България вече има стратегия и план за действие за прехода към кръгова икономика

Икономика / Климат / Екология
3E news
1433
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Министерският съвет прие Стратегия и План за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. Изготвянето на Стратегията и Плана на действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. е с цел постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

В проекта на стратегията са формулирани три стратегически цели: зелена и конкурентноспособна икономика; по-малко отпадъци и повече ресурси; икономика в полза на потребителите. За тяхното постигане са обосновани конкретни мерки, които са залегнали като конкретни дейности в плана за действие към стратегията, като при прилагането на плана се залага основно на коригиране на дисбалансите и преодоляване на пречките пред постигането на целите на стратегията за кръгова икономика.

В проекта на Плана за действие са включени три вида мерки, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

На първо място това са краткосрочни мерки, необходими като условия, за да се изпълнят средносрочните мерки. Краткосрочните мерки са с хоризонт на изпълнение 2022-2023 г. и включват: Анализ, разработване и приемане на секторни законодателни актове; Секторни анализи и проучвания; Повишаване на осведомеността и организиране на информационни кампании; Създаване на платформа за обмен на информация и добри практики.

На второ място са средносрочните мерки, които са и реалните стимули. Те са с хоризонт на изпълнение 2024- 2027 г. и включват: Финансиране въвеждането на технологии за ресурсна ефективност; Финансиране на МСП от преработвателната промишленост за въвеждането на екодизайн; Създаване на центрове за повторна употреба и за подготовка за повторна употреба; Обучение за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация на хора от уязвимите групи, свързани с ремонтна дейност.

Третият вид мерки са тези с постоянен характер. Това са мерки, които ще се изпълняват през целия период на Плана за действие и включват: Привличане на частния сектор при постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци; Дейности по предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци;  Прилагане на нови технологии за сепариране, обработка и третиране на отпадъците; Засилване на контрола върху нерегламентираното изхвърляне/обезвреждане на отпадъците от строителство и разрушаване; Подпомагане на фирмите ангажирани с ремонтни дейности да присъстват в центрове за повторна употреба в градовете.

Изпълнението на Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. ще осигури прехода към кръгова икономика, в изпълнение на една от водещите политики на ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Климат / Екология:

Предишна
Следваща