Десетгодишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ за периода 2023-2032 г. ще бъде подложен на обществено обсъждане в КЕВР

Енергетика / България , Природен газ и горива
Маринела Арабаджиева
1887
article picture alt description

източник: Булгартрансгаз

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъде проведено обществено обсъждане с настоящи или бъдещи ползватели на мрежата на Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“. Документът бе публикуван от газопреносния оператор през април за публична консултация и представя дейностите, предвидени за изпълнение през следващите 10 г., с които да се гарантира сигурността на газовите доставки. Също така и готовността на газопреносната мрежа за бъдещите равнища на търсене и предлагане, инвестициите и поетите ангажименти. Включени са е проекти с водородна насоченост на „Булгартрансгаз“, предвид политиката на Европа в тази насока.

Преносният оператор посочва сред целите си и осигуряване на достъп до природен газ на нови общини и  нови крайни потребители, което ще допринесе за подобряване на екологията, качеството на живот, енергийната ефективност и реализирането на икономии от по-евтино гориво чрез разширение на съществуващите газопреносни мрежи до нови региони от страната и изграждане на нови газоизмервателни и газорегулиращи станции, осигуряващи възможност за присъединяване към газопреносните мрежи на нови крайни потребители, или на газоразпределителни мрежи.

Представен е подробен график на проектите за развитие на инфраструктурата за пренос и съхранение на природен газ в периода 2023 – 2025 г., за които е взето инвестиционно решение, съотвено и разписаните вложения.

В доклада на работната група към КЕВР е представен анализ на дейността на „Булгартрансгаз“ за изминалата 2022 г. В него се уточняват и причините за неизпълнение на част от инвестиционната програма – основно заради COVID-19 и в частност нарушаване на веригата на доставки.

„Булгартрансгаз“ ЕАД посочва също, че през отчетната година са налице няколко основни фактора, които оказват влияние върху изпълнението на инвестиционната програма, чието времево въздействие не може да бъде прогнозирано при съставяне на Плана, основните от които са: продължителността на дейностите за стартиране на обществени поръчки и сключването на договор са обусловени основно от прилагане на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, устава на дружеството и вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки; подаване на жалби срещу решения за определяне на изпълнител на обществени поръчки, които въпреки че съгласно решения на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд са неоснователни, рефлектират върху планирания срок за изпълнение на обектите и респективно усвояването на средства за тяхната реализация, а така също ангажират експертен персонал на дружеството; продължителни процедури и неспазване на законовите срокове от контролните органи и заинтересовани лица и инстанции при съгласуване на разработени подробни устройствени планове, инвестиционни проекти, провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и получаване на съответните разрешителни документи за реализация на проектирането и строителството. Планираните за реализация през 2022 г. проекти, по които има неусвоени инвестиции, в основната си част са с преходен характер и тяхното изпълнение, респективно инвестициите за тях ще бъдат осъществени през 2023 г. или в следващите години“, посочват експертите от КЕВР.  Съответно дружеството е представило и изисканата от регулатора допълнителна информация за дадени обекти.

В частта анализ на динамиката на структурата на приходите се уточнява, че те са от лицензионните дейности „пренос на природен газ“ по газопреносните мрежи до страната, до границите на съседни държави, „съхранение на природен газ“, както и от дейността балансиране. „Общият размер на реализираните приходи от дружеството за 2022 г. възлиза на 1 196 122 хил. лв., като е отчетено увеличение спрямо 2021 г. от 93,42% или с 577 712 хил. лв. Общата структура на приходите включва нетни приходи от продажби и финансови приходи“, посочват от работната група.

„Нетните приходи от продажби бележат ръст от 92,82% или повече с 540 776 хил. лв. спрямо 2021 г. В структурата на нетни приходи от продажби с най-голям относителен дял от 53,42% през 2022 г. имат приходите от пренос на природен газ до границите на съседни държави, възлизащи на 600 140 хил. лв., като увеличението на тези приходи е с 73,68% спрямо 2021 г. Приходите от пренос на природен газ до изходни точки на територията на страната през 2022 г. са 104 499 хил. лв., които са 9,3% от нетните приходи от продажби и намаляват с 8,16% спрямо 2021 г., поради по-малко пренесени количества. Относителният дял на приходите от съхранение на природен газ през 2022 г. е 2,07% от нетните приходи от продажби, като тези приходи са в размер на 23 290 хил. лв. или се увеличават с 60,40% спрямо отчетените през 2021 г. Другите приходи от дейността с относителен дял 20,45% от нетните приходи от продажби, са в размер на 229 751 хил. лв. или с 184 826 хил. лв. повече от реализираните през 2021 г. Увеличението се дължи основно на отчетените приходи от непарично възнаграждение под формата на безвъзмезден газ, който се използва основно за гориво на компресорните станции по газопроводната система за пренос до границите със съседни държави и не носи реален приход на дружеството. Финансовите приходи за 2022 г. са 72 746 хил. лв. и се увеличават с 36 936 хил. лв. или 103,14% спрямо отчетените през 2021 г. Увеличението се дължи на по-високите приходи от промяна на валутния курс през 2022 г., както и от приходите от лихви“, пишат от работната група.

Документът съдържа и анализ на динамиката на структурата на разходите.  От извършения анализ на приходите и разходите е видно, че приходите от лицензионните дейности покриват извършените от „Булгартрансгаз“ ЕАД разходи“, констатират експертите от КЕВР, които съответно спестяват т.нар. „чувствителна търговска информация“  Докладът на работната група на практика дава подробна и ясна представа за амбициите на газопреносния оператор през следващите десет години.

Всички необходими документи са публикувани на интернет страницата на КЕВР.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща