Съветът на ЕС без конкретика, но пак с призив: ЕК да представи конкретни мерки за ограничаване цената на газа

Енергетика / Свят
3E news
387
article picture alt description

Без конкретика, но отново с призив ЕК да представи конкретни решения за пазара на газ и електроенергия завърши поредното заседание на  Съвета на ЕС. Това касае както обещаната още преди месеци обща платформа за закупуване на природен газ, така нареченото „отвързване“ на цената на газа от тази на електроенергията, спряганият отскоро „динамичен ценови коридор“, временната рамка за ограничаване на цената на газа, както и мерките в сектора на ВЕИ и електроенергията. Това става ясно от съобщението на Съвета на ЕС след поредното заседание на лидерите на европейските страни. Ръководството на Съвета на ЕС от своя страна се ангажира със засилване на координацията и по-широк политически отговор.

Усилията за намаляване на търсенето, за гарантиране на сигурността на доставките, за избягване на нормирането и за по-ниски цени на енергията за домакинствата, и предприятията в целия Съюз трябва да бъдат ускорени и засилени така, че да се запази целостта на единния пазар, се казва в съобщението на Съвета на ЕС.

За пореден път от Европейския съвет призовават ЕК спешно да представи конкретни решения по допълнителните мерки, които смята да предприеме на пазара на газ и електроенергия. Това съответно трябва да стане след оценка на въздействието. В частност това касае най-много електроенергийния пазар. За пръв път се набляга на изискването да се обърне специално внимание на съществуващите договори, включително незасягането на дългосрочните такива. Обръща се внимание и на различния енергиен микс на всяка от страните, както и националните особености. Конкретните решения, които ЕК трябва да представи касаят:

а) доброволно съвместно закупуване на газ, с изключение на обвързващо агрегиране на търсенето за обем, което да е еквивалентно на 15 % от нуждите за запълване на газохранилища, в съответствие с необходимостта на национално ниво.

 Препоръчва се и ускоряване на преговорите с надеждни партньори като се използват възможностите на колективния пазар на ЕС и енергийната платформа на ЕС. Напомня се, че тази платформа е отворена и за Западните Балкани и трите асоциирани източни партньори;

б) нов допълнителен бенчмарк до началото на 2023 г., който отразява по-точно условията на газовия пазар;

в) временен динамичен ценови коридор за сделките с природен газ за незабавно ограничаване на периодите с много високите цени на газа. Това трябва да се съобрази с вече направените по-рано препоръки по този въпрос.

г) временна рамка на ЕС за ограничаване на цената на газа за производството на електроенергия, включително анализ на разходите и ползите. Това не трябва да изключва предимствата, но да не води до увеличение на потреблението. В същото време се вземат предвид въздействията върху финансирането и разпределението, както и върху потоците отвъд границите на ЕС ;

д) подобрения във функционирането на енергийните пазари за увеличаване на прозрачността, облекчаване на ликвидността и премахване на факторите, които засилват нестабилността на цените на газа, като същевременно се гарантира запазването на финансовата стабилност;

 

е) опростяването на процедурите за издаване на разрешителни за внедряването на възобновяеми енергийни източници, включително чрез спешни мерки;

ж) мерки за енергийна солидарност в случай на прекъсване на доставките на газ на национално, регионално, или съюзно ниво, при липса на двустранни споразумения;

з) повишаване на мерките за пестене на енергия;

i) мобилизиране на подходящи инструменти на национално и европейско ниво. В същото време непосредственият приоритет е защитата на домакинствата и бизнеса, по-специално на най-уязвимите групи. Запазването на глобалната конкурентоспособност на Съюза също е от ключово значение. Всички съответни инструменти на национално ниво и на равнището на ЕС следва да бъдат мобилизирани, за да се подобри устойчивостта на икономиките, като същевременно се запази глобалната конкурентоспособност на Европа и се поддържат равните условия на конкуренция и целостта на единния пазар. Европейският съвет се ангажира с тясна координация на политическите отговори. Той подчертава значението на тясната координация и на общи решения на европейско ниво, когато е подходящо, и се ангажира да постигне целите на нашата политика по единен начин. Съветът ще продължи да следи отблизо икономическото развитие и се ангажира да засили допълнително координацията, за да осигури решителен и гъвкав политически отговор.

18. Европейският съвет изтъква отново необходимостта от увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност, ориентирана към бъдещето енергийна инфраструктура, включително междусистемни връзки, съхранение и иновативни възобновяеми технологии.

19. Европейският съвет приканва Комисията да ускори работата по структурната реформа на пазара на електроенергия, включително оценка на въздействието, и призовава за по-нататъшен напредък към пълен енергиен съюз, обслужващ двойната цел на европейския енергиен суверенитет и климатична неутралност.

20. Европейският съвет продължава да работи по въпроса.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща