Енергийните министри на Европа се разбраха: Намаляват сроковете за издаване на разрешителни за ВЕИ

Енергетика / Свят
Маринела Арабаджиева
1420
article picture alt description

Министрите на енергетиката на ЕС се споразумяха днес относно съдържанието на регламент на Съвета, определящ временна рамка за ускоряване на процеса на издаване на разрешителни и внедряването на проекти за възобновяема енергия. Регламентът предвижда спешни и целенасочени мерки, насочени към конкретни технологии и видове проекти, които имат най-висок потенциал за бързо внедряване и най-малко въздействие върху околната среда, съобщиха от пресцентъра на Съвета на ЕС.

„Предприехме още една стъпка, за да се борим с високите цени на енергията, да подобрим нашата сигурност на енергийните доставки и да намалим зависимостта си от руски енергийни източници. Повече възобновяеми енергийни източници в нашите мрежи ще ни помогнат да намалим търсенето на изкопаеми горива и да намалим сметките за енергия. С тези правила, ние ще ускорим процесите за издаване на разрешения, които често са твърде дълги и тромави.", коментира Йозеф Сикела, чешки министър на промишлеността и търговията на Чехия.

Новите временни правила  определят максималните срокове за издаване на разрешителни за изграждане на мощности за слънчева енергия, за модернизиране на съществуващи възобновяеми електроцентрали и внедряване на термопомпи.

 Слънчева енергия

Държавите-членки се споразумяха, че процесът на издаване на разрешителни няма да надвишава три месеца. При определени обстоятелства проектите за слънчева енергия върху съществуващи изкуствени структури (т.е. върху покриви, а не на земни участъци) ще получат дерогация  от изискването за извършване на специална оценка на въздействието върху околната среда. Инсталирането на слънчево енергийно оборудване с капацитет до 50 kW, включително за възобновяеми енергийни източници, които произвеждат слънчева енергия за собствена консумация, ще получава мълчаливо съгласие след един месец от прилагането му, при условие че няма проблеми с безопасността, стабилността на конструкцията и надеждността на мрежата.

Подмяна на оборудването на ВЕИ централи

Шест месеца става максималният срок за на издаване на разрешителни за проекти за преоборудване, включително всички съответни екологични оценки на ВЕИ централи. Когато повторното захранване води до увеличение с до 15 % на капацитета на електроцентралата, свързването към мрежата ще бъде разрешено в рамките на три месеца.

Термопомпи

Държавите-членки се споразумяха за краен срок от един месец за инсталиране на термопомпи под 50 MW и три месеца да тези случаи, които касаят термични помпи от земен източник. За определени категории термопомпи се разрешава свързване към преносната или разпределителната мрежа след уведомление. Държавите-членки могат да изключат определени зони или структури по причини, свързани със защитата на културното наследство, интересите на националната отбрана или безопасността.

Още по темата

Надделяващ обществен интерес и опростяване на екоизискванията

Приема се, че планирането, изграждането и експлоатацията на инсталации и инсталации за производство на енергия от ВЕИ е от първостепенен обществен интерес. На тази база се разрешава такива проекти да се възползват от опростена оценка за редица екологични задължения, включени в конкретни директиви на ЕС. Все пак се дава възможност за ограничаване на прилагането на тези разпоредби до определени части от дадена национална територия, видовете технологии или проекти.

Времето, през което централите, техните мрежови връзки и свързаната с тях необходима мрежова инфраструктура се изграждат или пренастройват, не трябва да се зачита в тези срокове. На държавите членки ще бъде позволено допълнително да съкратят сроковете за процеса на издаване на разрешителни.

Новите правила, по които са постигнали съгласие енергийните министри дават също така и възможност на държавите-членки да прилагат правилата за по-бързо издаване на разрешения и за настоящи искания за разрешителни.

Регламентът ще бъде валиден 18 месеца, след което Комисията ще прецени дали е уместно да бъде удължен.

Следващи стъпки

Регламентът трябва да бъде официално приет от държавите-членки, заедно със споразумение по предложението за механизъм за коригиране на пазара на следващия извънреден Съвет по енергетика, уточняват в същото време от пресслужбата.

Комисията представи предложението си на 9 ноември по член 122 от Договора за функционирането на ЕС, предназначено за извънредни ситуации. Предложението последва заключенията на Европейския съвет от 20 и 21 октомври 2022 г., които призовават за бързо проследяване и опростяване на процедурите за издаване на разрешителни, за да се ускори въвеждането на възобновяеми енергийни източници. То се базира на REPowerEU на ЕК от  18 май 2022 г.

Предложението отразява разпоредбите, договорени в общия подход на Съвета относно предложението за преразглеждане на директивата за енергия от възобновяеми източници, което в момента се обсъжда между Парламента и Съвета. Целта е да  се ускори издаването на разрешения за възобновяеми енергийни източници в краткосрочен план и временно, докато разпоредбите на директивата за възобновяемата енергия влязат в сила.

Енергията от възобновяеми източници може да намали търсенето на изкопаеми горива в ЕС и благодарение на ниските им оперативни разходи повече възобновяеми източници в енергийната система на ЕС могат да намалят цените на енергията. Дългите и сложни административни процедури обаче често са пречка за скоростта и мащаба на инвестициите във възобновяеми енергийни източници и свързаната с тях инфраструктура, заявяват от Съвета на ЕС. 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща