ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ увелечи капитала си, пуска нова емисия акции за търговия

КФН вписа новата емисия, а дружеството подаде заявление до БФБ за допускане до търговия на последваща обща емисия от 64 045 400 акции

Икономика / Финанси
3E news
313
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/БТА

В БФБ е постъпило заявление от ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София за допускане до търговия на последваща емисия за увелиичение на капитала, съобщи на сайта си фондовата борса, след като емисията беше вписана от Комисията за финансов надзор (КФН).

Новата емисия е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 (един) лев всяка, с ISIN код BG1100042057, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 49 045 400 (четиридесет и девет милиона четиридесет и пет хиляди и четиристотин) лева на 64 045 400 (шестдесет и четири милиона четиридесет и пет хиляди и четиристотин) лева чрез упражняване на правата на притежателите на варанти, издадени от дружеството, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Размерът на емисията на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ преди увеличението е 49 045 400 лв., а след след увеличението 64 045 400 лв. Общият брой на акциите след увеличението е 64 045 400 акции.

Предстои решение на ръководството на БФБ кога ще стартира търговията с новата емисия акции на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща