Промени в правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа прие правителството

България
3E news
682
article picture alt description

Снимка: 3еNews

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Проектът има за цел да се подобри и ускори административното обслужване на българските и чуждестранни физически и юридически лица в чужбина, като се разшири кръга от чуждестранни субекти, които могат да легализират документи, издадени в чужди страни, и подлежащи на заверка от страна на български дипломатически и консулски представителства в чужбина, съобщиха от правителствената информационна служба.

Към настоящия момент дипломатическите и консулските представителства на Република България легализират документи и други книжа, издадени в чужди страни, само ако документите са заверени от Министерството на външните работи (МВнР) на страната, в която се намират представителствата. Посочената разпоредба ограничава кръга от субекти, които могат да легализират документи, издадени в чужбина, като го свежда само до един субект - Министерство на външните работи на държавата, в която се намира/за която е акредитирано съответно българско дипломатическо и консулско представителство.

Посоченият проблем изниква на преден план в държави, които не са страни по Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични документи (1961 г.). В посочените държави за да може даден документ да произведе правно действие на територията на Република България, този документ, преди да бъде удостоверен от българско дипломатическо и консулско представителство в чужбина, трябва да бъде легализиран от Министерство на външните работи на съответната държава.

Приемането на посочената процедура по разширяване на кръга от субекти, които биха могли да легализират, освен МВнР на чуждата държава, на чуждестранни документи, ще улесни пряко заинтересованите български и чуждестранни физически и юридически лица приносители на документи, като косвено ще облекчи дейността и на редица органи и институции, които по закон изискват представянето на предварително легализирани от чуждестранен орган документи.

Посочената процедура ще даде възможност за право на избор от страна на приносителите на документи пред кой орган да представят за легализация даден документ, като се прави избор основан на бързина на действие на чуждия орган, и евентуално финансова изгода при разлика в размера на таксите предлагани от различните чуждестранни органи по легализация на документи.

Приемането на посочените изменения би довело до незабавно подобряване на обслужването т.к. българските дипломатически и консулски представителства ще заверяват документи не само легализирани от МВнР на чуждата държава, но и от всеки друг орган на съответната държава, при положение, че този орган съгласно местното законодателство има правомощия да легализира определени документи.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща