Съветът на ЕС постигна съгласие да ограничи пазарните приходи на редица енергийни оператори до 180 евро/MWh

Органът прие официално спешните мерки за намаляване на цените и търсенето на енергията. Таванът засяга оператори на ВЕИ централи, АЕЦ и ТЕЦ

Енергетика / Свят
3E news
3177
article picture alt description

Източник: 3eNews, архив.

Държавите – членки на ЕС, приеха официално регламент на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Регламентът въвежда общи мерки за намаляване на търсенето на електроенергия и за събиране и преразпределяне на свръхприходите от енергийния сектор към домакинствата и малките и средните предприятия. Това съобщиха от Съвета на Европейския съюз.

Още по темата

ЕС направи важна стъпка към ограничаване на високите цени на енергията за гражданите и предприятията, но определено не и последната. Министрите на енергетиката от ЕС се ангажират да работят по допълнителни мерки, които Комисията планира да предложи. Необходимо е да се обърне внимание на първопричините за настоящата криза и да се подпомогне промишлеността на ЕС. Председателството е готово да работи неуморно върху всички възможни решения, заяви Йозеф Сикела, министър на промишлеността и търговията на Чешката република.

Приемането на регламента чрез писмена процедура е в резултат на политическото споразумение, постигнато от министрите на енергетиката от ЕС на извънредното заседание на Съвета по енергетика от 30 септември 2022 г.

Намаляване на търсенето на електроенергия

Регламентът на Съвета определя доброволна обща цел за намаляване с 10% на брутното потребление на електроенергия и задължителна цел за намаляване с 5% на потреблението на електроенергия през върховите часове. Държавите членки ще определят 10% от своите върхови часове между 1 декември 2022 г. и 31 март 2023 г., през които ще намалят търсенето. Държавите членки ще имат свободата да изберат подходящите мерки за намаляване на потреблението с оглед на постигането и на двете цели през този период.

Таван на пазарните приходи за подпределните енергоносители

Съветът постигна съгласие да ограничи пазарните приходи до 180 евро/MWh за производителите на електроенергия, включително посредниците, които използват т.нар. подпределни енергоносители за производството на електроенергия, като например възобновяеми енергийни източници, ядрена енергия и лигнитни въглища. Тези оператори са реализирали неочаквано големи финансови печалби през последните месеци, без оперативните им разходи да са се увеличили. Това се дължи на ролята на въглищата и газа като маргинални ценови източници, които понастоящем надуват крайната цена на електроенергията.

Равнището на тавана е определено така, че да се запази рентабилността на операторите и да се избегнат пречките за инвестициите във възобновяеми енергийни източници.

Държавите членки се споразумяха да използват избрани от тях мерки за събиране и пренасочване на свръхприходите за подпомагане и защита на крайните потребители на електроенергия. Държавите членки въведоха някои възможности за гъвкавост, за да отразят националните си обстоятелства и мерките, въведени на национално равнище. Те включват, наред с другото, възможността да се определи по-висок таван на приходите, да се използват мерки, които допълнително ограничават пазарните приходи, да се прави разграничение между технологиите и да се прилагат ограничения за пазарните приходи на други участници, включително търговците.

В случаите, когато зависимостта от нетния внос на дадена държава членка е равна на или е по-голяма от 100%, до 1 декември 2022 г. тя сключва споразумение за адекватно споделяне на свръхприходите с държавата членка износител. Останалите държави членки също се приканват да сключат такива споразумения.

Налог за солидарност за сектора на изкопаемите горива

Регламентът на Съвета определя задължителна временна солидарна вноска за печалбите на предприятията, осъществяващи дейност в секторите на нефта, природния газ, въглищата и нефтопреработването. Солидарната вноска ще се изчислява въз основа на облагаемите печалби, определени съгласно националните данъчни правила през данъчната година, започваща през 2022 г. и/или 2023 г., които надхвърлят с повече от 20% средните годишни облагаеми печалби от 2018 г. насам. Солидарната вноска ще се прилага в допълнение към редовните данъци и налози, приложими в държавите членки.

Държавите членки могат да запазят националните мерки, които са еквивалентни на налога за солидарност, при условие че са съвместими с целите на регламента и генерират поне сравними приходи.

Държавите членки ще използват постъпленията от солидарните вноски за финансова подкрепа на домакинствата и предприятията и за смекчаване на последиците от високите цени на едро на електроенергията.

Мерки за малкия бизнес в областта на търговията на дребно

Съветът постигна съгласие, че държавите членки могат временно да определят цена за доставката на електроенергия за малките и средните предприятия, за да подкрепят допълнително МСП, изпитващи затруднения с високите цени на енергията. Освен това държавите членки се договориха, че по изключение и временно могат да определят цена за доставка на електроенергия, която е по-ниска от себестойността.

За какъв период ще се прилагат мерките?

Мерките са временни и извънредни по своя характер. Те ще се прилагат от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2023 г. Целите за намаляване на потреблението на енергия се прилагат до 31 март 2023 г. Задължителният таван на пазарните приходи се прилага до 30 юни 2023 г.

Държавите членки въведоха специфични изключения за Кипър и Малта.

Какво следва?

Предстои регламентът да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила на следващия ден.

ЕС претърпя необичайно увеличение на цените на енергията, което беше допълнително утежнено от военната агресия на Русия срещу Украйна. Страните от ЕС са единни и тясно координират усилията си в дух на солидарност, за да гарантират енергийните доставки на ЕС и да смекчат въздействието на високите цени на енергията върху потребителите и икономиката.

В този контекст, следвайки политическите насоки, дадени от Съвета на извънредното заседание на Съвета по енергетика от 9 септември, на 14 септември 2022 г. Комисията представи предложение за регламент на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

Приетият регламент допълва съществуващите инициативи и законодателство на ЕС, приети през последните няколко месеца, за да се поддържа енергията на достъпни цени и да се гарантира енергийната сигурност на доставките на ЕС, като например регламента за намаляване на търсенето на газ, регламента относно съхранението на газ, създаването на енергийна платформа на ЕС и информационни инициативи за диверсификация на източниците на доставки. Мерките допълват и инициативите, предложени в рамките на REPowerEU през май 2022 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Свят:

Предишна
Следваща