Финансират общините за една от най-бавните реформи, такса битови отпадъци да стане на база количество, а не данъчна оценка

170 млн. лева ще бъдат инвестирани в намаляване на риска от пожари, природни бедствия и ограничаване на щетите от екстремни природни явления.

Климат / България , Климат / Екология
3E news
952
article picture alt description

Снимка: МОСВ

Вторият комитет за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. одобри  методики и критерии за оценка по процедури, които ще бъдат обявени през 2023 г. в приоритети „Отпадъци“ , „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата”. Общият бюджет е почти 290 млн. лв., насочени към значими теми като управление на отпадъците, подобряване на природозащитни състояния на приоритетни местообитания, обезпечаването на капацитета за борба с горски пожари.

Управляващият орган ще окаже методическа подкрепа на общините чрез предстоящата процедура “Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България”. Директен бенефициент ще бъде Националното сдружение на общините в Република България, което е със значителен натрупан опит в подпомагането на общините при изпълнение на възложените им ангажименти, в т.ч. по проекти, съфинансирани с европейски средства.

 “Надявам се заедно с нашия партньор, в лицето на Националното сдружение, да постигнем оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините, с общ модел и стратегически подход”, подчерта ръководителят на Управляващия орган на ПОС 2021-2027 г. Галина Симеонова.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се подобрят системите за управление на отпадъците на ниво община и да се усъвършенстват организационните структури за управление на дейностите в общините. Целта е плавно преминаване към определяне размера на такса „битови отпадъци“ с водеща основа „количество“ и прилагане на принципа „Замърсителят плаща“, и да се повиши обществената информираност на гражданите и бизнеса за управлението на отпадъците като цяло.

Членовете на Комитета за наблюдение одобриха методика и критерии за оценка по 3 процедури за подобряване на природозащитни  състояния на приоритетни местообитания, и на процедура “Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци”, която ще бъде обявена до май 2023 г.

170 млн. лева ще бъдат инвестирани в намаляване на риска от пожари, природни бедствия и ограничаване на щетите от екстремни природни явления. Финансовата подкрепа ще бъде предоставена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи. Конкретната цел на процедурата е да се намали рискът от горски пожари чрез подобряване на оборудването на екипите, участващи в пожарогасителните дейности.

Агнес Монфре, Ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК обърна внимание, че 2023 г. е специална с това, че от една страна приключваме Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” и същевременно с това стартираме третата година на програмен период 2021-2027 година.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща