Европейската комисия настоява за финансови санкции срещу България за липсата на стимули за ВЕИ

Климат / България
3E news
869
article picture alt description

Снимка: Pixabay

Европейската комисията предприема правни действия, за да гарантира развитието на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС и да намали емисиите на парникови газове, енергийната зависимост и високите цени. Тя реши да предяви искове срещу България и Словакия пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции. Причината е, че не двете държави не са транспонирали в националното си законодателство Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001).

Държавите членки трябваше да транспонират директивата до 30 юни 2021 г. Комисията предоставя постоянна подкрепа на държавите членки при транспонирането на правилата, но досега България и Словакия не са уведомили за никакви мерки за транспониране.

През юли 2021 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма на двете държави членки. През декември 2021 г., след като не получи уведомление за мерки за транспониране, Комисията изпрати мотивирани становища, в които ги призова да уведомят за всички свои мерки за транспониране на директивата. Към днешна дата България и Словакия са единствените две държави членки, които не са уведомили за мерки за транспониране. Поради това Комисията предявява искове пред Съда на Европейския съюз срещу двете държави членки.

Енергията от възобновяеми източници е ключов елемент от Европейския зелен пакт, както и централен стълб на плана REPowerEU.

В качеството си на пазител на Договорите Комисията трябва да гарантира пълното и правилно транспониране на правото на ЕС в националното законодателство. Що се отнася до прилагането на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници, досега Комисията е започнала производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу всичките 27 държави членки поради факта, че не са уведомили за мерки за пълното транспониране на директивата до крайния срок — 30 юни 2021 година.

Директивата за енергията от възобновяеми източници, приета през 2018 г., осигурява правната рамка за развитието на енергията от възобновяеми източници в електроенергетиката, секторите на топлинната и хладилната енергия и транспорта в ЕС през настоящото десетилетие.

В нея се поставя задължителна на равнище ЕС цел за 2030 г. най-малко 32 % от енергията да се произвежда от възобновяеми източници и се съдържат мерки, за да се гарантира, че подкрепата за енергията от възобновяеми източници е икономически ефективна, и за да се опростят административните процедури за проектите за енергия от възобновяеми източници.

Тя също така улеснява участието на гражданите в енергийния преход, като дава възможност за собствено потребление и създаване на общности за енергия от възобновяеми източници. Освен това в нея се определят конкретни цели за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в секторите на топлинната и хладилната енергия и транспорта до 2030 г., където напредъкът на възобновяемите енергийни източници е по-бавен, отколкото в сектора на електроенергетиката. С директивата се укрепват и критериите за осигуряване на устойчивост на биоенергията.

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ако съответната държава членка не се съобрази с мотивираното становище в срока, определен от Комисията може да бъде сезиран Съда на Европейския съюз. Освен това  Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции на държавите членки, които не са изпълнили задължението си да уведомят за мерките за транспониране на дадена директива, подчертават от ЕК.

Министерството на енергетиката все пак транспонира директивата, коментира за 3eNews Балин Балинов от "Грийнпийс-България".

Но е факт забавянето от година и половина, през което тя не беше довършена въпреки многократните акции на екологичните организации и срещи с министерството. Според Балинов транспонирането е направено формално с буквално превеждане на текстовете на европейската директива като по никакъв начин не прави реална връзка към нашите условия или най-малкото със други съществуващи закони като Закона за енергетиката и Закона за устройство на територията.

Повече информация може да видите ТУК.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща