Енергийната стратегия е без екологична оценка и не е преминала обществени консултации, алармират екологични организации

Българското правителство грубо нарушава европейските директиви, българското законодателство и национален интерес.

Енергетика / България , Климат / Екология
3E news
540
article picture alt description

Приемането на стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. - 2053 г. от Министерския съвет на 18 януари без да е проведена задължителната екологична оценка и без да са направени задължителните обществени консултации е грубо нарушение на правителството. Това алармират от Коалицията екологични организации "За да остане природа в България".

Коалиция „За да остане природа в България“ осъжда това действие на правителството, което е в нарушение на чл. 3 от Директивата за стратегическа екологична оценка (Директива 2001/42/ЕО),  чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, чл. 6 от Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда,  чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие, глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

Коалицията уточнява, че всички документи, изготвени за нуждите на енергетиката и предвиждащи изграждане или извеждане от експлоатация на АЕЦ и големи ВЕЦ, като посочените в Стратегическата визия ВЕЦ-ове на Дунав, Горна Арда и Места, задължително подлежат на екологична оценка, оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 мрежата и на процедура за обществено участие в процеса на вземане на решения.

Организации от Коалицията ще обжалват взетото решение на Министерския съвет, доколкото то е грубо нарушение на множество европейски и национални екологични норми, става ясно от съобщението на организацията.

Коалицията „За да остане природа в България“ обръща внимание на народните представители от 48-то Народно събрание, че така одобрената Стратегическа визия пристъпва принципа на правовата държава.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща