1% годишен ръст на управляваните активи отчитат местни и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност в България

Към края на първото тримесечие на годината най-много са нараснали активите на фондовете, инвестиращи в акции, тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, намаляват, сочат данните на БНБ

Икономика / Финанси
3E news
330
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Булфото

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, са 8,806 млрд. лв. към края на март, съобщава БНБ. Техният размер се увеличава с 83 млн. лева или 1 процент в сравнение с март 2022 г., когато са 8,723 млрд. лева, и с 373,1 млн. лева или 4,4 процента повече спрямо декември м.г. (8,433 млрд. лева), сочат обявените данни от БНБ.

Като процент от прогнозния БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 31 март е 5 процента, при 5,3 процента от БВП към март м.г. и 5,1 процента към края на четвъртото тримесечие на 2022 г., показват още данните.

Според статистиката на централата банка към края на март активите на местните инвестиционни фондове са 2,772 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2022 г. те се увеличават с 43,7 млн. лева (1,6 процента) и са 2,728 млрд. лева. В сравнение с декември м.г. активите се увеличават с 6,7 млн. лева или с 0,2 процента и са 2,765 млрд. лева.

Към края на първото тримесечие на годината активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 262,2 млн. лева (20,1 процента) до 1,564 млрд. лева при 1,302 млрд. лева към март м.г., а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти, намаляват с 57,3 млн. лева (12,5 процента) до 401,6 млн. лева при 458,9 млн. лева към края на март 2022 г.

На тримисечна база, спрямо декември 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 104,5 млн. лева (7,2 процента), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, намаляват с 56,9 млн. лева (12,4 процента). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база със 161,2 млн. лева (16,7 процента) до 806,5 млн. лева към март 2023 г. (967,7 млн. лева към края на март м.г.). В сравнение с декември 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 41 млн. лева (4,8 процента).

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2023 г. спрямо същия месец на 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 108.1 млн. лева (10.7%) до 1122.3 млн. лева, тези в акции/дялове на ИД и ДФ се увеличават с 91.5 млн. лева (10.1%) до 998.9 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 91.8 млн. лева (15.2%) до 511.1 млн. лева. В сравнение с декември 2022 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 13.4 млн. лв. (1.2%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 85.6 млн. лв. (9.4%), а средствата вложени в ценни книжа, различни от акции намаляват с 54.6 млн. лева (9.6%).

Структура на активити

Към края на март 2023 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 40.5%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 36% и ценни книжа, различни от акции – 18.4%, при съответно 37.2% за акциите и другите форми на собственост, 33.3% за акции/дялове на ИД и ДФ и 22.1% за ценни книжа, различни от акции към края на март 2022 г. Към декември 2022 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 40.1%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33% и ценни книжа, различни от акции – 20.5%.

Към края на първо тримесечие на 2023 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 66.7% и в евро – 28.8%, при съответно 62.5% и 33.2% към март 2022 г. Към декември 2022 г. активите, деноминирани в български лева, са 64.6%, а тези в евро – 30.9%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към март 2023 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 141.8 млн. лева (11.3%) до 1394.6 млн. лева при 1252.8 млн. лева към края на март 2022 г., а в останалите държави от Европейския съюз намаляват с 13.4 млн. лева (1.3%) до 1023.1 млн. лева при 1036.4 млн. лева към края на март 2022 г. В сравнение с декември 2022 г. инвестициите в България намаляват с 24.8 млн. лева (1.7%), а в останалите държави от Европейския съюз се увеличават с 67.9 млн. лева (7.1%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53% към март 2023 г. при 49.6% към края на март 2022 г. и 54.8% към декември 2022 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към март 2023 г. е 38.9% при 41.1% към края на март 2022 г. и 36.9% към декември 2022 година.

Размер и структура на пасивите

Към края на март 2023 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6033.8 млн. лева. Спрямо същия месец на 2022 г. (5994.6 млн. лева), те се увеличават с 39.3 млн. лева (0.7%). В сравнение с края на декември 2022 г. (5667.5 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава с 366.4 млн. лева (6.5%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2023 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 93.2 млн. лева (2.5%) до 3837.4 млн. лева при 3744.2 млн. лева към март 2022 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, намаляват с 20.8 млн. лева (1.9%) до 1056 млн. лева към март 2023 г. при 1076.8 млн. лева към края на първо тримесечие на 2022 г. Спрямо декември 2022 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 267.5 млн. лева (7.5%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства се увеличават с 26.2 млн. лева (2.5%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2023 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (63.6%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.5%). Към края на март 2022 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 62.5% и 18%, а към декември 2022 г. – 63% и 18.2%.

Към края на март 2023 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2772.4 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 2764.2 млн. лева. Към края на първо тримесечие на 2023 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2654.6 млн. лева (96%), а към сектор Останал свят – 109.6 млн. лева (4%). Спрямо март 2022 г. пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават със 120 млн. лева (4.7%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) намаляват с 68.5 млн. лева (38.5%). По институционални сектори към март 2023 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 107.5 млн. лева (16.3%) до 768.6 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват с 63.9 млн. лева (5.4%) до 1117.6 млн. лева. Спрямо декември 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се увеличават със 113.5 млн. лева (4.5%), а към нерезиденти намалява със 106.1 млн. лева (49.2%). По институционални сектори към март 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 27.3 млн. лева (3.7%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата нараства с 67.3 млн. лева (6.4%).

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща