствали в програми, които се управляват директно от Комисията като Хоризонт 2020 (2014-2020) и Хоризонт Европа (2021-2027) и са преминали всички оценителни процедури на европейско ниво, но за които не е достигнало финансирането по съответната конкурсна процедура. 

·        Конкретната процедура по НПВУ -  BG-RRP-2.006 „Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения“ е за български предприятия за изпълнение на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет по програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. 

·        На национално ниво тези проекти не преминават оценка по същество, а само се потвърждава тяхната допустимост по отношение на приложимите национални правила и правилата за изпълнение на инвестиции по НПВУ. Такава оценка вече е направена от независими европейски оценители и жури на Европейския иновационен съвет. Тя обхваща няколко етапа на оценяване от независими оценители и от жури, което е съставено от специалисти в схемата на високите технологии и иновациите на европейско ниво (https://eic.ec.europa.eu/eic-jury-members_en). Наличието на документа от ЕК – дигитално подписан сертификат за високи постижения е условие за допустимост за участие в тази специфична процедура. 

·        Общият финансов ресурс на инвестицията е 118 600 млн. лева. В рамките на първия прозорец са предложени за финансиране 12 предприятия на обща стойност в размер на 34 075 180,81 лв. 

·        Отхвърлени са други 2 кандидати, тъй като не отговарят на условията на процедурата. Подробна информация е представена в публикувания на страницата на МИР списък с отхвърлени кандидати. 

·        Процедурата е обявена на 07.04.2023 г. с два срока (прозореца) за кандидатстване. Първият прозорец е от 07.04.2023 г. с краен срок за кандидатстване 12.05.2023 г. 

·        Предложените за финансиране от първия прозорец 12 предприятия към момента на кандидатстване са били отличени с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет по програми „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. 

·        На 08 януари 2024 г. ще бъде отворен вторият прозорец за финансиране на проекти, отличени с „Печат за високи постижения“ след 2021 г., т.е. по новите конкурсни сесии на Хоризонт Европа. Срокът за кандидатстване по втория прозорец е 23.02.2024 г. 

·        За този тип инструмент, наричан „алтернативно финансиране“ (когато по една европейска програма няма достатъчно финансов ресурс, но има много качествени проекти, те да могат да бъдат финансирани чрез алтернативни източници за финансиране), има предвиден и специален режим на допустимост от гледна точка на държавните помощи, уреден в чл. 25а Помощи за проекти, които са получили знак за качество „Печат за високи постижения“ от Регламент 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по нататък Регламент (ЕС) № 651/2014 или „Общ регламент за групово освобождаване“ - ОРГО), изменен с Регламент (ЕС) № 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 г.

 

·        Подобна мярка има в много държави-членки на ЕС, сред които Португалия, Гърция, Италия, Румъния и др.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща