ЕРП-та признаха балансирания подход на КЕВР, но становищата за непризнаване на разходи не се харесаха

Енергетика / България
3E news
798
article picture alt description

източник: 3e-news.net

Опасения за затруднения за Фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС), искания за пазарна цена, корекция на фактор Z и отразяване на разходите за енергийна ефективност от страна на електроразпределителните дружества бяха сред основните забележки по докладите на работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в рамките на откритото заседание на регулатора за цените за регулирания пазар (за бита) в сектор „Електроенергетика“. В сектор „Топлоенергетика“ забележките от една страна касаеха технологичните разходи, а от друга – цената на електроенергията, произвеждана по високотехнологичен комбиниран начин (от когенерациите).

Добри отзиви, но и становища със забележки, основно в частта, касаеща разходите, включително и за енергийна ефективност, правени от дружествата в сектора. Така най-кратко може да се определят становищата на участниците в откритото заседание на КЕВР.

„Смятаме, че е потърсен баланс предвид възможностите на енергийния пазар в страната и допълнителни механизми за намиране на решение“, заяви търговският директор на НЕК Венцеслав Марков. Въпреки това, според него и през този регулаторен период  има нещо, на което от НЕК са обръщали внимание и през други регулаторни периоди. По думите му става въпрос за подценени количества за крайните снабдители, което ще доведе до недостиг от 400 хил.МВтч, а това се отразява особено тежко на обществения доставчик, тъй като във Фонд сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) не са предвидени средства за компенсиране. В тази връзка Марков се обърна към КЕВР с искане за предвиждане на повече количества за крайните снабдители. Той обърна внимание и на това, че от гледна точка на „производството на ВЕЦ от НЕК са намалени някои от разходите, които са свързани с безопасността на работата и охраната на обектите“. По думите му някои от тях са нормативно определени, а други са обвързани с минималната работна заплата, която автоматично нараства.

Марков призова също така КЕВР да намери решение и по въпроса за модулацията на крайните снабдители за работата между минимума и максимума в часовете. Той се мотивира с това, че във вечерните часове, когато мощностите на НЕК трудно стигат се наблюдава пик. Както обясни той, след като в началото на 2024 г. приключи договора с ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ ще отпадне една значителна регулираща мощност. „Тук са определени количества от АЕЦ „Козлодуй“, които ще послужат за компенсация, но аз лично се съмнявам, че ще стигат. Може би трябва да се помисли за една допълнителна мощност, която да предоставя регулираща енергия. В този контекст, поради сериозното изменение на товарите се налага и използването на ПАВЕЦ. По време на подаване на заявлението сме заявили 50 хил. МВтч годишно потребление, но се забелязва, че през последните месеци значително нараства това използване на ПАВЕЦ, което ще продължи най-вероятно и през следващия регулаторен период“, посочи Марков, като уточни, че в становището на НЕК ще бъдат подадени актуализирани количества за производството от ПАВЕЦ.

Той засегна и направените инвестиции в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, чийто договор изтича през февруари 2024 г. и поиска този проблем да се реши в рамките на все още действащия договор. Марков не подмина за пореден път и въпроса с натрупания ценови дефицит от преходни регулаторни периоди. „Чакаме от десетилетие да се изготви този механизъм за компенсиране. Надявам се в някакъв момент да бъде решено и това“, каза той.

Още по темата

По-късно председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски коментира, че предвидените количества за крайните снабдители не са подценени, а проблемът е в това, че крайните снабдители купуват огромни количества. В тази връзка по думите му „законът за енергетиката е отворен“ и постави въпрос за закупуване на необходимите количества на съответната цена, а други – на борсата по пазарна цена.  Младеновски изрази мнение също така, че въпроса за дефицита не е въпрос на регулаторно, а на мениджърско решение.

Представителя на ЕРМ Запад и Електрохолд Огнян Нечев постави въпрос за определяне от КЕВР на пазарна цена, като обърна внимание, че 46 % от покупките на дружеството за технологични разходи са за пикови периоди. При пазарна цена, по думите му, дружествата няма да имат нужда от компенсиране. Той наблегна и на искането за корекция на фактор Z и преосмисляне на подхода. По думите му, освен това прогнозата на регулаторната комисия за потреблението е завишена и в този връзка посочи, че по данни на дружеството потреблението е спаднало с 1%.

Ангелина Делчева от името на EVN и Електроразпределение Юг постави въпрос за въвеждане на цена за достъп до разпределителната мрежа и от битовите клиенти. Тя изрази подкрепа на изказаното от Нечев становище по отношение на фактор Z. Делчева повдигна и въпроса за признаване на разходите на електроснабдителното дружество за енергийна ефективност.

В подкрепа на виждането за признаване на разходите за енергийна ефективност се обяви и Десислава Русева от името на Електроразпределение Север и ЕНЕРГО-ПРО. Тя постави въпроса защо на търговците на свободния пазар се признават тези разходи, а на крайните снабдите ли – не ?

Иван Вълов от ЕСП „Златни пясъци“ пък изрази и то за пореден път безпокойство от нарастващите инсталации за възобновяеми източници, което води до намаляване на разпределената енергия от дружеството и изрази надежда за вид компенсиране.

Доста съществено се оказа и притеснението на председателя на ФСЕС Деян Червенкондев по отношение на приходната част на фонда. Той изрази опасения, че при така определените цени и предвидената вноска от 5% от страна на дружествата, но при намаляващите цени, очакваните приходи ще са със 70 млн. лв. по-малко. Червенкондев даде пример с настоящия период. Преди очакването бе, че ще успеем да съберем 800 млн. лв. , а ще са 600 млн. лв. или с 200 млн. лв. по-малко, посочи той.  Той припомни и, че по отношение на цената на квотите за емисии също има разминаване в прогнозата – от очаквана цена от 99 евро за тон. „Но се случи 83 евро, което е 188 млн.дефицит. Това рефлектира при разплащането с НЕК“, посочи Червенкондев.  Председателят на ФСЕС изрази и опасения във връзка с допълнително вменените чрез ЗЕ ангажименти по отношение на ВЕИ производителите. Това по думите му „ще доведе до непредвидими разходи във Фонда“.

Председателят на работната група към КЕВР Пламен Младеновски от своя страна се опита да успокои до известна степен председателя на ФСЕС по отношение на опасенията за недостатъчно събиране на средства от 5-процентната вноска от страна на дружествата, като заяви, че „смятам, че ВЕЦ-овете на свободния пазар трябва да плащат“ и уточни, че те са записани при записването на настоящите приходи от страна на регулатора.

Младеновски коментира също така, че прогнозната пазарна цена, посочена понастоящем в доклада на работната група на КЕВР вероятно ще бъде намалена. В същото време той бе доста остър в коментара си за фактор Z и виждането на електроразпределителните дружества за промяна на подхода. Както се изрази той дружествата едва ли не са искали „да присвоят 150 млн. лв.“ Зад тези разходи не стоят никакви разходи“, заяви Младеновски. „Знаят, че няма да им мине номера, но го правят пак, за да се отиде в съда“ и нарече това „елементарен джамбазлък“. При това по думите му решение и то в полза на КЕВР по този въпрос от съда вече има отпреди.

По късно пред журналисти председателя на КЕВР Иван Иванов коментира ценовите искания и все още прогнозни решение и за есктор „Електроенергетика“, и за сектор „Тплоенергетика“. Той  поясни, че някои от цените за нощните тарифи са много по-високи от настоящите. „Който наблюдава цените на БНЕБ в сегмента „ден напред“ може да отбележи един феномен, който не е бил преди, а именно цената на енергията в извънпиковите часове е по-висока от цената в пиковите часове. По причина, че в пиковите часове действат голям брой генератори на електроенергия от ВЕИ и по тази причина цената там достига до ниво близко до нула“, каза той.

Що се касае до цената на ФСЕС, Иванов отбеляза, че  това не е проблем на работата на Комисията за енергийно и водно регулиране. В частност става въпрос за допълнително вменените ангажименти.  „Разговарял съм с господин Черевнкондев, ще се намерят средства, за да може фонда да изпълни тези задачи, които се предвиждат по закон. Той искаше да каже, че трудно ще се иска от Фонда да осъществи компенсации, подобни на тези от миналата година. От друга страна цената на електроенергията в момента е такава, че не може да се говори за компенсации, предвид това, което се случва през последните два месеца“, посочи Иванов, визирайки спада на ценовите нива.

По отношение на цената на топлинната енергия и предвид драстичния спад на цената на природния газ, това по думите на председателя на КЕВР е дало възможност за компенсиране на недовзетия приход на топлофикациите от предшестващия период. „Ако не бяха паднали тези цени, уви, предвид недовзетия приход цените трябваше да бъдат по-високи. Не в голям процент, но във всички случаи повишени. Сега за спокойствието на българските граждани мога да кажа, че практически цените на топлинната енергия за почти всички топлофикации останаха без промяна. За София увеличението е 0,05%, което е седем стотинки, което е пренебрежимо. Надявам се като следя цената на природния газ, непрекъснатото й намаляване на TTF и бързото зареждане на подземните газохранилища в Европа, че няма да има ситуация, при която  природния газ да бъде повишен чувствително. А цената на електрическата енергия в Европа е тясно свързана с цената на природния газ. Имам предвид, че една немалка част от електрическата енергия в ЕС е с носител природен газ.

Председателят н КЕВР напомни също така, че „цената на тока се формира и по други показатели, специално в ЕРП това са преди всичко разходи, свързани с поддържането и развитието на електроразпределителната мрежа, а всички знаят, че цените на металите и другите материали, използвани за мрежите поскъпнаха твърде много. Ние сме достигнали до минимума в това повишаване“, каза той.

Както е известно, решенията на КЕВР не касаят ДДС на топлофикациите, който бе намален на 9 %. В коментар на тази констатация, председателя н регулатора обясни, че това не е въпрос към регулатора. „Този въпрос ще зададете към представителите на правителството, независимо дали е служебно или редовно и специално към министъра на финансите. Този въпрос не касае КЕВР. Това е въпрос на държавна политика. Така беше намален от 20 % на 9% по настояване на държавната политика провеждана през предния регулаторен период. Аз винаги считам, че колкото са по-ниски цените за производителите на електроенергия, толкова по-добре за регулатора, защото така да се каже, потребителите са доволни“, заключи Иван Иванов.

По отношение на внесеното заявление от страна на Булгаргаз, Иванов уточни, че „ако не се открие допусната грешка или друг недостатък в заявлението, цената, която ние ще определим би трябвало да бъде 65 лв. 82 стотинки (за MWh), което е с 15,2% по-ниска цена от цената за месец май“.  

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща