Бизнесът подкрепя поправките в ЗЕВИ за регулиране и използване на геотермална енергия

Енергетика / България
3E news
666
article picture alt description

Източник: needpix.com

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) заявява принципната си подкрепа за внесените предложения на законодателни изменения към Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) в Комисията по енергетика. Това се посочва в становище на Асоциацията, адресирано до ресорната парламентарна комисия и до министрите, ангажирани с темата, което е публикувано на интернет страницата на Българската търговско-промишлена палата. В момента БТПП е ротационен председател на АОБР, припомня БТА.

Предложените промени целят да запълнят законодателните празноти по отношение на геотермалната енергия като самостоятелен възобновяем източник в ключови закони като Закона за подземните богатства, Закона за водите и Закона за устройство на територията, посочват работодателите.

Промените ще доведат до преодоляване на пречките за развитието на геотермалната енергия като възобновяем енергиен източник и осигуряване на възможност за изготвяне и законосъобразна реализация на проекти, свързани с нея.

Създаването на правна рамка относно геотермалната енергия на територията на България ще е предпоставка за съобразяване с предвидените етапи и постигане на част от поставените цели по Плана за възстановяване и устойчивост, се изтъква в становището.

Сред препоръките на Асоциация към проектозакона са:

  • инсталациите за геотермалните източници да се считат за обект от първостепенен обществен интерес и да бъдат създадени стабилни, ефективни и прозрачни правила за лицензиране и издаване на разрешителни и присъединяване към топлопреносни и електропреносни мрежи;
  • процедурите и сроковете за издаване на разрешителни за внедряване на дълбочинни геотермални термопомпи до 50 MW трябва да бъдат облекчени и съкратени, както и като цяло да се намали административната тежест за участниците в тях;
  • възприемане на подход за очертаване на специални мерки за увеличаване на инвестициите в производствени съоръжения и процеси, подходящи регулации, свързани с разрешителни и обслужване на "едно гише", както и "критичната енергийна инфраструктура" за геотермални системи;
  • широко популяризиране на факта, че в Таксономията за устойчиви финанси геотермалната енергия попада в обхвата към екологично устойчиви икономически дейности и емисиите през целия жизнен цикъл са по-ниски от 100 g CO2e/kWh.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща