ИПИ създаде база данни за общинските търговски дружества и предприятия

България
3E news
302
article picture alt description

Снимка: Needpix

За първи път Институтът за пазарна икономика публикува информация за всички търговски дружества и предприятия, собственост на българските общини. На едно място са събрани данни за търговските дружествата с общинско участие в капитала между 0 и 100%, както и за създадените общински предприятия. Представени са финансови показатели за 2020 и 2021 година, данни за броя на заетите в тях, основният предмет на дейност по отрасли, размера на активите им и др.

Информацията е събрана чрез заявления за достъп до обществена информация, изпратени до общините в България и е допълвана чрез преглед на публично достъпни регистри, включително Търговски регистър, Булстат регистър и публични регистри на общините. Индикаторите, включени в базата, са съобразени с наличните и обработени в общините данни, както и с възможността те да бъдат събрани и предоставени в разумен срок. Заедно с пълната база данни публикуваме и кратко описание на методологията, приложена за определяне на обхвата, съдържанието и процеса на събиране на информацията, както и използваните дефиниции.

Базата от данни за общинските дружества и предприятия показва, че:

- Общините участват в капитала на над 580 търговски дружества;

- Включените в базата общински предприятия, създадени по закона за общинската собственост, са над 260;

- Общият размер на активите на търговските дружества надхвърля 7 млрд. лв., а заетите в тях са над 36,7 хиляди;

- Около две трети от дружествата отчитат печалба през 2021 година;

- Общите разходи на общинските предприятия през 2021 г. са над 254 млн. лв., а в тях работят 14,4 хиляди души;

- Дейността на търговските дружества и на общинските предприятия покрива почти целия спектър на стопанските отрасли, като те доминират в здравеопазването, ВиК услугите, транспорта и осигуряването на чистотата;

- Въпреки това отделни общини притежават малки дялове в акционерни дружества като банки, газопреносни мрежи, стокови борси, спортни отбори и др.

Представената от ИПИ база от данни за общинските дружества и предприятия ще послужи на всички заинтересовани страни за анализи, сравнителни проучвания и изследвания на стопанската дейност и услугите, предоставяни от местната власт, като добрите практики в публичното управление станат достъпни за повече общини.

Базата данни е достъпна ТУК

Методологията и описание на процеса по събиране на информацията е достъпна ТУК

Материалът е изготвен по проект на ИПИ "Общинските дружества в действие – инвентаризация, анализ и препоръки за по-добро управление" (№ BG05SFOP001-2.025-0040), финансиран по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предаставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление”

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща