Директорът на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" Васил Узунов пред 3eNews и Dir.bg за контрола на водите и капацитета на контролните органи

Голямо текучество на кадри, големият обем работа, включително броят преписки, които трябва да се обработват и проверки по издадени разрешителни и сигнали са сред основните проблеми пред структурите на МОСВ.

Климат / Анализи / Интервюта , България , Климат / Екология
Рая Лечева
928
article picture alt description

Източник: Девин ЕАД, зарибяване

По данни на РИОСВ – Смолян производствените отпадъчни води от „Девин“ ЕАД се формират от измиване на линиите за бутилиране и галоните за многократна употреба.

Случаите на замърсяване на реките не са единични, но често извършителите остават неизвестни. За разлика от случая oт последните две седмици на замърсяване на река Девинска. След сигнал на 4 август за умряла риба в река Девинска причината става ясна, а извършителят бутилиращата компания "Девин" ЕАД признава вината си. Но случаят поражда много сериозни въпроси за ролята на гражданите в подаването на сигнали по места и необходимостта от бърза реакция на институциите, но също и тяхната роля за справянето с подобни казуси. По същото време има още редица замърсявания и случаи на мъртва риба, едно от които е в река Марица в района на "Неохим".

Въпроси за резултатите от пробите и анализите в река Девинска и в река Марица поставихме към инж. Васил Узунов, директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район". Това е структура към Министерството на околната среда и водите, която отговаря за качеството на водите, стратегическото и качествено управление на водите и околната среда в Югозападна България. Как се справят институциите и имат ли капацитет, какви са резултатите от пробите и за част от проблемите пред регионалните звена на Министерството на околната среда и водите са част от въпросите, на които се опитахме да потърсим отговор. 

Снимка: marica.bg

Г-н Узунов, къде беше установен замърсения участък в река Девинска и какво е състоянието му в момента след зарибяването. Какви други действия са предприети?

В Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) са постъпили два сигнала на „Зелен телефон“ за умряла риба и пяна в реката в Девин. При извършените проверки на място е установено, че замърсения участък от река Девинска е в района на фабриката за бутилиране на минерална вода „Девин“ ЕАД.

За установяване на физикохимичното състояние на повърхностните води на река Девинска, в района на фабриката за бутилиране на минерална вода на „Девин“ ЕАД, на 04.08.2023г. дирекцията възлага на Изпълнителната агенция по околна среда град София и Регионална лаборатория Смолян да се извърши пробонабиране на повърхностни води.

От експертите ни е извършена проверка на място на 05.08.2023 година. Те установяват, че изтичането на отпадъчни води от Завода за бутилиране на изворна и минерална вода на „Девин“ ЕАД в река Девинска е преустановено. Засегнатият участък от река Девинска с наличие на мъртва риба започва от установеното изтичане на отпадъчни води до моста при магазин Т Маркет град Девин.

За проследяване на състоянието на реката на 10.08.2023 г. от експерти на БД ИБР и Регионалната лаборатория към ИАОС е извършено и пробонабиране на биологичен елемент за качество „макрозообентос“, който отчита изминали замърсявания. Пробонабирането е извършено в три пункта – над и под установеното нерегламентирано заустване, и в устието на река Девинска след град Девин. Пробонабирането е извършено след зарибяването на реката, като в същия ден в засегнатия от замърсяването участък от реката са установени живи екземпляри риба (пъстърва и лешанка).

Има ли още участъци, които се нуждаят от допълнителна проверка и изследвания?

При извършените проверки от експертите е обходен целия замърсен участък от река Девинска от мястото, от където са били зауствани отпадъчните води в река Девинска от „Девин“ ЕАД надолу по течението на реката до магазин Т Маркет, в землището на град Девин, област Смолян.

Какви действия във Вашите компетентности са предприети и какви резултати очаквате?

При анализ на взетите от БД ИБР проби от повърхностни води от река Девинска преди и след нерегламентираното заустване, е установено минимално превишение на допустимите стойности за добро състояние по показатели азот амониев, ортофосфати и общ фосфор.

Причината да не се установяват големи превишения в концентрациите

на измерените показатели е залповият характер на замърсяването.

В момента на пробонабиране замърсяването е било преустановено - замърсените води на реката, които са причинили измирането на рибата, са отнесени от водното течение.

Може да се направи заключение, че въздействието върху рибната фауна е било моментно.

На 10.08.2023 г. експерти на БД ИБР и Регионалната лаборатория извършват пробонабиране на биологичен елемент за качество - макрозообентос, който отчита изминали замърсявания. Пробонабирането е извършено в три пункта. Резултатите показват, че в пункта над нерегламентираното заустване е отчетено отлично състояние на биотичния индекс на макрозообентоса.

В точката след нерегламентирано заустване има влошаване на стойностите на биотичния индекс за макрозообентос. Отчетеното понижаване е от отлично към добро състояние, с което категорично се установява въздействие върху водния обект вследствие на нерегламентираното заустване. В пункта, разположен при устието на река Девинска след град Девин, е отчетено умерено състояние на  биотичния индекс за макрозообентос. Резултатите сочат, че няма промяна в отчетеното състояние на макрозообентоса спрямо извършения през настоящата година мониторинг преди датата на замърсяването.

Трябва да се има предвид, че този пункт отчита наличното натоварване на

реката от съществуващи зауствания по издадени разрешителни,

в това число  и от градската канализация на град Девин.

Може ли да се каже, че водата е годна за пиене и бутилиране, във всички участъци ли? Кога ще има резултати от пробите?

Питейно – битовото водоснабдяване на град Девин не се осъществява

от река Девинска, а от каптиран естествен извор „Балдаран“,

разположен на около 14 км над град Девин в землището на село Фотиново, община Батак, област Пазарджик. Около каптирания извор има уредена санитарно – охранителна зона със заповед на Директора на БД ИБР, с която се осигурява физическата охрана на водоизточника и защита срещу постъпване на замърсители в него. Бутилирането на изворна вода от фабриките в района се осъществява също от горепосочения извор.

Компанията „Девин“ ЕАД призна своята вина, интересно е, че не става дума за химически завод или друго предприятие, а за бутилиране на вода, в кои процеси на компанията може да има отпадъчни води и да се получи такова сериозно замърсяване?

Контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на съответната регионалната дирекция по околната среда и водите, като в настоящия случай установяването на източника и произхода на замърсяването на реката е от компетентността на РИОСВ – Смолян. Заустването на отпадъчните води от предприятието се осъществява в градската канализация на град Девин съгласно договор между „ВиК“ ЕООД гр. Смолян и „Девин“ ЕАД.

Допуснато нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река

Девинска без необходимото разрешително по Закона за водите е вследствие на подмяна на помпи.

По данни на РИОСВ – Смолян производствените отпадъчни води от „Девин“ ЕАД се формират от измиване на линиите за бутилиране и галоните за многократна употреба. Съгласно предоставените от фирмата информационни листове за безопасност, за измиването се използват кисели и алкални препарати, някои от тях под формата  на пяна.

Какви проверки се правят от Басейнова дирекция в компанията в момента?

От страна на БД ИБР се осъществява текущ контрол по изпълнение на условията в издадените разрешителни по Закона за водите с

изключение на тези за заустване на отпадъчни води. Контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на териториално компетентната регионалната дирекция по околната среда и водите, като в настоящия случай това е РИОСВ – Смолян.

Какви са възможните санкции по този закон и от какво зависят? Кога ще има яснота по тях?

При наличие на данни за извършено замърсяване на водите или изхвърляне на отпадъчни води във водните обекти, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание, се образува административнонаказателно производство по реда на Закона за административните нарушение и наказания. За тези нарушения на Закона за водите се предвижда наказание от 5 000 лв до 15 000 лв. за замърсяване на водите и от 1 000 лв до 5 000 лв за изхвърляне на отпадъчни води във водните обекти.

Тук е мястото да се отбележи, че когато за това деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува, а ако е образувано такова – същото се прекратява и материалите се изпращат към съответния прокурор.

Смекчаващо вината обстоятелство ли ще бъде, че фирмата признава вината си по отношение на оценката на екоинституциите, каквато сте вие?

При образуване на административнонаказателно производство се вземат предвид всички факти и обстоятелства от значение за случая, като при издаване на наказателното постановление административно наказващия орган обсъжда и преценя всички събрани по преписката доказателства в тяхната съвкупност, включително направеното от дружеството признание.

