Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) преминава към Агенцията по вписванията от 1 април

Това предвиждат промените в едноименния закон, който въвежда ясни правила за регистърното производство и по-надеждна защита на личните данни

Икономика / България , Финанси
3E news
690
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Закона за особените залози. С тях се цели предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез създаване, поддържане и развитие на функционален и надежден електронен Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Предвижда се също осигуряване на по-висока степен на защита срещу злоупотреба с лични данни.

Считано от 1 април 2023 г. ЦРОЗ преминава към Агенция по вписванията. По подобие на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, промените осигуряват регистриран достъп до делата на залогодателите в ЦРОЗ и съдържащите се в тях електронни образи на документи с лични данни, както и възможност за осъществяване на контрол върху достъпа до личните данни. Регистрираният достъп може да се заявява онлайн или да се предоставя в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Актовете, подлежащи на обявяване в централния регистър, са публични и общодостъпни, като в тях личните данни, освен онези, които се изискват по закон, са заличени.

Детайлизирани са правилата във връзка със съдържанието на заявленията за вписване, заличаване и обявяване на актове в ЦРОЗ. Дава се възможност за отстраняване на допуснати нередовности в заявлението в тридневен срок, без заплащане на нова такса. Урежда се възможност при отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят да може да подаде ново заявление за вписване на същото обстоятелство, като се ползва от представени вече документи. В тези случаи се заплаща нова държавна такса.

Прецизирана е разпоредбата за подаването на документи в електронна форма, с възможност за подписване с електронен подпис.

Регламентира се начинът за служебно откриване на персонална електронна партида на залогодателя след 1 април 2023 г. в ЦРОЗ към Агенция по вписванията.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща