7.8% ръст на средната заплата през второто тримесечие на 2022 година, отчита НСИ

Най-високо е било средното месечно брутно възнаграждение през април – 1 771 лева

Икономика / Финанси
3E news
533
article picture alt description

Снимка: архив 3е-news/Pixabay

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. със 7.8%, сочат предварителните данни на Националния стотистически институт (НСИ). През трите месеца средната брутна месечна работна заплата е била съответно 1 771 лв. за април, 1 708 лв. за май и 1 710 лв. за юни.

Още по темата

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15.5%, и „Добивна промишленост“ - с 14.6%. Намаление на заплатите с 2.0% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Най-високо платени

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 216 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 739 лева; „Добивна промишленост“ - 2 544 лева.

Най-ниско платени

са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 058 лева; „Други дейности“ - 1 185 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 262 лева.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 21.0%, „Други дейности“ - с 19.0%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7.8%, а в частния - с 15.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение

към края на юни 2022 г. се увеличават с 34.4 хил., или с 1.5%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.6%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1.6% и „Строителство“ - с 1.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.4 и 16.6%.

В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.1 хил. или с 0.1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5.7 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.6 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.9 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - със 7.0 хил., и в „Строителство“ - с 5.3 хиляди.

В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 5.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.1%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Строителство“ - с 4.1%.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Финанси:

Предишна
Следваща