Защо често обаче нарушителите остават неоткрити и такива казуси като този с Девин будят сериозно обществено недоволство именно, защото по принцип рядко институциите намират причинителите на замърсявания? Какво трябва да се промени в законодателството?

Късното подаване на сигнал за замърсяване и/или замор на риба, отдалечеността на водния обект, залповото изхвърляне на отпадъчни води от камиони – цистерни в близост до пътната мрежа или замърсяване, извършено в тъмните часове на денонощието са най-честите причини, които водят до обективна невъзможност от страна на БД ИБР за откриване на нарушителя.

При постъпване на сигнал за замърсяване на воден обект, БД ИБР незабавно възлага извършването на пробонабиране от мястото на замърсяване и експерти на Дирекцията своевременно извършват проверки на място, като се прави оглед на участъка и съвместно с експертите на РИОСВ се проверяват емитерите в района, които могат да причинят такова замърсяване.

От началото на 2022 г. до настоящия момент са съставени и предявени 5 акта за установяване на административно нарушение по Закона за водите за установено замърсяване на водите в нарушение на емисионни норми и индивидуални емисионни ограничения и на установените нарушители са наложени административни наказания.

При невъзможност за установяване на извършителя и същевременно при установяване на признаци на извършено престъпление, събраните доказателства се изпращат към

органите на прокуратурата, които има много повече законово регламентирани възможности за възлагане и извършване на процесуално-следствени действия и установяване на нарушителя,

и ангажиране на наказателна отговорност на виновните за това лица.

Промени на законодателството следва да бъдат направени след извършване на задълбочен анализ на съществуващата нормативната база и нейното прилагане от отговорните институции и при отчитане на актуалната съдебна практика и установени при практиката на прилагането на законите недостатъци и несъвършенства.

Има ли проблем, свързан с липсата на достатъчно хора на регионално ниво, които да извършват проверките и тяхното заплащане, какво е необходимо да се промени според вас в тази посока?

Численият състав е малък за територията на Басейнова Дирекция „ Източнобеломорски район“, както и за големия обем работа, включително броят преписки, които трябва да се обработват и проверки по издадени разрешителни и сигнали. И при нас ситуацията е като на много други места, има текучество на кадри, заплащането е неадекватно, а университетите не произвеждат необходимите специалисти в областта на водите – ВиК, Хидромелиоративно строителство, хидротехническо строителство и хидрогеология. Необходимо е да се направи цялостен анализ на натоварването на структурите на МОСВ и след това да се вземат съответните мерки.

В същото време проверявате сигнал за умряла риба около с. Брод и село Райново, община Димитровград на река Марица. Сигурно ли е, че замърсителят е "Неохим" и какви проби правите, за да установите нарушението? По какъв начин би могъл да се установи нарушителя, ако компанията не е признала публично вината си?

Във връзка с постъпили на 07.07.2023 г. и 08.07.2023 г. сигнали за умряла риба в река Марица в землищата на с. Брод, с. Райново, с. Нова Надежда и град Симеоновград, регистрирани на зелен телефон в БД ИБР, са извършени проверки на място от експерти на дирекцията.

При извършените проверки на терен е установено значително количество умряла риба и след извършен анализ на обстоятелствата, БДИБР категорично счита, че причината за измиране на рибата е замърсяване на водите на р. Марица.

Вероятен източник на замърсяването е „Неохим“ АД, предвид факта, че това е единственият обект в района,

който може да предизвика залпово замърсяване в такъв мащаб.

При извършените проверки са взети проби повърхностни води за анализ на основните физикохимични показатели, като е предвидено и пробонабиране на „макрозообентос“ от р. Марица в засегнатия участък.

Контролът на аварийните изпускания на отпадъчни води, контролът на обектите, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните станции на населените места, параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни се осъществява от териториално компетентната Регионална инспекция по околната среда и водите, като в настоящия случай това е РИОСВ – Хасково.

С писмо на Директора на БД ИБР е изпратена подробна информация до РИОСВ – Хасково за извършените от страна на БД ИБР проверки и установените обстоятелства, както и анализ на резултатите от взетите водни проби, с цел предприемане на последващи действия по компетентност.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща