Тръгна дългоочакваната мярка за над 1,1 млрд. лева за саниране на блоковете, кои са рисковете

Енергетика / Анализи / Интервюта , България
Рая Лечева
2128
article picture alt description

Източник: ЕнЕфект, архив.

На 20 декември (вчера) тръгна дългоочакваната мярка за повишаване на енергийната ефективност в многофамилните жилищни сгради, която беше обявена в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС България (ИСУН) заедно с насоките за кандидатстване ТУК. Мярката тръгва само дни след като стана официално ясно, че ще пристигне първият транш от средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. Целите са подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки. След обновяване достигане на клас на енергопотребление минимум „B“. В същото време стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради, също така стимулиране устойчивото използване на ресурсите, използване на ВЕИ, устойчив строителен процес, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване разходите за енергия, подобряване начина на живот чрез технологично обновяване на сградите. 

Настоящата процедура е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Най-важното да отбележим е, че помощта ще бъде отново 100%. Във втория етап на процедурата, който ще започне от края май следващата година и ще продължи до края на 2023 г., ще се финансира 80% от обновяването на блоковете и ще бъдат заделени близо 270 млн. лева.

Макар че срокът за кандидатстване беше удължен до края на май (31 май 2023 г.) все още остават редица рискове като един от тях е първо дали етажната собственост ще успее да се организира и да кандидатства. Всъщност най-вероятно първите подали ще бъдат проекти на блокове, които не успяха да се реализират с предходната процедура за обновяване на жилищата с национални средства. 

Лимити за получаване на средства по общини

Минималният размер на средствата за един блок е 50 000 лева, а максималният не може да надхвърля 9 500 000 лева. Първоначално притесненията бяха, че ще се финансират приоритетно големи блокове в големите общини. В насоките за кандидатстване обаче са определени тавани за общините. Например София не може да получи повече от 150 млн. лева за саниране, Варна, Бургас и Пловдив до 80 млн. лева, Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново,  Благоевград, Видин пък до 50 млн. лева. Много е важно да отбележим, че всички блокове може да кандидатстват от всички 28 области и всички 265 общини в България. Но са определени различни лимити за получаване на средства, за да не отидат всички пари в няколко общини. Кандидати са етажните собствености в сътрудничество с общините, които помагат при подготовката, подаването, администрирането, изпълнението на проектите.

Ще се финансира и обследване за енергийна ефективност и сертифициране за енергийна ефективност – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура, изготвяне на обследване, изготвяне на независима експертна оценка от сертифициран одитор, изготвяне на инвестиционен проект, надзор по проекта, въвеждане в експлоатация и публичност на проекта, за организация и управление.

ВЕИ само за собствени нужди

Задължително е след саниране сградите да постигнат клас на енергопотребление „В” или по-висок. Задължително е да докажат постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия. Много важен въпрос е как ще се доказва постигането на този процент и дали ще има реален контрол на изпълнението на проекта. Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестицията за енергийна ефективност в съчетание с мерки, които допълват архитектурния облик на града. Допуска се финансиране и на фотоволтаични системи и ВЕИ, но енергията от тях трябва да се ползва само за собствени нужди. Доколко оправдана ще е подобна инвестиция при положение, че за общи части е необходимо сравнително малка енергия, какво ще прави етажната собственост с останалата ако не може да я продава например.

В насоките за кандидатстване е описано също, че поради необходимостта от време за подготовка на проекта, общинските администрации/районните администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10 май 2023 г. и трябва да посочат крайна дата за прием на заявления не по-късно от 01.03.2023 г. на своята интернет страница, както и поне в една общинска или регионална медия.

Общините носят основната отговорност за изпълнението

Общините като водещ партньор носят пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация на инвестиционния проект, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й.

Най-важните критерии за одобрение са предварително да се докаже с документите от обследването какви спестявания ще постигне сградата, колко емисии ще спести и колко енергия ще спести като дори по този показател ще се дават 35 точки. Ще има значение и колко души са се съгласили да бъде санирана етажната собственост, при повече съгласни собственици блокът ще получи повече точки. Общият брой точки, който може да се получи е 140.

Липсват финансови инструменти, които да осигурят съфинансирането от май догодина

Всъщност най-големият риск е, че средствата няма да стигнат за всички нуждаещи се от обновяване 60 000 многофамилни жилищни сгради и както коментираха от бизнеса средствата ще стигнат за около 1000 сгради. Затова е необходима цялостна смяна на модела на финансиране. Може би стъпка в тази посока е, че от края на май следващата година подпомагането ще е не 100%м, а 80%. Но и това не е достатъчно. Опасенията са, че няма разработен механизъм, който да осигурява останалото финансиране и няма банка, която да осигурява безлихвено кредитиране на обновяването за енергийно бедните домакинства, коментират от бранша. Още повече от май месец почти е сигурно, че няма да е готов Националния фонд за декарбонизация, който се очаква да финансира обновяването на жилищата, но той трябва да се сформира, да се ръководи и капитализира (набере достатъчно финансов ресурс). Тези отговори от Министерството на регионалното развитие все още липсват наред с другите въпроси как поетапно ще се финансира обновяването на всички сгради в страната и най-после да се даде възможност и за активно финансиране обновяването на еднофамилните жилищни сгради, които са над 1 милион.

Проблем обаче ще бъде факта, че изпълнението ще се поема от общините, а при финансови корекции при проблеми с изпълнението ще се поема от собствениците. От една страна нямаш контрол, но плащаш ако не се изпълнят показателите за ефективност и спестяване. Това ще е проблем както за собствениците, така и за общините.

Интересът ще е голямо, защото за 3000 лева средно човек ще получи десетократно увеличени в цената на своя имот и само това е достатъчно да инвестира в обновяването на дома си като не вземаме предвид ползите от спестяване на разходи за енергия, коментира Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект". 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща