Сметната палата: "Топлофикация София" е в тежко положение, задълженията надхвърлят 1 млрд. лв. още през 2020 г.

Енергетика / България
3E news
245
article picture alt description

Източник: Георги Велев / 3eNews.

"Топлофикация София" ЕАД е в тежко финансово състояние, трайно нерентабилно и със задълбочаваща се неплатежоспособност и декапитализация. Това е записано в доклад на Сметната палата за състоянието на дружеството между 2018 и 2020 година включително.

Ръстът на натрупаните загуби към края на 2020 г. възлиза на близо 740 млн. лв., пише в доклада. За последно дружеството е имало печалба през 2012 г. Задълженията му към края на 2020 г. надхвърлят 1 милиард лева, пише още в документа. 75 на сто от тях са по договорите за доставка на природен газ и се равняват на 63 на сто от сумата на собствения капитал и пасивите на дружеството. Към момента дружеството не е публикувало финансовия си отчет за 2021 г. От изнесените данни е видно, че дружеството на практика е в технчиески фалит и няма яснота как ще обезпечава плащанията си към контрагентите през стартиращия отоплителен сезон.

Дружеството работи на регулиран пазар и разполага с малки възможности да влияе върху определянето на цените на топлинната и електрическа енергия, които формират основните приходи на предприятието. Дружеството е изложено и на съществен риск, свързан с цените на природния газ. Утвърдените през 2020 г. ретроактивни цени на природния газ и на топлинната и електрическа енергия, и възникналите в тази връзка задължения за възстановяване на суми по веригата на доставки, са оказали негативно влияние върху паричните потоци на "Топлофикация София" ЕАД, а оттам и върху текущата й ликвидност.

Сред основните причини за системното натрупване на задължения и съответно за реализирането на загуба от дейността са сроковете и условията, при които дружеството купува природния газ от обществения доставчик. Съгласно действащия през одитирания период договор за доставка на газ, в срок до 3-то число на съответния месец "Булгаргаз" ЕАД издава две фактури за по 50 на сто от заявеното количество газ. По договора "Топлофикация София" заплаща заявеното количество газ, независимо дали е използвано или не в производството на топлинна и електрическа енергия.

Първата фактура е платима до 7-мо число на месеца, а втората до 15-то число, като при неспазване на договорените срокове "Топлофикация София" ЕАД дължи неустойка за забава. В същото време, дружеството фактурира топлинната енергия на своите клиенти след изтичане на месеца, за който се отнася услугата, като съгласно общите условия за продажба на топлинна енергия, битовите клиенти разполагат с 45-дневен срок за плащане, а стопанските - с 30-дневен срок. В резултат на всичко това се формират дисбаланси между входящите и изходящи парични потоци, които създават ликвидни затруднения и водят до циклично натрупване на задължения към доставчика на природен газ.

Средната възраст на експлоатираните съоръжения и инсталации е около 36 години, като в основната си част те са проектирани и изградени по технологии от средата на 20-ти век и не отговарят на съвременните изисквания за ефективност и опазване на околната среда. Това води до отделяне на съществени количества въглеродни емисии и задължение за закупуване на квоти въглероден двуокис (СО₂), чиято цена значително е нараснала на енергийния пазар. Ако бяха реализирани планираните инвестиции в съответните срокове, би могло да се очаква намаление на количеството отделяни емисии въглероден диоксид за периода на действие на бизнес плана с близо 250 хил. тона, което би довело и до спестяване на значителни разходи за покупка на квоти (емисии) парникови газове.

По данни на Изпълнителната агенция по околна среда, двете най-големи мощности на дружеството - "ТЕЦ - София" и "ТЕЦ.София Изток" превишават допустимите норми на азотни оксиди значително – до 3 пъти за ТЕЦ - София Изток и до 5 пъти за ТЕЦ-София, което е в нарушение на европейските директиви.

Цените на природния газ и на квотите въглеродни емисии са пазарни и не зависят от "Топлофикация София" ЕАД. Но използваните количества природен газ по най-ефективен начин, както и генерираните количества въглеродни емисии зависят от технологичното състояние на централите и екологични характеристики на инсталациите, което е под контрол на дружеството, посочват от Сметната палата.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща