Делян Добрев със сигнал до Върховна административна прокуратура срещу кабинета "Денков" заради дивидента на БЕХ

Енергетика / България
3E news
481
article picture alt description

Изображението е приложено към публикацията на сигнала във Facebook

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев съобщава на страницата си във Facebook, че е внесъл сигнал до Върховна административна прокуратура (ВАП) срещу кабинета "Денков".

Сигналът е във връзка с решение на Министерски съвет за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала (публикувано на сайта на МС на 26.06.2023 г.).

Депутатът сезира Върховна административна прокуратура (ВАП) за отмяна на Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г., съответно на Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г. на МС от 2023 г., в частта с която се разпорежда на „Български енергиен холдинг“ ЕАД да внесе дивидент не по-малък от 1,588,375,000 лв., а именно нетната печалба за 2022 г., декларирана в предварителния отчет на дружеството.

С Разпореждане № 2 от 26.04.2023 г., Министерски съвет е регламентирал установяването и внасянето в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала по годишния финансов отчет за финансовата 2022 г. Съгласно т. 1, буква „б“ от Разпореждането (приложима при определяне на дължимия от „Български енергиен холдинг“ ЕАД дивидент в полза на държавата):

„Органите, упражняващи правата на държавата в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, разпределят печалбата им по годишния финансов отчет за финансовата 2022 г. след данъчно облагане и приемат решение, както следва: б) за разпределяне на дивидент от печалбата за акционерни дружества, при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен”, когато този фонд не е попълнен - 50 на сто“.

С Разпореждане № 4 от 23.06.2023 г. на Министерски съвет е изменено и допълнено Разпореждане № 2, като т. 1, буква „б“ придобива следната редакция: „б) за разпределяне на дивидент от печалбата за акционерни дружества, при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен”, когато този фонд не е попълнен - 100 на сто, като дивидентът, който Български енергиен холдинг ЕАД следва да внесе, е не по-малък от 1 588 375 000 лв, а именно нетната печалба за 2022 г. декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г. на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Депутатът изрежда поне 7 риска:

Създава се риск за предсрочна изискуемост на две облигации на БЕХ ЕАД за 1.2 млрд. евро.

Според него се нарушава ковенантите по облигационните емисии на БЕХ ЕАД;

Поставя се под съмнение възможността на БЕХ ЕАД да обслужва регулярно плащанията по тези финансови инструменти;

Поставя се под сериозен риск бъдещо излизане на финансовите пазари от страна на БЕХ ЕАД;

Предполага значително по-висока рискова премия за БЕХ ЕАД, правейки цената на бъдещото финансирането прекалено висока;

Ще доведе вероятно до намаляване на кредитния рейтинг на БЕХ ЕАД с всички произтичащи от това негативни последици;

Застрашават се всички планове за изграждане на нови мощности и/или модернизация на централите предвид инвестиционната програма и задълженията по различните направления, вкл. ПВУ, алармира още депутатът.

Не на последно място следва да се отбележи, че приемането и спазването на Закона за публичните предприятия е условие за влизане на България в ERM II, т.нар. чакалня за Еврозоната, заключава Добрев.

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща